hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Uit de kerkenraad - maart 2019

De groep die zich vanuit de PGA wil gaan bezighouden met een vorm van pionieren heeft haar presentatie op de kerkenraadsvergadering van 11 februari gegeven. Bij wijze van bezinning hebben we er goed over doorgepraat, zijn verhelderende vragen gesteld en aanbevelingen gedaan. In de vergadering van 25 april zal worden besloten of en hoe verder te gaan. Het is nog pril, eerst zal een plan moeten worden ontwikkeld. Hiervoor staat een periode van maximaal zeven maanden.

Lees meer...

Actie Kerkbalans 2019

Even een blik op de eerste resultaten van de actie. Van de in totaal 1265 verzonden uitnodigingen om mee te doen met de actie, zijn er 966 retour gekomen (76%). Dit is het resultaat per 14 maart. Het bedrag wat aan toezeggingen is gedaan bedraagt € 258.208; een gemiddelde van € 267,29 per toezegger. Dit ligt ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. Al met al zeker geen slecht resultaat!
Volgende keer meer; we gaan nu eerst aan de slag met de jaarrekening 2018.

Joan Maljaars, Penningmeester CvK

Digitale geldzaken

Begin maart zijn de eerste daadwerkelijke stappen gezet op weg naar digitaal collecteren. We gaan de “Kerkgeld” app inrichten voor de PG Alkmaar. Voor dit projectje is een werkgroep samengesteld waarin de Kerkrentmeesters, de Diaconie, websitebeheer en het Kerkelijk Bureau is vertegenwoordigd.
Na een proefperiode met enkele gebruikers zullen we de app introduceren binnen de kerk.

Lees meer...

PGA en Privacy

Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze leden is een vanzelfsprekendheid. De manier waarop wij dat deden was vastgelegd in een privacyreglement. Door nieuwe wetgeving (De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG) was het noodzakelijk om een zogenaamde privacyverklaring op te stellen. Dit is gebeurd, waarbij wij uitgingen van dezelfde principes op het gebied van privacy die wij al hanteerden.

Lees meer...

Kerkbalans

Hogere gemiddelde bijdragen
Het besef dat de kerk het alleen moet hebben van uw bijdrage is er. Dat blijkt wel uit de resultaten van actie kerkbalans 2018. Sinds jaren kampen we met een terugloop van het aantal leden en daarmee ook van het aantal gevers aan de kerk. In 2018 is het toch weer gelukt om dicht in de buurt van de begroting te komen: u heeft samen een bedrag van € 282.000 opgebracht (begroot: € 285.000). Al met al een mooi resultaat! En dat met minder mensen…

Lees meer...

Uit de kerkenraad - februari 2019

Er heeft een groep aan de deur geklopt die zich vanuit de PGA wil gaan bezighouden met een vorm van pionieren. Het is nog pril, een plan moet nog worden ontwikkeld; maar toch, de wens is er. Pionieren en pioniersplekken, in de Protestantse Kerk is het een niet meer weg te denken onderdeel van het werk geworden. Zij investeert daarin en plaatst het in de hoop en het geloof dat er nieuw land ontdekt zal worden. Dat er niet alleen een ijzeren wet van het verleden of de kramp van het heden is, maar ook de mogelijkheid van de toekomst. Komen de mensen niet meer naar de kerk, dan komt de kerk naar de mensen.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - jan. 2019

Sinds het vorige SV nummer is het binnen de kerkenraad erg rustig geweest; kerstvakantie zullen we zeggen. Voor 2019 wens ik u namens de kerkenraad al het goede onder Gods nabijheid. We weten niet wat er dit jaar allemaal zal gebeuren. Op allerlei gebied hebben we plannen en verwachtingen, ook binnen de kerk, en we wensen elkaar het allerbeste. Maar we weten ook dat er zomaar iets tussen kan komen, iets onverwachts, waardoor het anders zal gaan. Maar zegt Prediker: “Voor alles wat gebeurt is er een uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd”. Daarbij is het beste dat een mens zich kan wensen: Gods nabijheid, in voor- en tegenspoed.

Cor Docter

Uit de kerkenraad - dec. 2018

De overeenkomst met jeugdwerker Ramona van den Hoed was oorspronkelijk voor één jaar, deze is nu met vijf maanden verlengd tot 1 juli 2019. Aan de behoefte het dagelijkse jeugdwerk omhoog te duwen naar meer zelfstandigheid is goed gevolg gegeven. De werkzaamheden bestaan uit drie fasen: ten eerste de inventarisatie van de bestaande en toekomstige behoeften, ten tweede de destillatie van wat wel en niet kansrijk is en keuzes maken en ten derde de implementatie van de gekozen zaken. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan fase één en twee.

Lees meer...

Actie Kerkbalans en begroting …

Balans: een mooi woord, zeker als alles klopt en de zaken waar het om gaat in evenwicht zijn. Dat zoeken naar evenwicht kun je op een heleboel begrippen toepassen. Een bekende uitspraak is: ‘in je leven de juiste balans vinden’ en soms spreken we van een ‘natuurlijk evenwicht’ maar evenzo vaak gaat het over de ‘balans tussen werk en privé’.
Wat dacht u van de ‘balans tussen kerk en privé’? Zit dat goed bij u? Of zit daar juist geen scheiding tussen? Misschien mag het wel ietsje meer kerk zijn …

Lees meer...

Uit de kerkenraad - nov. 2018

Zoals vorige maand reeds benoemd heeft de kerkenraad in haar vergadering van 15 oktober jl. het voorgenomen besluit genomen over te gaan naar een structuur met twee wijkgemeenten. De redenen en voordelen van deze stap zijn reeds enkele malen vermeld; kort samengevat is het gunstiger voor de verdere ontwikkeling van beide wijken, zowel financieel als in de uitwerking van de eigen profilering en voor een verhoogde betrokkenheid van alle leden.

Lees meer...

Van de scriba - juli 2014

Op 26 mei begonnen we de kerkenraadsvergadering met een bezinning. Dit keer bespraken we in kleine groepjes het begin van de christelijke kerk, beschreven in Handelingen 1. Het was goed om de avond met deze bezinning te starten.

Daarna werd de vergadering voortgezet en al snel kwam de harde, verdrietig stemmende, werkelijkheid ter sprake: het bezwaar tegen het gebouwenbesluit van mei 2013. De voorzitter deed uitgebreid verslag van het hele mediationproces, dat deze middag zonder resultaat was beëindigd.

Lees meer...

Actie Kerkbalans 2018 en 2019

Actie 2018; stand van zaken
In de begroting van 2018 zijn we uitgegaan van een opbrengst van € 285.000 aan vrijwillige bijdragen. Voor 2017 was dit begroot op € 295.000. We houden dus al rekening met een jaarlijkse daling omdat het aantal leden afneemt.

Lees meer...

Wie wordt onze nieuwe gebouwenman/-vrouw?

Na jarenlange trouwe dienst heeft Piet Bogaards aangegeven te willen stoppen als kerkrentmeester.  Hij is de technische man in het College van Kerkrentmeesters. Als er iets met de (kerk)gebouwen aan de hand is, wordt zijn hulp ingeroepen. Hij geeft dan advies over de aanpak.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - oktober 2018

Na de zomer komt de kerkenraad weer bijeen op 15 oktober; dat is na het inlevermoment van deze kopij. Hoofdmoot wordt het verder nadenken over de PGA structuur. Voor de vakantieperiode waren we reeds uitgekomen op het idee dat het vormen van twee wijkgemeenten (met een kleine Algemene Kerkenraad) bevorderlijk is voor de verdere ontwikkeling van beide, zowel financieel als in de uitwerking van de eigen profilering en voor een verhoogde betrokkenheid van alle leden.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - september 2018

Voor de kerkenraad was het een uitermate rustige zomervakantie, dus van die zijde geen nieuws.
Tijdens deze periode werden we echter ruw opgeschrikt door het bericht dat op 7 augustus ds Sietse M. Greving tijdens zijn vakantie in Zwitserland is overleden. Sietse was sinds september 2011 predikant van de vrijgemaakt gereformeerde kerk in de Kapelkerk. Hij was nog maar 39 jaar. Een enorme, niet te bevatten ramp voor gezin en gemeente.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - juni 2018

Na het voorleggen aan de gemeente, waarbij enkele waardevolle opmerkingen zijn gemaakt, zijn de jaarrekeningen van CvK en CvD goedgekeurd. Het saldo van de Kerkrentmeesters geeft over de afgelopen jaren wel een doorgaande verbetering te zien, maar is nog steeds negatief.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - mei 2018

We verkeren nog net in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Na Pasen nam Jezus 40 dagen de tijd om zijn leerlingen via verschijningen ervan te overtuigen dat hij leeft. Direct na Pasen zijn de discipelen nog bij elkaar in een afgesloten ruimte, uit vrees voor de Joden. Want Jezus had het aangedurfd om nogal wat te zeggen tegen de geestelijke machthebbers en dat was zijn dood geworden.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - april 2018

De intensieve tijd van 40 dagen, Stille Week en Pasen is weer voorbij. We leven in een fase van stille verwondering over wat is gebeurd, het geheim van Pasen, in afwachting van het tumult van de Pinkstergeest.

De kerkenraad heeft, samen met CvK en beide sectieteams, op 7 april een goede oriënterende dag gehad over onze toekomst. Om per sectie betere ontwikkelingskansen te hebben lijkt het gunstiger twee Wijkgemeenten te vormen die een eigen beleid en beheer voeren, met een kleine Algemene Kerkenraad als inspirator/facilitator en rechtspersoon. Deze optie zal de komende maanden nader worden uitgewerkt tot ‘de stip op de horizon’.

Lees meer...

Actie Kerkbalans 2018/2019

Ja, u leest het goed “2018/2019” De actie 2018 is nog niet voorbij of we moeten alweer nadenken over 2019; daarover straks meer. Eerst nog even een bericht over 2017: Op het moment van schrijven zijn we als penningmeesters weer druk met het opstellen van de jaarrekening 2017. We zien dat de actie kerkbalans van 2017 inclusief aanvullende giften een bedrag van ruim € 293.000 heeft opgeleverd! Dat is nagenoeg gelijk aan het bedrag wat is begroot (€ 295.000). Dat is een mooi resultaat en iets om dankbaar voor te zijn!

Lees meer...

Ik stap even in de trein.

Hallo, mijn naam is Ramona, 35 jaar, getrouwd met Rogier en heb 2 prachtige dochters van 5 en 8 jaar. Sinds februari heb ik het voorrecht om hier het jongerenwerk te komen ondersteunen en een stapje verder te helpen.
Al meer dan 15 jaar ben ik jeugdwerker. Van baby’s tot studenten.

Lees meer...

Afscheid van Marijke Hoetmer

In 2007 trad Marijke Hoetmer aan als ouderling-kerkrentmeester en tevens als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Voor die periode was Marijke ook al ambtsdrager en voorzitter van de toenmalige wijkkerkenraad in Oudorp. In februari 2016 werd ze voor de laatste keer herbevestigd, maar nu nog voor een periode van maximaal 2 jaar, want ze gaf aan het gebouwenbesluit graag zelf helemaal tot een goed einde te willen brengen. Marijke was dus al heel wat jaren als ambtsdrager aan de PGA verbonden.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - maart 2018

Na het welverdiende stoppen van Willem Meijer (scriba) en Marijke Hoetmer (vz CvK) is het moderamen weer compleet met Margriet Binnendijk (scriba) en Piet de Boer (vertegenwoordiger CvK). Tevens zal namens de beroepskrachten Sibilla Verhagen per maart het stokje overnemen van Nielspeter Jans. Nielspeter maakte vanaf januari 2014 deel uit van het moderamen. Hem bedank ik zeer voor zijn aandeel en de goede samenwerking die we in ‘de oude bezetting’ mochten hebben.

Lees meer...

Legplaquette Piet Kee na ruim 30 jaar alsnog uitgereikt

Bij het uitruimen van de kluis van de Trefpuntkerk troffen wij, kerkrentmeesters een paar verrassende zaken. Eén daarvan was een bronzen plaquette van 6 bij 8 centimeter aan. De plaquette was bestemd voor Piet Kee, een bekend organist die een tijdlang het orgel in de Grote Kerk heeft bespeeld. Hij was indertijd in dienst van de Kerkvoogdij. De datering vermeldt 9 juni 1987.

Lees meer...

Van de scriba - februari 2018

De enquête over Samen Verder heeft maar liefst 111 reacties opgeleverd. Natuurlijk zijn de antwoorden zeer divers. Het geheel wordt nog verwerkt, dus in een volgend kerkblad meer daarover. Een snelle berekening leert ons, dat de gemiddelde waardering voor Samen Verder iets boven de 7,5 ligt. Dat is een heel mooie score!

Lees meer...

Van de voorzitter - februari 2018

Het - kerkelijk - jaar zet snel in, de kerstmuziek ligt na Driekoningen amper in de kast of we komen al weer in de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer, denkend aan het lijden van Jezus en daarmee ook aan alle leed bij ons en in de wereld. Neem die tijd om hier bij stil te staan.

Lees meer...

Sectiekeuze

Welke secties zijn er in de PGA?
Onze Protestantse Gemeente te Alkmaar (PGA) bestaat tegenwoordig uit twee secties: Noord en Zuid. Sectie Noord is de vroegere wijkgemeente Alkmaar-Noord. De vroegere wijkgemeenten Oudorp, Alkmaar-Oost en Alkmaar-West vormen nu samen sectie Zuid.

Lees meer...

De Blije Mare

Zoals u vast heeft gezien zijn de vergaderzalen en de buitenkant daarvan, in frisse tinten geschilderd.
De Beheerscommissie is blij met alle positieve reacties daarover.
De komende weken zal nu ook de grote hal de voorportalen en de gangen worden geschilderd in dezelfde tinten als die in de zalen zijn gebruikt. Misschien zult u daar enige hinder van ondervinden maar uiteindelijk zal het geheel erdoor verfraaien.

Lees meer...

Van de voorzitter - januari 2018

Het nieuwe jaar is weer begonnen; ik wens u persoonlijk en met uw naasten en ons als PGA alle goeds onder Gods zegen.
In dit nieuwe jaar zullen we ons nadrukkelijker op onze toekomst richten: het beleidsplan moet worden herzien tot de versie 2018-2022 en de financiële ontwikkeling vraagt om een ‘stip aan de horizon’.

Lees meer...

Delta

Zoals de meeste van jullie wel weten, wordt Delta beheerd door de “Stichting Christelijk Jongerenwerk Delta”. Deze stichting heeft als doel het verschaffen van een accommodatie waarin activiteiten gericht op het bevorderen van het ontwikkelingsproces van jongeren en jong-volwassenen vanuit de inspiratie van het evangelie van Jezus Christus kunnen plaatsvinden.

Lees meer...

Van de scriba - januari 2018

De kerkenraad heeft op 14 december de begrotingen 2018 van de diaconie en de kerkrentmeesters goedgekeurd. Beide colleges, en in het bijzonder de penningmeesters, werden bedankt voor hun werk. Weer werd er gesproken over de noodzaak ons te bezinnen op de toekomst: bepaal een stip op de horizon, waar we over bijvoorbeeld tien jaar met de PGA willen zijn.

Lees meer...

Kerkbalans 2018

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2018 zijn weer in volle gang.
Al in september hebben we een inspirerende avond bijgewoond waar diverse buurtgemeenten hun ideeën konden delen. De avond werd georganiseerd door de PKN en was goed bezocht.
Sommige gemeente hebben het voor elkaar gekregen om de dalende trend van bijdragen om te zetten in een positieve ontwikkeling.

Lees meer...

Verslag gemeenteavond

Op november 2017 was er in de Immanuëlkerk een gemeenteavond over de begrotingen 2018 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen.
Ruim 30 gemeenteleden worden hartelijk welkom geheten door Cor Docter, de voorzitter van de kerkenraad. Hij wijst er op dat geld geven aan en in de kerk gezien kan worden als het delen met elkaar van wat God ons heeft toevertrouwd.

Lees meer...

Van de scriba - december 2017

Op de kerkenraadsvergadering van 20 november was een groot gedeelte van de avond voor de begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters. Beide penningmeesters gaven toelichting op de cijfertjes. Door het CvK werd nadrukkelijk gewezen op het feit, dat we verwachten dat volgend jaar weer rond de twee ton meer wordt uitgeven dan ontvangen. Door onttrekkingen aan fondsen en reserves is het nadelig saldo terug te brengen tot € 80.000, maar dit kan zo niet doorgaan.

Lees meer...

Van de voorzitter - december 2017

Oud en nieuw, we zitten er weer midden in.
In het kerkelijk jaar zijn we al over van het oude naar het nieuwe jaar. Ik maakte deel uit van een indrukwekkende dienst op de laatste zondag van het oude kerkelijk jaar in de Vrijheidskerk, waarin het gedenken van overledenen. God vergeet er geen. Ook maakte ik deel uit van een mooie gezamenlijke dienst met voor elk wat wils op de 1e Advent, de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar, in de Immanuëlkerk.

Lees meer...

Van de scriba - november 2017

“Wat is dat: gemeente?” hoorde ik laatst in de kerk een kind vragen. Het antwoord van de ouder was duidelijk en voldoende: “Dat zijn wij allemaal bij elkaar.”

Op 14 oktober was er een kerkentoer langs de nog in gebruik zijnde kerken van groot-Alkmaar.

Lees meer...

Van de voorzitter - november 2017

Twijfel - Geloof - Vertrouwen. Op 8 september jl overleed de bekende theoloog Harry Kuitert. Hij was een sterk ijveraar en grondlegger in het Samen op Weg proces. Tijdens de watersnoodramp van 1953 was hij beginnend gereformeerd predikant in een Zeeuws dorpje.

Lees meer...

Van de scriba - oktober 2017

Op de kerkenraadsvergadering van 21 september hebben we ons onder andere bezig gehouden met de voorgestelde wijzigingen van de kerkorde van de PKN. Het ging nu in deze tweede serie aanpassingen vooral over de plaatselijke gemeenten. In het algemeen kan gezegd worden, dat de kerkstructuur en de kerkordelijke regels wat vereenvoudigd worden.

Lees meer...

Van de voorzitter - september 2017

Het herderschap wordt vaak in de bijbel genoemd, het is een belangrijke functie. Het woord pastor betekent herder; pastoraat of pastoraal werk is dus letterlijk herderlijke zorg. De basis van alle pastoraat ligt in het besef dat er voor ons wordt gezorgd door God, die in de bijbel wordt aangeduid als Herder.

Lees meer...

Van de scriba - juli 2017

Na het vorige kerkblad heeft de kerkenraad niet stilgezeten. We vergaderden op 26 juni en zijn toen eerst akkoord gegaan met de jaarrekeningen 2016 van zowel het College van Diakenen als van het College van Kerkrentmeesters.
Met dank voor al het werk werd aan de colleges ook decharge verleend.

Lees meer...

Van de voorzitter - juli 2017

De vakantie is in aantocht, hoewel als ik kijk naar de gemiddelde leeftijd van de kerkenraadsleden dan lijkt de vakantieperiode zich wel uit te strekken van maart tot en met oktober. Toch breekt nu een periode van even niet-vergaderen aan, nog steeds gekoppeld aan de schoolvakanties.

Lees meer...

Van de scriba - juni 2017

Vakantietijd! Voor de meeste mensen aangenaam. Je kunt even wat anders gaan doen, heel vaak is dit ook meteen ergens anders. Het is een tijd voor re-creatie, voor jezelf, je gezin, je lief en dierbaren, je omgeving.
Vakantietijd! Voor veel vergaderwerk en organisaties onaangenaam. Je kunt vaak niet verder, want veel mensen zijn niet in de gelegenheid te komen of mee te werken.

Lees meer...

Van de voorzitter - juni 2017

Wegens vakantie dacht ik ditmaal niets te hebben, maar dan gebeurt er toch weer wat leuks.

Op 23 mei was er de feestelijke opening van de expositie 500 jaar Grote Kerk. Jasper Krabbé hield een schitterende lezing over hoe hij, van buiten komend, de Grote Kerk reeds boven het landschap zag uitrijzen en hoe hij bij binnenkomst werd geroerd door de eenvoudige schoonheid.

Lees meer...

Van de voorzitter - mei 2017

De financiële jaarcijfers zijn weer gepresenteerd. De kerkrekening toont nog steeds een negatief beeld, zij het dat het elk jaar iets beter wordt. We zijn er dus nog niet, maar wel op de goede weg. Het maant nog tot voorzichtigheid. Anderzijds hebben we een goed gevulde spaarpot, die uitnodigt tot verantwoord ondernemen en investeren in de toekomst.

Lees meer...

Van de scriba - mei 2017

Informatie aan de gemeente: een goede opkomst, bijna vier keer zo hoog als volgend jaar; mooi zo. Jarenlang was er een gemeenteavond waar de gemeente kennis kon nemen van het financiële reilen en zeilen van de kerk. De aanwezigheid van gemeenteleden op die avonden werd steeds minder. Dit jaar was het geen avond maar een bijeenkomst tijdens/na het koffiedrinken op zondag 7 mei.

Lees meer...

Van de scriba - april 2017

De laatste jaren worden de gemeenteavonden over de financiële jaarverslagen niet druk bezocht. Vorig jaar mei kwamen er 23 mensen, waarvan zeker de helft als ambtsdrager de week daarvoor in de kerkenraadsvergadering de jaarverslagen al had besproken. Dit jaar willen we het anders aanpakken. Niet ’s avonds, maar op zondag na de kerkdienst. Dan geven de Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters een presentatie over de financiële zaken van 2016.

Lees meer...

Van de voorzitter - april 2017

Gelukkig is ds Nielspeter Jans weer onder ons, up and running, zoals dat tegenwoordig heet. Het is echter niet waar dat daarmee de beroepskrachten weer op volle sterkte zijn, want eind mei gaat Yvonne Smit ons helaas verlaten. Voor ons is dat jammer, het betekent weer een aderlating, maar voor Yvonne is het mooi en goed om elders weer haar vleugels uit te kunnen slaan. Ik wens haar daarbij veel succes en arbeidsvreugde.

Lees meer...

Van de scriba - maart 2017

Ons College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit ambtsdragers en niet-ambtsdragers. 
Voor de afgetreden secretaris (niet-ambtsdrager Dick de Boer) is Juul Rijpkema in het CvK gekomen. Hij is in februari bevestigd als ouderling.
Een gemeentelid is bereid gevonden toe te treden tot het college, als niet-ambtsdrager. Dit horen we volgens de kerkorde eerst aan de gemeente bekend te maken.

Lees meer...

Kerk, dat ben je samen

Terwijl ik dit schrijf speelt Ajax tegen Kopenhagen. Ze doen er alles aan om in de Europaleague te blijven. Voetbal is een teamsport, je kunt het niet alleen.
Ik kan zo wel een paar voetbalkreten bedenken die ook voor de kerk opgaan:

Lees meer...

Van de voorzitter - maart 2017

We komen uit politiek roerige tijden. De landelijke verkiezingen zijn weer geweest, waarbij alle partijen en kandidaten alleen maar het beste voor hebben en het volk alleen maar het beste wil en eist. Men heeft graag een streepje voor, met veel rechten en minder plichten.

Lees meer...

Van de voorzitter - februari 2017

voorzitter

Per 5 februari is de kerkenraad weer gedeeltelijk ververst, een jaarlijkse aangelegenheid, zie de details in het stuk van de scriba.

Lees meer...

Uitvaarten

uitvaart

Ouderling Gerard Kluft (sectie Noord) heeft met instemming van de kerkenraad bij de landelijke PKN-kerk de cursus “Leiden van uitvaarten door gemeenteleden” gevolgd en met goed resultaat afgesloten.

Lees meer...

Van de scriba - februari 2017

scriba

Op 5 februari werd in een gezamenlijke dienst afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers en de nieuwe kerkenraadsleden bevestigd. Het was een feestelijke goede dienst in een goedgevulde Vrijheidskerk.

Lees meer...

Actie Kerkbalans

kerkbalans

Van 21 januari t/m 5 februari
In de week voorafgaand aan 21 januari ontvangt ieder gemeentelid een verzoek van de kerk om een financiële bijdrage te leveren. Als u heeft gekozen voor Kerkbalans Digitaal dan ontvangt u een e-mail.

Lees meer...

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling

In de vergadering van de kerkenraad van 15 december j.l. is de Plaatselijke regeling 2017 goedgekeurd. De regeling vindt u op deze website in archief > documenten > kerkenraad of via deze link.

Van de scriba - januari 2017

De bezinning op de kerkenraadsvergadering van 15 december bestond uit een aantal vragen uit de nationale protestantentest. Dit leverde in de groepjes geanimeerde en verrassende gesprekken op.

Lees meer...

Van de voorzitter - januari 2017

voorzitter

Een nieuw jaar, ik wens eenieder alle goeds onder Gods zegen. Oud en nieuw was een moment van terugblikken en vooruitkijken. We sloten af wat is geweest en lieten 2016 achter ons, met al zijn mooie en minder mooie momenten.

Lees meer...

Van de scriba - december 2016

Scriba

Op de kerkenraadsvergadering van 21 november kon worden meegedeeld dat de verkoop van de Trefpuntkerk een feit is. Zo is na drie en een half jaar een einde gekomen aan de uitvoering van het gebouwenbesluit.

Lees meer...

Verleden, heden en toekomst.

Verleden, heden, toekomst

Ditmaal eens geen “van de voorzitter”, maar een bestuurlijk-pastorale co-productie. De focus lijkt deze keer wat meer op de gebeurtenissen in Zuid te liggen, maar het betreft toch de gehele gemeente.

Lees meer...

De Trefpuntkerk verkocht!

Trefpuntkerk

De kans is groot dat u al op de hoogte bent van het feit dat de Trefpuntkerk verkocht is. Graag geven wij u een korte samenvatting van het proces.

Lees meer...

Gemeenteavond 28 november

Gemeente

Verslag gemeenteavond van 28 november 2016.
Ongeveer 40 gemeenteleden worden hartelijk welkom geheten door Cor Docter, de voorzitter van de kerkenraad. Al deze gemeenteleden zijn geïnteresseerd in de begrotingen, het huishoudboekje van de kerkrentmeesters en de diaconie.

Lees meer...

Overname inventaris

St-Pancras

In het voorjaar van dit jaar is de 1e fase van de verbouwing van ons Kerkelijk Centrum De Regenboog te Sint Pancras ter hand genomen. Ook diende de inventaris in de kerkzaal te worden vernieuwd en toeval daarbij was, dat de Alkmaarse Trefpuntkerk inmiddels was gesloten.

Lees meer...

Verkoop Trefpuntkerk

Trefpunt

De verkoop van het Trefpunt is zo goed als rond.
Na een procedure via Makelaardij Van der Borden zijn 5 biedingen bij de notaris binnengekomen.
Het CvK heeft deze biedingen, inclusief de ontwikkelplannen, besproken en besloten de Trefpuntkerk te gunnen aan

Lees meer...

Gezocht: een niet-actief gemeentelid

De landelijke Protestantse Kerk in Nederland heeft een panel, om regelmatig de mening te peilen over ideeën die in de Dienstenorganisatie van de kerk opkomen. Dat is buitengewoon waardevol. Alle contacten gaan digitaal.

Lees meer...

Van de scriba - november 2016

Vorige maand schreef dominee Sibilla Verhagen in haar column over de verplichte nascholing van haar, als beginnende dominee.
Vorige maand was er een kerkenradendag, georganiseerd door de PThU

Lees meer...

Van de voorzitter - november 2016

Hervormingsdag ligt alweer achter ons, maar ook weer niet helemaal. Want onze landelijke kerk viert en herdenkt -met vele anderen- een jaar lang het 500 jarig bestaan van het protestantisme.

Lees meer...

Van de scriba - oktober 2016

Er is een verzoek tot doop in de viering van 16 oktober 2016 in de Immanuëlkerk van Amir. Amir is de man die samen met Nastaran vanaf februari dit jaar bij ons binnen is gekomen en regelmatig de vieringen in De Blije Mare bezoekt. Hij heeft o.a. de cursus ‘De boodschap van de Bijbel’ bij Ane Mulder gevolgd.

Lees meer...

Van de voorzitter - oktober 2016

Het weer aanlopen na een lange rustige zomer liet wat op zich wachten, maar inmiddels is de trein weer volop gaande. Het voordeel van een veelkleurige, pluriforme gemeente is dat er altijd wat te doen is; dat kan trouwens ook een even zo groot nadeel zijn.

Lees meer...

Kerkbalans Digitaal

kerkbalans digitaalEnkele jaren gelden is er een start gemaakt met het digitaliseren van Actie Kerkbalans. Dat wil zeggen dat in plaats van een brief met het verzoek om de jaarlijkse bijdrage er een e-mail met het verzoek wordt gestuurd aan de leden van de kerk.
Inmiddels heeft bijna één derde deel van alle leden zich daarvoor aangemeld. Daar zijn we blij mee!
Het betekent dat er minder vrijwilligers nodig zijn om de enveloppen langs te brengen en weer op te halen maar het scheelt natuurlijk ook in de kosten. Er hoeft immers niets meer te worden afgedrukt.

Lees meer...

Uw financiële bijdrage voor “Samen Verder”

samenverder'Samen Verder' is het blad van de Protestantse Gemeente te Alkmaar en de Evangelisch- Lutherse Gemeente Alkmaar en wordt gratis bezorgd. Ook is het mogelijk een e-mail abonnement te nemen op de digitale editie via de site www.pg-alkmaar.nl. Het is onmisbaar voor de informatie en communicatie binnen onze gemeentes. "Samen Verder" wordt samengesteld, opgemaakt en verspreid door vele vrijwilligers. Alleen het drukken wordt uitbesteed en dat kost geld.
Er is niet gekozen voor een betaal-abonnement. Jaarlijks wordt daarom een beroep op de lezers gedaan voor een vrijwillige bijdrage. Dat beroep is tot nu toe niet tevergeefs geweest. De bijdragen dekten de jaarlijks gemaakte kosten.
U begrijpt het al, ook dit jaar vragen wij u om een vrijwillige bijdrage. Als uw financiële middelen dit toelaten vragen wij van u een bijdrage van € 10,-.

Lees meer...

Verkoopproces Trefpuntkerk

trefpuntGraag brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het verkoopproces van de Trefpuntkerk. Na diverse oriënterende gesprekken zijn wij een contract aangegaan met makelaar Van der Borden om deze kerk voor ons te verkopen. Deze heeft een uitgebreide informatiebrochure opgesteld die door geïnteresseerde partijen kan worden opgevraagd. Eind augustus is dit kenbaar gemaakt aan diverse potentiële kopers. Een ieder die interesse heeft om het pand te kopen kan dit kenbaar maken via een gesloten inschrijving bij een notaris.

Lees meer...

Van de scriba - september 2016

kerkenraadDe zomermaanden zijn voor het moderamen een rustige tijd: geen vergaderingen en weinig andere contacten, via mail of telefoon. Er waren wel een aantal plezierige en hoopgevende zaken. Twee jongeren trouwen op 09-09-16. We wensen hen niet alleen een goede trouwdag, maar ook veel geluk voor de toekomst. De twee doopaanvragen van hebben we natuurlijk toegejuicht en ons akkoord gegeven. De doop is op 25-09-16 in de Vrijheidskerk.

Lees meer...

Van de voorzitter - september 2016

voorzitterIn het vorige nummer stonden veel grote en kleine artikelen, die bij lezing opvallend veel op elkaar aansloten. Er is voldoende geschetst over onderwerpen voor de naaste toekomst, er is genoeg te doen en te beleven, we gaan het meemaken. Respons sijpelt langzaam binnen; reageren kan altijd, alsnog.

Na een rustige vakantieperiode, aan het begin van een nieuw seizoen eerst nog even iets over het pastoraat, daar zijn de jongste ontwikkelingen, volgende keren zijn andere items aan de orde. Binnen de groep beroepskrachten-pastoraat hebben zich een aantal mutaties voorgedaan. Belangrijk is nu het verdere vervolg. Binnen de KR is uitgesproken het pastoraat - in de volle breedte - zeer belangrijk te vinden.

Lees meer...

Kerkelijk werkers

kerkenraadIn verband met de contractbeëindiging met Jerke de Vries eind juni en de aanstaande pensionering van Marja Lit per medio september, heeft uw kerkenraad op 22 februari besloten een vacature te starten voor 0,5 fte kerkelijk werker per 1 september, voor bepaalde tijd, voor het ouderenpastoraat in werkgebied Zuid.
Er is een sollicitatiecommissie benoemd, bestaande uit Simon Binnendijk (vz), Geertje Visser, Akke Wiersma, Marieke de Bruin en Bernard van Dam. Zo waren alle gewesten vertegenwoordigd.
De commissie is voortvarend te werk gegaan: er is een advertentie geplaatst in Kerkinformatie, op onze eigen website en op de website van kerkelijk werkers. In samenspraak met het moderamen en Sectieteam-Zuid is de profielschets opgesteld. In totaal hebben acht personen gereflecteerd.

Lees meer...

Van de scriba

de hand schrijven met balpen 318 34729Op 30 mei en 13 juni vergaderde de kerkenraad. De bezinning over de toekomst van onze kerk heeft voorzitter Cor Docter verwerkt in een uitgebreide notitie, elders in deze Samen Verder.
De noodzaak van twee vergaderingen zo snel na elkaar lag in het feit, dat er een sollicitatieprocedure was om een nieuwe kerkelijk werker te vinden. Voor de afronding daarvan is een beslissing van de kerkenraad onmisbaar. Zie ook het artikel verderop in dit kerkblad.
De kerkenraad ging verder akkoord met: de aangevraagde doop van Evert Jesse de Gier (geb. 12-03-2016), de Jaarrekeningen 2015 van de kerkrentmeesters en de diaconie, het beleggingsstatuut van het CvK, het redactiestatuut van het kerkblad en de website, het privacyreglement, een wijziging in de verdeling van de kosten van De Blije Mare en de herinrichting van de Immanuëlkerk en tot slot nog het plaatsen van een kruis op De Blije Mare.

Lees meer...

Van de voorzitter: De toekomst van de kerk

voorzitterZoals de scriba in het vorige nummer reeds vermeldde heeft dit onderwerp binnen uw kerkenraad als bezinningsonderwerp gediend. Om meerdere redenen. Omdat het actueel is, veel kerkgenootschappen zijn er landelijk mee bezig, de PKN heeft een nota 2025 uitgebracht en omdat voor het lokale beleid het nodig is verder te kijken dan de zaken van vandaag en morgen. Tien jaar is gebruikelijk voor een lange termijn planning. Het is een nooit afgerond, maar steeds doorgaand, proces. Een heel verhaal, maar u hoeft het niet in één keer uit te lezen.

Lees meer...

Nieuwe bestemming orgel Trefpuntkerk

Trefpunt 002 CustomHet orgel is in 1968 gebouwd als opus 692 door de firma Pels & Van Leeuwen (Alkmaar) onder advies van Piet Kee. Financieel was dat mede mogelijk gemaakt door de ‘kwartjesactie’, een inzamelingsactie door de wijk.
Het is nu, na de sluiting van de Trefpuntkerk, verkocht aan de pastoor Van Ars Parochie in Haarlem. Op 21 juni is het gedemonteerd en op 28 juni is het afgevoerd. Inmiddels is het diezelfde week herplaatst om op zondag 3 juli al weer dienst te doen, alles in eigen beheer door een club vrijwilligers/organisten/orgelbouwers. De verwachting is dat het in september officieel in gebruik zal worden genomen.

Lees meer...

Kerkelijk Werkers

voorzitterI.v.m. de contractbeëindiging met Jerke de Vries eind juni en de aanstaande pensionering van Marja Lit per medio september, heeft uw kerkenraad op 22 februari j.l. besloten een vacature te starten voor 0,5 fte kerkelijk werker per 1 september, voor bepaalde tijd. Er is een sollicitatiecommissie benoemd en deze is voortvarend te werk gegaan. In de tussentijd heeft Yvonne Smit te kennen gegeven per 1 september minder te willen gaan werken, voornamelijk om haar studie weer op te pakken. Gelukkig kon de sollicitatiecommissie dit gegeven nog meenemen en er is iemand gevonden die deze uren ook kan invullen. Daarmee is de totale capaciteit van 1,0 fte kerkelijk werker vanaf 1 september gebleven en de verdeling Noord / Zuid zelfs beter geworden.
In de kerkenraadsvergadering van 13 juni heeft de sollicitatiecommissie voorgedragen de heer pastor Albert Kozijn, leeftijd 63 jaar en wonende te Heiloo. Met overgrote meerderheid heeft de vergadering met deze voordracht ingestemd.
In de volgende Samen Verder zullen nadere details worden vermeld, alsmede over het vervolgtraject en de afscheidsmomenten van Marja Lit en Jerke de Vries.
Cor Docter (voorzitter), Willem Meijer (scriba)

Gemeenteavond 23 mei jl.

immanuelkerkIn De Blije Mare waren deze avond drieëntwintig gemeenteleden aanwezig en dhr. Den Dikken van het Kantoor der Kerkelijke Administraties.
Voorzitter van de kerkenraad, Cor Docter, heet allen welkom en leest een geloofsbelijdenis.
Luuk Hilbrands, penningmeester van het College van Diakenen, geeft een samenvatting van de jaarrekening en geeft daar waar nodig uitleg.
Zo vertelt hij dat de beleggingen zijn aangepast. Er is verkocht en een andere, grotere portefeuille gekocht. Doel is een hoger rendement te behalen.
In het beleggingsbeleid van de diaconie zijn alle beleggingen maatschappelijk verantwoord.

Lees meer...

Van de voorzitter...

voorzitterHet aangewezen moment om de vrijheid te herdenken ligt al weer een maandje achter ons, maar eigenlijk is het zoiets groots dat we er elke dag even bij stil moeten staan. En toen was er opeens veel gedoe over vrijheid van meningsuiting; wat levert dat op? Het ging veel over beledigen. Vrijheid van meningsuiting is niet zomaar iets, die is er niet om te beledigen. Vaak zijn dat zomaar wat niet-onderbouwde kreten, hier in alle vrijheid geslaakt. Onderscheid tussen kwetsen en je gekwetst voelen, tussen aanstoot geven en aanstoot nemen bestaat dan even niet meer. Wat valt daar nou mee te winnen, wat voegt dat toe aan de oplossing van een probleem? In de vele discussies overheerst het recht op vrije meningsuiting, maar er is ook een recht om beledigd te zijn.

Lees meer...

Van de scriba

de hand schrijven met balpen 318 34729De kerkenraadsvergadering van 9 mei begon met een bezinning. Dit keer over de toekomst van de kerk. Eigenlijk zijn we daar als kerkenraad altijd mee bezig. Maar wel vaak voor de wat korte termijn. Nu werd er gediscussieerd over de lange termijn:
“de toekomst van de kerk PKN 2025”.
Enkele besproken vragen:
- Wat houdt je geloof levend en wat verwacht je daarvan in de toekomst?
- Hoe ga je om met kritiek op je christelijke levenskeuze?
- Wordt de kerk een geestelijke supermarkt of is er een bindende gemeenschap?

Lees meer...

Solidariteitskas?

SK2016Solidariteit: Bewust zijn van saamhorigheid. Kerkelijke gemeenten die voor noodzakelijke grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om de een of andere reden tijdelijk financiële hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten, dus ook vanuit de Protestantse Gemeent Alkmaar; samen dragen, samen delen. 

Lees meer...

Verhuur Delta

Ruimte nodig voor vergaderingen, koor, filmavond of andere (kerkelijke) bijeenkomsten?

Delta heeft nog enkele dagdelen en avonden beschikbaar.
Door de centrale ligging van het gebouw is het voor alle kerken in Alkmaar een interessante locatie.
Zo beschikt het gebouw over een vergaderruimte, een grote zaal met bar, en een ruimte speciaal ingericht voor jongeren. om te vergaderen of om (jongeren)activiteiten plaats te laten vinden. Wat dacht u van een filmavond? Alpha cursus? Vergadering? Kindercatechese? Kinderkoor? Delta geeft u de ruimte en mogelijkheden!

U kunt geheel vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden en beschikbaarheid via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Van de voorzitter - mei 2016

voorzitterHet pastoraat… ligt op straat. Ik bedoel dat voor ieder die wat wil en daarbij oren en ogen openhoudt er altijd wat te doen is. Ieder gemeentelid heeft pastorale gevoelens, immers de zorg voor de ander, het omzien naar elkaar in de naam van Christus is een aangeboren onderdeel van de kerk. Pastoraat is een kerntaak van het gemeentezijn en een pijler van de kerk.
Lange tijd was de zorg gericht op het geestelijk vlak, tegenwoordig komt daar door toenemende armoede en oplopende schulden meer en meer de zorg voor het materiële bij; pastoraat en diaconaat kunnen goed samengaan.

Lees meer...

Actie kerkbalans 2016

kerkbalans logoZo langzamerhand is het tijd om de balans op te maken en de resultaten met u te delen.
Allereerst willen we de lopers hartelijk bedanken voor alle inspanningen om de actie Kerkbalans 2016 mogelijk te maken. Het is niet de leukste klus maar wel een hele belangrijke; persoonlijk contact is altijd nog de beste manier om maximale resultaten te behalen. Bedankt dus!
En dan nu iets over de resultaten:

Lees meer...

Van de scriba - april 2016

kerkenraadOp het moment van schrijven is het de Stille Week voor Pasen. Een groot contrast met het “stille” van deze week: de aanslagen in Brussel, de voortdurende crisis voor de vluchtelingen, de niet-aflatende oorlogssituatie in veel landen.
In de dienst op Witte Donderdag werd natuurlijk gesproken over de uittocht uit Egypte en de daaraan voorafgaande Pesachmaaltijd. Dominee Sibilla vertelde de kinderen over die laatste haastige maaltijd: misschien wel pijn in je buik van het te snel eten of van de spanning, misschien moet je vannacht wel doorlopen, maar gelukkig zijn papa en mama vlak bij je…

Lees meer...

Uit de ARK - april 2016

arkDe Alkmaarse Raad van Kerken kwam op 15 maart 2016 bij elkaar en wij informeren u graag over wat daar aan de orde kwam.
Het vluchtelingenproject “Open Huis in de Vrijheidskerk” nam een groot deel van de tijd in beslag. Er is besloten het gebouw open te stellen op maandag t/m vrijdag van 14 – 16 uur. De Vrijheidskerk is dan niet alleen een gastvrije plek voor de bewoners van de AZC’s, maar is ook bedoeld als “Voorportaal” voor alle kerken in Alkmaar waar bekend gemaakt kan worden welke activiteiten er in en door die kerken worden georganiseerd.

Lees meer...

Van de Voorzitter - april 2016

voorzitterHoe open is de kerk ?

Deze vraag kent meteen twee gezichten: hoe open en duidelijk zijn we in onze diensten en wat doen we daarnaast, zowel binnen als buiten de kerk? Naast het beschutte eigen willen we ook graag naar buiten treden, in ieder geval voelen we de opdracht daartoe.
Het missionaire, kerk naar buiten zijn is binnen de PGA al een lang bestaand en bekend gegeven. Daarbij zijn veel details te onderkennen, zoals interesse in de omgeving, zorg voor ouderen, aandacht voor de jeugd, dienstbaarheid aan de ander, armoedebestrijding, ruimte voor variëteit in levensbeschouwing, etc. etc. Bestaande en bekende begrippen, maar toch vraagt het blijvende inspanning om ze vitaal te laten blijven.

Lees meer...

Hoe gaat het nu met De Terp?

terpZoals u eerder kon lezen, is De Terp overgegaan in handen van BOEi en is de Stichting Op De Terp er druk mee om de exploitatie van de grond te krijgen. Gelukkig beginnen we niet bij nul want Tammo en Atie Udema hebben er voor gezorgd, dat zowel in De Terp als in De Wijkplaats de verhuur doorging. Maar om de exploitatie rond te krijgen, hebben we meer verhuur inkomsten nodig. Het zou daarom fijn zijn als u reclame zou willen maken voor De Terp en De Wijkplaats! Ze zijn samen, maar natuurlijk ook onafhankelijk van elkaar te huur. De kerk is zeer geschikt voor een concert of als oefenruimte door haar intieme karakter en mooie akoestiek. Maar is ook een prachtige locatie voor een trouwceremonie of een afscheidsdienst.

Lees meer...

Opknappen Vrijheidskerk gereed!

vrijheidskerkEind februari is de werkgroep Opknappen Vrijheidskerk voor het laatst bijeen geweest. Omdat alle werkzaamheden inmiddels zijn afgerond heeft deze werkgroep zichzelf opgeheven. De verbouwing/renovatie is naar tevredenheid verlopen, behoudens wat oponthoud met het leggen van de vloerbedekking. Er is heel wat gebeurd: zaal 5 is een mooie ruime zaal geworden met een grotere gebruiksoppervlakte en doordat de trappetjes eruit zijn gehaald nu goed toegankelijk voor mindervaliden. In de complete nieuwe keuken is alles mooi overzichtelijk en ook als je met meerdere personen moet werken is er voldoende ruimte. Het geheel heeft een prachtige open uitstraling gekregen.

Lees meer...

Van de scriba - maart 2016

kerkenraadOp 10 februari kwam de kerkenraad bijeen. Het was een “extraatje” en bedoeld om alle ambtsdragers informatie te geven over de op handen zijnde verkoop van de Kapelkerk. De Stichting Vrienden van de Kapelkerk was, op eigen verzoek, uitgenodigd om toelichting te geven over hun plannen met de Kapelkerk en vragen te beantwoorden.
Na de pauze werd de vergadering besloten voortgezet, om ieder in de gelegenheid te stellen vrijuit te kunnen spreken en er was ruimte voor vragen en antwoorden. Het College van Kerkrentmeesters, bij monde van voorzitter Marijke Hoetmer, lichtte de hele gang van zaken toe, om tenslotte uit te komen bij het voorstel de Kapelkerk te verkopen aan de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar.

Lees meer...

Van de voorzitter - maart 2016

voorzitterVroeger ‘op school’ heb ik het nodige moeten leren, waaronder ook iets over de klassieke Griekse en Romeinse toneelspelen. Vaak liep men volledig vast in het verhaal en leek er geen uitweg met goede afloop meer mogelijk. Er werd dan een ‘deus ex machina’ (Latijn: god uit een machine) opgevoerd om het verhaal op bovennatuurlijke wijze tot een oplossing te brengen.
Hier moest ik wel even aan terugdenken bij de ontknoping van alle perikelen rond de verkoop van de Kapelkerk. Het werd wel heel spannend allemaal. Op een laat moment meldde de GKV zich om toch deze kerk over te nemen en in zeer korte tijd moest heel veel worden geregeld. Gelukkig kon dat allemaal nog net, alle dank daar voor aan ons CvK.

Lees meer...

Kapelkerk naar de GVK!

kapelkerkOp de kerkenraadsvergadering van maandag 22 februari heeft de kerkenraad besloten de Kapelkerk te verkopen aan de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Alkmaar.
De GKV houdt in de Kapelkerk al vele jaren haar kerkdiensten, maar had tot nu toe aangegeven het gebouw niet te willen kopen. De voorgestelde verkoop aan de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar (met de Karavaan als hoofdgebruiker) heeft de GKV op het laatste moment doen besluiten toch een bod te doen.
Na de schriftelijke stemming in de kerkenraad kon worden meegedeeld dat met 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen de hele kerkenraad unaniem "ja" zei tegen de verkoop aan de GKV.
Deze uitkomst komt overeen met de eerste optie uit het Gebouwenbesluit -verkopen aan een ander kerkgenootschap- en wordt door ons allen zeer toegejuicht.
Het is nu aan het CvK om met de GKV dit proces af te ronden.

Cor Docter, voorzitter

Van de Scriba - februari 2016

kerkenraadNog een ambtsdrager! Nu kunnen we twee jonge gemeenteleden in de kerkenraad krijgen. De gemiddelde leeftijd van alle ambtsdragers bij elkaar gaat meteen jaren omlaag! Het spreekwoord zegt het al: als er één schaap over de dam is, volgen er meer…

Op 28 januari kwam de Kleine Kerkenraad bijeen:

  • We konden de aanstaande ouderling verwelkomen, die de Taakgroep Kerk naar Buiten zal vertegenwoordigen in de Kleine Kerkenraad
  • Het moderamen deelde mee, dat met vreugde ingestemd is met een aangevraagde doop.
  • Het College van Diakenen is de laatste tijd druk bezig met fietsen voor asielzoekers, de komst van vluchtelingen, de paaspakkettenactie van het ISBA. Ook wordt er gepraat over het meer activeren van de gemeente.

Lees meer...

Actie kerkbalans

kerkbalansActie 2015

De opbrengsten van actie Kerkbalans 2015 zijn zo goed als bekend. De mensen die hun toezegging 2015 nog niet volledig hebben voldaan is verzocht dit alsnog over te maken. In totaal is er 320.500 euro toegezegd. Daarvan is nu (eind januari) 316.500 euro binnen. Hopelijk komt ook de laatste 4.000 euro nog binnen.
In de begroting voor 2015 is uitgegaan van een totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen van 330.000 euro. Op dit moment is er, inclusief extra stortingen (zonder toezegging of extra gestort boven de toezegging), een bedrag van ruim 321.000 euro ontvangen.
Iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat: Bedankt!

Lees meer...

Begroting 2016

huishoudboekjeBij dit artikel treft u een samenvatting aan van de begroting voor 2016 van onze gemeente.
Deze begroting is behandeld op de gemeenteavond van 30 november 2015 en goedgekeurd door de kerkenraad op 7 december 2015.
Opvallende zaken zijn de lagere bedragen bij onroerende zaken, zowel aan de baten- als aan de lastenzijde; de lagere bijdragen levend geld en de lagere lasten bij salarissen. Met uitzondering van de bijdragen van gemeenteleden zijn deze wijzigingen het gevolg van het vervreemden van gebouwen.

Lees meer...

De laatste dienst in de Trefpuntkerk

trefpunten het traject ernaartoe – vervolg.

De laatste dienst in de Trefpuntkerk zal worden gehouden op 17 jan 2016. Het kan zijn dat u net voor die datum dit nummer in huis hebt. Alle voorbereidingen zijn getroffen, de liturgie is gereed, alle taken zijn verdeeld. Na de dienst zullen enkele belangrijke onderdelen worden uitgedragen, denk daarbij aan de paaskaars, de kanselbijbel, de gedachtenisstenen en de kindernevendienstkaars. Bij het verlaten van de kerkzaal ligt een aandenken klaar; hierbij zullen de leden in de verzorgingstehuizen niet worden vergeten.

Lees meer...

Van de Scriba - januari 2016

kerkenraadHet bezwaar dat een gemeentelid had aangetekend tegen het besluit van de kerkenraad, die op 23 april het Beleidsplan 2015-2019 vaststelde is op18 november door het RCBBG (Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen) ongegrond verklaard. De indiener kon tegen deze uitspraak beroep aantekenen. Inderdaad is op 17 december bij het GCBBG (Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen) beroep aangetekend.

Lees meer...

Van de voorzitter - januari 2016

voorzitterOm te beginnen wens ik u allen een goed jaar toe, onder Gods zegen.
Dat zal niet voor iedereen even meevallen, 2016 wordt een jaar van enkele moeilijke uitvoeringen. De laatste dienst in het Trefpunt is aanstaande, dat zal zwaar vallen; net zoals - twee jaar geleden al weer - de laatste dienst in De Terp zwaar viel. We mogen er op vertrouwen dat ook dit een dienst zal zijn onder Gods nabijheid en dat er nadien weer toekomst is. Zo is er toekomst in Noord en Zuid, bij beide op eigen wijze. Moge het daar een vruchtbaar jaar worden, waar de PGA weer tekenen van voortgang en herstel ziet. God, zegen ons, dat we thuis zijn bij U.

Lees meer...

Van de voorzitter - december 2015

voorzitterHet waren drukke en intensieve weken, met name voor het CvK.
Na de eigendomsoverdracht van de Terp aan BOEi is er inmiddels ook een intentieverklaring van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar met betrekking tot overname van de Kapelkerk. Indien dat laatste definitief gaat lukken zijn onze beide monumentale gebouwen behouden voor stad en nageslacht, blijven ze toegankelijk voor het publiek, waarbij ook het huidige gebruik maximaal overeind kan blijven. Dit is geheel volgens de volgorde in aanpak uit het gebouwenbesluit:

Lees meer...

Van de scriba - december 2015

kerkenraadOp 18 november heeft het RCBBG (Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen) uitspraak gedaan. Door een gemeentelid was bezwaar aangetekend tegen het besluit van de kerkenraad, die op 23 april het Beleidsplan 2015-2019 vaststelde. Het RCBBG verklaarde het bezwaar ongegrond. De indiener van het bezwaar kan tot 30 dagen na de uitspraak beroep aantekenen tegen deze beslissing.
Op de kerkenraadsvergadering van 19 november lag de nadruk op het bespreken van de begrotingen 2016 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen.

Lees meer...

A3 poster Adrian Snell 14 april klein

Klik hier voor een vergroting.
Bestel hier kaarten.


alpha


p01
doneer 10