hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Een gezegend 2017

zegenende handen

Allereerst, ook namens de andere beroepskrachten, van harte een gezegend en gezond 2017. En zegen hebben we nodig met alles wat voor ons persoonlijk en als gemeente in het verschiet ligt. De zegen is niet iets wat je elkaar gedachteloos toewenst.

In dit stukje wordt daar verder uitleg aan gegeven. In onze gemeente wordt aan het eind van de eredienst door de voorganger een zegen uitgesproken. Als ik voorga is dat voor mij een heel bijzonder moment, een soort kroon op het werk. Het zegenen is een vorm van aanroeping van God. Het maakt deel uit van de communicatie tussen God en mens. Zegenen is het goede van God toespreken aan de ander, oftewel het over die ander uitspreken. Zo wordt waargemaakt wat God al in die ander gelegd heeft en dat wordt tot ontwikkeling uitgenodigd. Het bekrachtigt mensen, ondersteunt en doet hen tot bloei komen.

Gods zegen in het Oude Testament.

Het zegenen van elkaar is dus niet zomaar een beleefdheidsvorm. Het is geworteld in de overtuiging dat onze God een God is die zegent. Sterker nog, alle zegen vindt zijn oorsprong in de God. In Genesis 1 zien we dat God het verlangen heeft om Zijn schepping te zegenen. Hij wil daarmee het goede aan Zijn schepping meegeven (zie Gen. 1:22 en 28). Zegen wordt opnieuw uitgesproken in Genesis 12, het begin van de geschiedenis van Abraham. Daar is zegenen de uitdrukking van het verbond dat God met de aartsvader sluit. Abraham wordt, als zijnde geschapen naar Gods gelijkenis, tot medeverantwoordelijke gesteld in de realisatie van Gods plan: de ‘sjaloom’, rechtvaardige vrede voor de mens en de wereld.
We zien in het Oude Testament ook dat Gods zegeningen verbonden worden met het beloofde land en het naleven van de geboden (Deut. 28). Het zegenen van personen zien we bijvoorbeeld bij Jacob. Hij zegende de zonen van Jozef afzonderlijk (Gen. 48, 1-22). In de uitvoering van dagelijkse zegenwensen en zegenspreuken (de Joodse berachot) komt de nadruk op de voortgang van het dagelijkse leven terug. Zegenwensen of zegenspreuken waarin wederkerig God als Schepper en als Voorziener wordt gedankt.

Jezus Christus brengt zegen

In het Nieuwe Testament wordt de zegen in relatie gebracht met de persoon van Christus. Het is alleen Jezus Christus, die door Zijn sterven en opstanding, de zegen brengt. Hij heeft de vloek van de dood verbroken en de afbraak ten gunste van de voortgang van het leven opgeheven (Gal. 3:13-14). De zegen in het Nieuwe Testament is een teken van redding geworden. Zo schrijft apostel Paulus in de brief aan de Galaten dat de belofte van God aan Abraham, dat hij gezegend zal worden, in Christus is vervuld. Wij ontvangen dus door ons te verzoenen met het offer van Jezus aan het kruis, niet alleen gerechtigheid en het eeuwige leven, maar ook de door God aan Abraham beloofde zegen.

Openstaan voor de zegen

Zegenen is een werkwoords vorm die een aanwijzing uitdrukt. Door te zegenen wil God aangeven dat de zegen niet vanzelfsprekend een uitwerking heeft. God vraagt namelijk van ons een antwoord of reactie. Het is dan ook niet de vraag of God wil zegenen, maar of wij gezegend willen worden. Willen wij daadwerkelijk gezegend worden door de zegen aan het einde van de eredienst, dan zullen wij deze zegen met ‘amen’ beantwoorden. Daarmee geven we aan, dat we voor de zegen van God openstaan en dat wij, in de week die voor ons ligt, in afhankelijkheid van en vertrouwend op Hem willen leven.
We kunnen dus als een gezegend mens door het leven gaan, omdat God ons Zijn zegen niet onthoudt. Hij heeft het goede met ons voor. Zijn vrede, Zijn toekomst. Het is aan ons om ontvankelijk te zijn voor Zijn zegen. Ga in het spoor dat Jezus heeft gewezen en is gegaan. Zo wordt Zijn zegen de kracht van ons leven en niet slechts een ritueel aan het einde van de eredienst.

Gods zegen, Albert Kozijn
(Bewerkt naar een artikel geschreven door Pieter den Dekker)

afbeelding: Jezus' zegenende handen, Lizet van Voorst