hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Pastorale vogelvlucht 12

Zomaar even een inkopper: Pastoraat, Gods werk door mensen voor mensen.

Op dit moment staat er 31 januari op de kalender. Gelukkig kwam er een einde aan de periode van lichamelijk ongemak en kon ik op basis van een goed gevulde agenda er weer tegenaan. Nogmaals dank voor alle blijken van medeleven. Een lichte achterstand in huisbezoeken is inmiddels weggewerkt, dus voel je vrij om contact met mij op te nemen als daar behoefte aan is.

Vergaderingen worden als lid of als gast bijgewoond, denk aan Sectieteam zuid en werkgroepen Pastoraat , wijkteams Pastoraat, werkgroep Eredienst, taakgroep Vorming en Training, beroeps-krachtenoverleg, etc. Daarnaast zijn er informele en formele gesprekken in het kader van de voorbereidingen van de veertigdagentijd, de paascyclus, de paasviering in de Oldeburgh, enz. Kortom een variatie aan activiteiten die de dagen op prettige en zinvolle wijze vullen. Ik sluit dit stukje af met mijn dank te betuigen aan iedereen die mij behulpzaam is bij het opstellen van de in memoriams. Het maakt de herinnering aan de overledene zoveel levendiger!

Tijdens de vergadering van de werkgroep pastoraat d.d. 6 december 2017 kwam, op basis van praktijksituaties, de vraag naar voren of een pastoraal medewerker de rol van ouderling van dienst kan vervullen tijdens een uitvaart. Navraag bij het dienstencentrum van de PKN leverde het volgende verkorte antwoord: Hoewel het wel gewenst is, is de aanwezigheid - tijdens een uitvaart - van een bevestigde ouderling geen kerkordelijke verplichting. Een uitvaartdienst of rouwdienst is nl. geen ambtelijke dienst, maar een familieaangelegenheid. Vaak is het een zaak van goed overleg, wie wat doet rond een uitvaart. En het is te begrijpen dat uw pastorale vrijwilligers, als zij een goede band hadden met de overledene, betrokken willen zijn bij de uitvaart. Na overleg binnen het Sectieteam-Zuid en de werkgroep Pastoraat, hebben wij de volgende conclusies getrokken, die in nauw overleg met predikant of pastor worden ingevuld:
• Bij een uitvaartdienst hoeft niet per definitie een ouderling van dienst betrokken te zijn, maar kan ook een pastoraal medewerker namens de gemeente optreden.
• Pastorale werkers kunnen tijdens een uitvaart geen “vervangend ouderling van dienst” zijn.
• Pastorale medewerkers kunnen op grond van hun pastorale relatie met de overledene, betrokken worden bij, en indien gewenst, actief deelnemen aan de rouwplechtigheid.

In de vorige vogelvlucht schreef ik: We zijn van plan om vanaf begin volgend jaar het pastoraat binnen onze gemeente, sectie Zuid, eens goed onder de loep te nemen en daar waar nodig in een nieuwe vorm te gieten. Enkele redenen hiervoor zijn:
• Het aantal beschikbare vrijwilligers voor bezoekwerk neemt langzaam af en wordt moeizaam aangevuld vanuit jongere leeftijdsgroepen. Het wordt steeds moeilijker open gevallen plaatsen op te vullen.
• Door de vergrijzing neemt de vraag vanuit de gemeente toe, zowel in aantal als in de frequentie waarin de bezoeken plaatsvinden.
• Er is een onbalans in pastorale aandacht als we de groepen boven en onder de 75 jaar met elkaar vergelijken. We willen het pastoraat sectie-breed inrichten, zowel t.a.v. leeftijd als t.a.v. woonadres.
Inmiddels hebben we enige vorderingen gemaakt op dat gebied, wat heeft geresulteerd in plannen voor een toekomstgericht pastoraat. De uitgangspunten zijn:
• We willen het pastoraat sectie-breed inrichten, zowel t.a.v. leeftijd als t.a.v. woonadres.
• Een grote mate van zekerheid dat niemand tussen de wal en het schip valt door een betere planning en coördinatie van de activiteiten.
• De mogelijkheid bieden tot een relatief lage instapverplichting voor startende pastorale vrijwilligers.
• Een eerlijker verdeling van huidige inspanningsverplichtingen, niet gericht op wijkindeling maar op inspanningsmogelijkheid. 
• Meer ondersteuning, informele contacten en uitwisselingsmomenten tussen alle pastorale vrijwilligers
In volgende vogelvluchten hoop ik jullie hier verder over te informeren.

Tot ziens in de gemeente of bij u thuis. Albert