hit counter joomla

Gesloten

geslotenhet kerkelijk bureau is gesloten van 21 december tot 4 januari 


 

KB GIFbanner

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Van de voorzitter - nov. 2020

Op 19 oktober kwam de AK weer bijeen.
Al geruime tijd leeft in de AK de gedachte en de behoefte een vertrouwenspersoon binnen de PGA aan te stellen. Na dit te profileren en de taak een geschikt iemand te vinden, zijn we hier in geslaagd. Elders wordt dit onderwerp in een separaat artikel uit de doeken gedaan.
Door de jaren heen wordt binnen de AK (voorheen het moderamen van de -grote- kerkenraad) met regelmaat naar de omvang van de beroepskrachten gekeken, zeker als daar mutaties aan de orde zijn. Zo ook toen duidelijk werd dat de ouderenpastor in Zuid zich moest terugtrekken.

De AK is hierop van mening dat de afnemende omvang van de PGA, met totaal nog 1620 leden, aan twee fulltime predikanten voldoende moet hebben voor een goed functioneren. Los hier van is dit onderwerp breed aan de orde geweest in de wijkkerkenraad van Zuid, met eenzelfde uitkomst. Dus deze conclusies dekken elkaar. Uiteraard is het aan de wijkkerkenraad om in overleg met de predikant te bepalen welke taken en aandachtsgebieden de voorrang moeten krijgen.

In de afgelopen maand hebben de jaargesprekken met de predikanten plaatsgevonden. Dit waren goede, diepgaande en open gesprekken, waarin enkele afspraken en aandachtspunten zijn gedefinieerd. Het is aan de beide wijkkerkenraden deze in het komend jaar te agenderen.

De concepten van de begrotingen van het CvD en het CvK zijn besproken. Het zijn moeilijke tijden om goed een begroting op te kunnen stellen. De vaste posten zijn wel duidelijk, maar de variabele posten zijn moeilijk in te schatten. Met deze begrotingen kan er echter niets echt fout gaan, dus zijn ze vrijgegeven ter verdere inzage en bespreking binnen de gemeente en de wijkkerkenraden. Omdat er in verband met de coronamaatregelen geen grote gemeentevergaderingen worden gehouden zijn de stukken op te vragen bij het kerkelijk bureau. Tevens zullen in beide kerken enkele exemplaren ter inzage liggen. Via de mail kunnen bij de penningmeesters of via de secretarissen vragen worden gesteld of opmerkingen worden ingediend. Uiteindelijk zal de AK de begrotingen in haar vergadering van 14 december vaststellen.

Het is nu de maand van Allerzielen en de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de maand van herdenken. Maar ook de maand van de overgang naar Advent, van de herinnering aan oud naar nieuw, van verleden naar toekomst, via het hier en nu. Het hier en nu is dit jaar beduidend anders dan wat we gewend zijn. Door het donker naar het licht van Bethlehem. We gaan dit jaar zeker weer de donkere dagen tegemoet, niet in de laatste plaats door de onzekere ontwikkelingen rond het coronavirus. Ik wens u veel doorzettingsvermogen en Gods nabijheid.

Cor Docter

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

doneer 10