De AK vergaderde op 15 november. Hoofdonderwerpen vormden de begrotingen van het CvK en CvD en het collecterooster voor 2023. De begrotingen liggen nu ter inzage, op 29 november is er een gemeenteavond waarop toelichting wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld. In de AK-vergadering van 12 december zullen deze stukken definitief worden vastgesteld.

Minder wordende huuropbrengsten en hogere energiekosten hebben extra negatieve gevolgen. Nieuw is een reserve voor Jeugd & Jongeren, waarin de opbrengst van het Delta-gebouw is gestort. Dat is een belangrijk punt, maar zal pas zichtbaar worden in de jaarrekening. De AK gaat akkoord met de huurovereenkomst met CityLight voor J&J, door het CvK verder af te handelen. Het CvD heeft eveneens een negatief resultaat, waarmee de afgesproken trend om jaarlijks in te teren op de reserve wordt doorgezet. In het collecterooster van de diaconie komt 90% van de opgenomen doelen overeen met die van Kerk in Actie voor de desbetreffende datums. De andere collecten worden verdeeld over eigen aan te dragen doelen.

Nu Ale-Jan Algra toch namens het CvD in de vergadering aanwezig was vormde dit een mooi moment om over de Kerstnachtdienst in de Grote Kerk te spreken. De commissie die dit organiseert maakt deel uit van de taakgroep Kerk naar Buiten. Van oudsher is dit een dienst van de PGA, daarom wordt het welkomstwoord altijd uitgesproken door een ouderling van de PGA. De opzet is verder oecumenisch, wat betekent dat er ook predikanten van buiten de PKN kunnen voorgaan. De opkomst voor deze dienst was met 500 à 600 personen altijd groot te noemen. Het voorziet duidelijk in een behoefte. Nu het na de corona periode weer mogelijk is deze dienst te houden wordt een dergelijke opkomst zeker weer verwacht.

Volgend jaar willen we nadenken over de verder weg liggende toekomst van de PGA. Vraag is waar we over een jaar of vijf à acht staan en willen staan en -vooral- kunnen staan. Wat kunnen we voor onszelf en voor de stad betekenen? Hoe gaan we dat dan doen en hoe groeien we daar naar toe?  Hiertoe willen we een denktank formeren uit enkele leden van de AK en de beide wijkgemeenten. Het kunnen kerkenraadsleden zijn, maar ook “gewone” gemeenteleden. Denk daarbij zo ruim mogelijk, los van de bestaande situatie en los van de huidige middelen. Wie hier voor voelt kan zich aanmelden bij de scriba van de AK. 

Tenslotte is dit mijn laatste seizoen in deze functie. Na driemaal vier jaar is de officiële speeltijd omstreeks september 2023 voorbij. Het voelt ook goed dat de PKN in haar Kerkorde een tijdslimitering aangeeft voor het ambt. Het moet bij roep-ing blijven en geen be-roep worden. De AK zoekt dus een nieuwe voorzitter. Het werkveld van de AK laat zich kort samengevat omschrijven als de verantwoordelijkheid voor alle centrale zaken en functies. In de wijken ligt de zorg voor alle lokale werk: het vieren, pastoraat en gemeenteopbouw. Als iemand wat voelt voor deze mooie functie …. denk er eens over na, onder de kerstboom ….. informeer eens of klop eens aan. Er is nu nog tijd genoeg om te wennen en voor werkoverdracht.

Namens de AK wens ik u gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Cor Docter

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links