hit counter joomla

Komende vieringen

 
 03 Jun 2018  10:00 uur:
ds. N.W. Visser, Noord-Scharwoude
 
 10 Jun 2018  10:00 uur:
ds. L.T. Witkamp, Vinkeveen
 
 17 Jun 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


Donderdag 10 mei Hemelvaart. We komen samen in de Immanuelkerk. De Vrijheidskerk is gesloten.

 

Zondag 13 mei Genesis 9: 8-17, over het verbond na de vloed, en Johannes 17: 20-26, een deel van Jezus’ hogepriesterlijke gebed.

 

Zondag 20 mei Pinksteren. Thema: ‘Een heel talig feest’. Het zal op pinkstermorgen, naar aanleiding van de lezingen die op het leesrooster staan, allereerst gaan over de spraakverwarring die God deed ontstaan na de torenbouw van Babel. Is deze een straf voor de menselijke overmoed of juist een genade? Natuurlijk lezen we ook over het eerste Pinksterfeest, dat men elkaar weer kon verstaan. Wordt hier de straf uit Genesis opgeheven of wordt de genade-van-toen met Pinksteren juist versterkt? Met andere woorden: worden de mensen al dan niet één van taal? Hoe dit ook zij, Pinksteren is een ‘heel talig feest’!
Tijdens de kinderuitleg zal Lisette de Jongh de eerste lezing (over de torenbouw van Babel) in gebarentaal vertellen. Daarna lezen we dit schriftgedeelte. Ook de tweede lezing, het verhaal over het eerste Pinksterfeest in Jeruzalem (Handelingen 2) zal Lisette al gebarend vertellen. Blijken zal, dat het geschenk van de Geest een groots gebaar van God is.

 

Zondag 27 mei, 11.00 uur (!) Oecumenische viering in de Grote Kerk. De Vrijheidskerk is gesloten!

 

Zondag 17 juni Taizé-viering. We zingen bekende liederen uit de kloostergemeenschap Taizé en mediteren in stilte. Brood, wijn en druivensap delen we met elkaar.

Zondag 24 september Voorganger: proponent Jerke de Vries
Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

Zondags gaan we naar de kerk

over een paar liturgische zaken

Gedachtenislichtjes
Naast het orgel staat een kaarsenstandaard. Elke zondag branden er wel een paar kaarsjes. Ik weet niet of u het weet, maar iedereen kan daar vóór de dienst een waxinelichtje aansteken. Deze liggen voor u en jullie klaar!

Het smeekgebed
Namens de kerkenraad heet de ouderling van dienst ons elke zondag welkom. Zij/hij vraagt op de drempel van de dienst aan God om ons te helpen met wat komen gaat en om ons te vergeven wat er in de afgelopen dagen mis is gegaan. Zo treden we voor Gods heilig aangezicht.

Hierna komt de diaken naar voren. Dit is vaak de diaken van dienst, maar het kan ook een oud-diaken zijn of een gemeentelid met een diaconaal hart. Als het goed is, hebben we allemaal zo’n hart. (Binnenkort treden twee nieuwe bidders aan: Heleen Obladen en Albert Kozijn. Wie ook mee wil doen, melde zich bij de diaconie.)

Waarom wordt het gebed door iemand met diaconale gaven gebeden? Diakenen weten, als het goed is, als eersten wat er schort aan de wereld: zij hebben open ogen voor de nood van de wereld. Zij zijn daarom de aangewezen personen om het smeekgebed te bidden. Dit is al een oude traditie in de kerk.

De smeekbidder formuleert op dit moment in de dienst nog geen exacte voorbeden. Deze leggen we God pas voor, als we de gang door de Schriften zijn gegaan en weer hebben gehoord over hoe Hij wil dat wij leven. Dan pas kunnen we concrete situaties bedenken die niet stroken met dit Godbedoelde leven. Degene die aan het begin van de dienst het smeekgebed uitspreekt, verwoordt dat we in de kerk gekomen zijn met een bezwaard hart, vol van alle ellende die dagelijks op ons afkomt. Een smeekgebed is meer een verzuchting dan een vraag om concrete hulp.

Soms valt het verschil nauwelijks op: in het smeekgebed verzuchten we bijvoorbeeld, dat eenzaamheid zwaar op onze ziel drukt; tijdens de voorbeden bidden we concreet voor eenzame mensen. (Trouwens, niet héél concreet, met naam en toenaam. Natuurlijk weet de voorbidder namen te noemen van eenzame mensen, maar een gebed mag nooit fungeren als een nieuws- of roddelblad. Natuurlijk kan men wel zelf een naam aandragen, bijvoorbeeld middels het voorbedenschrift op de stiltetafel. Dan zal deze naam, na afweging van de voorbidder, genoemd worden).

Nog een voorbeeld van het verschil tussen smeekgebed en voorbeden: in het smeekgebed formuleren we onze onmacht om het tij te keren; tijdens de voorbeden bidden wij concreet voor mens en dier die geconfronteerd worden met natuurrampen. In het smeekgebed bidden wij om Gods ontferming, want we kunnen onszelf niet redden; tijdens de voorbeden bidden wij voor mensen, dat zij hulpvaardig zullen zijn en barmhartig.

Meteen na het smeekgebed zingen we in de groene, witte en rode tijd van het kerkelijk jaar (dus in de kerst- en paastijd, met Hemelvaart en Pinksteren en op alle zondagen behalve die van advent en de veertigdagentijd) metéén het glorialied. Dit is liturgisch gezien het spannendste moment in de liturgie: direct na de verzuchting dat we zo’n bezwaard hart hebben en dat we niet weten hoe we de aarde en onszelf moeten redden, zingen we God de lof toe. Meteen juichen we op verhoogde toon, dát er redding is, dát God er is die ons helpen zal. Er zit geen woord tussen, laat staan een mededeling. Smeekgebed en glorialied sluiten naadloos op elkaar aan. Zo wordt ons hart zingend bevrijd van al die zwaarte. Zo komt er ruimte in ons volle hoofd. Hierna is dat hart en hoofd van ons (be)vrij(d) om de lezingen te kunnen aanhoren. Vrij om ervoor open te staan.

Ja, zo gaat het: in het smeekgebed uiten we onze nood; in het glorialied bezingen we onze redding. De Schriften zullen deze redding en vreugde concreet maken, woord voor woord. De Bijbel als bewijsplaats: mensen in nood wórden bij de hand genomen. Tijdens de voorbeden spreken we onze soms zo bittere ervaring uit, dat deze nood nog niet gelenigd is. We noemen concrete situaties en bidden daarna krachtig en uit één mond: ‘Uw Rijk kome!’

Wat een rijkdom is het om dit telkens mee te mogen maken. Werkelijk een zegen!

Nielspeter Jans

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


albert

Albert Kozijn, ouderenpastor
06 30 38 17 91
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.