hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

besturen/gebouwen

Kerkbalans

Hogere gemiddelde bijdragen
Het besef dat de kerk het alleen moet hebben van uw bijdrage is er. Dat blijkt wel uit de resultaten van actie kerkbalans 2018. Sinds jaren kampen we met een terugloop van het aantal leden en daarmee ook van het aantal gevers aan de kerk. In 2018 is het toch weer gelukt om dicht in de buurt van de begroting te komen: u heeft samen een bedrag van € 282.000 opgebracht (begroot: € 285.000). Al met al een mooi resultaat! En dat met minder mensen…

Lees meer...

Uit de kerkenraad - februari 2019

Er heeft een groep aan de deur geklopt die zich vanuit de PGA wil gaan bezighouden met een vorm van pionieren. Het is nog pril, een plan moet nog worden ontwikkeld; maar toch, de wens is er. Pionieren en pioniersplekken, in de Protestantse Kerk is het een niet meer weg te denken onderdeel van het werk geworden. Zij investeert daarin en plaatst het in de hoop en het geloof dat er nieuw land ontdekt zal worden. Dat er niet alleen een ijzeren wet van het verleden of de kramp van het heden is, maar ook de mogelijkheid van de toekomst. Komen de mensen niet meer naar de kerk, dan komt de kerk naar de mensen.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - jan. 2019

Sinds het vorige SV nummer is het binnen de kerkenraad erg rustig geweest; kerstvakantie zullen we zeggen. Voor 2019 wens ik u namens de kerkenraad al het goede onder Gods nabijheid. We weten niet wat er dit jaar allemaal zal gebeuren. Op allerlei gebied hebben we plannen en verwachtingen, ook binnen de kerk, en we wensen elkaar het allerbeste. Maar we weten ook dat er zomaar iets tussen kan komen, iets onverwachts, waardoor het anders zal gaan. Maar zegt Prediker: “Voor alles wat gebeurt is er een uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd”. Daarbij is het beste dat een mens zich kan wensen: Gods nabijheid, in voor- en tegenspoed.

Cor Docter

Uit de kerkenraad - dec. 2018

De overeenkomst met jeugdwerker Ramona van den Hoed was oorspronkelijk voor één jaar, deze is nu met vijf maanden verlengd tot 1 juli 2019. Aan de behoefte het dagelijkse jeugdwerk omhoog te duwen naar meer zelfstandigheid is goed gevolg gegeven. De werkzaamheden bestaan uit drie fasen: ten eerste de inventarisatie van de bestaande en toekomstige behoeften, ten tweede de destillatie van wat wel en niet kansrijk is en keuzes maken en ten derde de implementatie van de gekozen zaken. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan fase één en twee.

Lees meer...

Actie Kerkbalans en begroting …

Balans: een mooi woord, zeker als alles klopt en de zaken waar het om gaat in evenwicht zijn. Dat zoeken naar evenwicht kun je op een heleboel begrippen toepassen. Een bekende uitspraak is: ‘in je leven de juiste balans vinden’ en soms spreken we van een ‘natuurlijk evenwicht’ maar evenzo vaak gaat het over de ‘balans tussen werk en privé’.
Wat dacht u van de ‘balans tussen kerk en privé’? Zit dat goed bij u? Of zit daar juist geen scheiding tussen? Misschien mag het wel ietsje meer kerk zijn …

Lees meer...

Uit de kerkenraad - nov. 2018

Zoals vorige maand reeds benoemd heeft de kerkenraad in haar vergadering van 15 oktober jl. het voorgenomen besluit genomen over te gaan naar een structuur met twee wijkgemeenten. De redenen en voordelen van deze stap zijn reeds enkele malen vermeld; kort samengevat is het gunstiger voor de verdere ontwikkeling van beide wijken, zowel financieel als in de uitwerking van de eigen profilering en voor een verhoogde betrokkenheid van alle leden.

Lees meer...

Actie Kerkbalans 2018 en 2019

Actie 2018; stand van zaken
In de begroting van 2018 zijn we uitgegaan van een opbrengst van € 285.000 aan vrijwillige bijdragen. Voor 2017 was dit begroot op € 295.000. We houden dus al rekening met een jaarlijkse daling omdat het aantal leden afneemt.

Lees meer...

Wie wordt onze nieuwe gebouwenman/-vrouw?

Na jarenlange trouwe dienst heeft Piet Bogaards aangegeven te willen stoppen als kerkrentmeester.  Hij is de technische man in het College van Kerkrentmeesters. Als er iets met de (kerk)gebouwen aan de hand is, wordt zijn hulp ingeroepen. Hij geeft dan advies over de aanpak.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - oktober 2018

Na de zomer komt de kerkenraad weer bijeen op 15 oktober; dat is na het inlevermoment van deze kopij. Hoofdmoot wordt het verder nadenken over de PGA structuur. Voor de vakantieperiode waren we reeds uitgekomen op het idee dat het vormen van twee wijkgemeenten (met een kleine Algemene Kerkenraad) bevorderlijk is voor de verdere ontwikkeling van beide, zowel financieel als in de uitwerking van de eigen profilering en voor een verhoogde betrokkenheid van alle leden.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - september 2018

Voor de kerkenraad was het een uitermate rustige zomervakantie, dus van die zijde geen nieuws.
Tijdens deze periode werden we echter ruw opgeschrikt door het bericht dat op 7 augustus ds Sietse M. Greving tijdens zijn vakantie in Zwitserland is overleden. Sietse was sinds september 2011 predikant van de vrijgemaakt gereformeerde kerk in de Kapelkerk. Hij was nog maar 39 jaar. Een enorme, niet te bevatten ramp voor gezin en gemeente.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - juni 2018

Na het voorleggen aan de gemeente, waarbij enkele waardevolle opmerkingen zijn gemaakt, zijn de jaarrekeningen van CvK en CvD goedgekeurd. Het saldo van de Kerkrentmeesters geeft over de afgelopen jaren wel een doorgaande verbetering te zien, maar is nog steeds negatief.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - mei 2018

We verkeren nog net in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Na Pasen nam Jezus 40 dagen de tijd om zijn leerlingen via verschijningen ervan te overtuigen dat hij leeft. Direct na Pasen zijn de discipelen nog bij elkaar in een afgesloten ruimte, uit vrees voor de Joden. Want Jezus had het aangedurfd om nogal wat te zeggen tegen de geestelijke machthebbers en dat was zijn dood geworden.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - april 2018

De intensieve tijd van 40 dagen, Stille Week en Pasen is weer voorbij. We leven in een fase van stille verwondering over wat is gebeurd, het geheim van Pasen, in afwachting van het tumult van de Pinkstergeest.

De kerkenraad heeft, samen met CvK en beide sectieteams, op 7 april een goede oriënterende dag gehad over onze toekomst. Om per sectie betere ontwikkelingskansen te hebben lijkt het gunstiger twee Wijkgemeenten te vormen die een eigen beleid en beheer voeren, met een kleine Algemene Kerkenraad als inspirator/facilitator en rechtspersoon. Deze optie zal de komende maanden nader worden uitgewerkt tot ‘de stip op de horizon’.

Lees meer...

Actie Kerkbalans 2018/2019

Ja, u leest het goed “2018/2019” De actie 2018 is nog niet voorbij of we moeten alweer nadenken over 2019; daarover straks meer. Eerst nog even een bericht over 2017: Op het moment van schrijven zijn we als penningmeesters weer druk met het opstellen van de jaarrekening 2017. We zien dat de actie kerkbalans van 2017 inclusief aanvullende giften een bedrag van ruim € 293.000 heeft opgeleverd! Dat is nagenoeg gelijk aan het bedrag wat is begroot (€ 295.000). Dat is een mooi resultaat en iets om dankbaar voor te zijn!

Lees meer...

Ik stap even in de trein.

Hallo, mijn naam is Ramona, 35 jaar, getrouwd met Rogier en heb 2 prachtige dochters van 5 en 8 jaar. Sinds februari heb ik het voorrecht om hier het jongerenwerk te komen ondersteunen en een stapje verder te helpen.
Al meer dan 15 jaar ben ik jeugdwerker. Van baby’s tot studenten.

Lees meer...

Afscheid van Marijke Hoetmer

In 2007 trad Marijke Hoetmer aan als ouderling-kerkrentmeester en tevens als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Voor die periode was Marijke ook al ambtsdrager en voorzitter van de toenmalige wijkkerkenraad in Oudorp. In februari 2016 werd ze voor de laatste keer herbevestigd, maar nu nog voor een periode van maximaal 2 jaar, want ze gaf aan het gebouwenbesluit graag zelf helemaal tot een goed einde te willen brengen. Marijke was dus al heel wat jaren als ambtsdrager aan de PGA verbonden.

Lees meer...

Uit de kerkenraad - maart 2018

Na het welverdiende stoppen van Willem Meijer (scriba) en Marijke Hoetmer (vz CvK) is het moderamen weer compleet met Margriet Binnendijk (scriba) en Piet de Boer (vertegenwoordiger CvK). Tevens zal namens de beroepskrachten Sibilla Verhagen per maart het stokje overnemen van Nielspeter Jans. Nielspeter maakte vanaf januari 2014 deel uit van het moderamen. Hem bedank ik zeer voor zijn aandeel en de goede samenwerking die we in ‘de oude bezetting’ mochten hebben.

Lees meer...

Legplaquette Piet Kee na ruim 30 jaar alsnog uitgereikt

Bij het uitruimen van de kluis van de Trefpuntkerk troffen wij, kerkrentmeesters een paar verrassende zaken. Eén daarvan was een bronzen plaquette van 6 bij 8 centimeter aan. De plaquette was bestemd voor Piet Kee, een bekend organist die een tijdlang het orgel in de Grote Kerk heeft bespeeld. Hij was indertijd in dienst van de Kerkvoogdij. De datering vermeldt 9 juni 1987.

Lees meer...

Van de scriba - februari 2018

De enquête over Samen Verder heeft maar liefst 111 reacties opgeleverd. Natuurlijk zijn de antwoorden zeer divers. Het geheel wordt nog verwerkt, dus in een volgend kerkblad meer daarover. Een snelle berekening leert ons, dat de gemiddelde waardering voor Samen Verder iets boven de 7,5 ligt. Dat is een heel mooie score!

Lees meer...

Van de voorzitter - februari 2018

Het - kerkelijk - jaar zet snel in, de kerstmuziek ligt na Driekoningen amper in de kast of we komen al weer in de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer, denkend aan het lijden van Jezus en daarmee ook aan alle leed bij ons en in de wereld. Neem die tijd om hier bij stil te staan.

Lees meer...

Sectiekeuze

Welke secties zijn er in de PGA?
Onze Protestantse Gemeente te Alkmaar (PGA) bestaat tegenwoordig uit twee secties: Noord en Zuid. Sectie Noord is de vroegere wijkgemeente Alkmaar-Noord. De vroegere wijkgemeenten Oudorp, Alkmaar-Oost en Alkmaar-West vormen nu samen sectie Zuid.

Lees meer...

De Blije Mare

Zoals u vast heeft gezien zijn de vergaderzalen en de buitenkant daarvan, in frisse tinten geschilderd.
De Beheerscommissie is blij met alle positieve reacties daarover.
De komende weken zal nu ook de grote hal de voorportalen en de gangen worden geschilderd in dezelfde tinten als die in de zalen zijn gebruikt. Misschien zult u daar enige hinder van ondervinden maar uiteindelijk zal het geheel erdoor verfraaien.

Lees meer...

Van de voorzitter - januari 2018

Het nieuwe jaar is weer begonnen; ik wens u persoonlijk en met uw naasten en ons als PGA alle goeds onder Gods zegen.
In dit nieuwe jaar zullen we ons nadrukkelijker op onze toekomst richten: het beleidsplan moet worden herzien tot de versie 2018-2022 en de financiële ontwikkeling vraagt om een ‘stip aan de horizon’.

Lees meer...

Delta

Zoals de meeste van jullie wel weten, wordt Delta beheerd door de “Stichting Christelijk Jongerenwerk Delta”. Deze stichting heeft als doel het verschaffen van een accommodatie waarin activiteiten gericht op het bevorderen van het ontwikkelingsproces van jongeren en jong-volwassenen vanuit de inspiratie van het evangelie van Jezus Christus kunnen plaatsvinden.

Lees meer...

Van de scriba - januari 2018

De kerkenraad heeft op 14 december de begrotingen 2018 van de diaconie en de kerkrentmeesters goedgekeurd. Beide colleges, en in het bijzonder de penningmeesters, werden bedankt voor hun werk. Weer werd er gesproken over de noodzaak ons te bezinnen op de toekomst: bepaal een stip op de horizon, waar we over bijvoorbeeld tien jaar met de PGA willen zijn.

Lees meer...

Kerkbalans 2018

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2018 zijn weer in volle gang.
Al in september hebben we een inspirerende avond bijgewoond waar diverse buurtgemeenten hun ideeën konden delen. De avond werd georganiseerd door de PKN en was goed bezocht.
Sommige gemeente hebben het voor elkaar gekregen om de dalende trend van bijdragen om te zetten in een positieve ontwikkeling.

Lees meer...

Verslag gemeenteavond

Op november 2017 was er in de Immanuëlkerk een gemeenteavond over de begrotingen 2018 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen.
Ruim 30 gemeenteleden worden hartelijk welkom geheten door Cor Docter, de voorzitter van de kerkenraad. Hij wijst er op dat geld geven aan en in de kerk gezien kan worden als het delen met elkaar van wat God ons heeft toevertrouwd.

Lees meer...

Van de scriba - december 2017

Op de kerkenraadsvergadering van 20 november was een groot gedeelte van de avond voor de begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters. Beide penningmeesters gaven toelichting op de cijfertjes. Door het CvK werd nadrukkelijk gewezen op het feit, dat we verwachten dat volgend jaar weer rond de twee ton meer wordt uitgeven dan ontvangen. Door onttrekkingen aan fondsen en reserves is het nadelig saldo terug te brengen tot € 80.000, maar dit kan zo niet doorgaan.

Lees meer...

Van de voorzitter - december 2017

Oud en nieuw, we zitten er weer midden in.
In het kerkelijk jaar zijn we al over van het oude naar het nieuwe jaar. Ik maakte deel uit van een indrukwekkende dienst op de laatste zondag van het oude kerkelijk jaar in de Vrijheidskerk, waarin het gedenken van overledenen. God vergeet er geen. Ook maakte ik deel uit van een mooie gezamenlijke dienst met voor elk wat wils op de 1e Advent, de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar, in de Immanuëlkerk.

Lees meer...

Van de scriba - november 2017

“Wat is dat: gemeente?” hoorde ik laatst in de kerk een kind vragen. Het antwoord van de ouder was duidelijk en voldoende: “Dat zijn wij allemaal bij elkaar.”

Op 14 oktober was er een kerkentoer langs de nog in gebruik zijnde kerken van groot-Alkmaar.

Lees meer...

Van de voorzitter - november 2017

Twijfel - Geloof - Vertrouwen. Op 8 september jl overleed de bekende theoloog Harry Kuitert. Hij was een sterk ijveraar en grondlegger in het Samen op Weg proces. Tijdens de watersnoodramp van 1953 was hij beginnend gereformeerd predikant in een Zeeuws dorpje.

Lees meer...

Van de scriba - oktober 2017

Op de kerkenraadsvergadering van 21 september hebben we ons onder andere bezig gehouden met de voorgestelde wijzigingen van de kerkorde van de PKN. Het ging nu in deze tweede serie aanpassingen vooral over de plaatselijke gemeenten. In het algemeen kan gezegd worden, dat de kerkstructuur en de kerkordelijke regels wat vereenvoudigd worden.

Lees meer...

Van de voorzitter - september 2017

Het herderschap wordt vaak in de bijbel genoemd, het is een belangrijke functie. Het woord pastor betekent herder; pastoraat of pastoraal werk is dus letterlijk herderlijke zorg. De basis van alle pastoraat ligt in het besef dat er voor ons wordt gezorgd door God, die in de bijbel wordt aangeduid als Herder.

Lees meer...

Van de scriba - juli 2017

Na het vorige kerkblad heeft de kerkenraad niet stilgezeten. We vergaderden op 26 juni en zijn toen eerst akkoord gegaan met de jaarrekeningen 2016 van zowel het College van Diakenen als van het College van Kerkrentmeesters.
Met dank voor al het werk werd aan de colleges ook decharge verleend.

Lees meer...

Van de voorzitter - juli 2017

De vakantie is in aantocht, hoewel als ik kijk naar de gemiddelde leeftijd van de kerkenraadsleden dan lijkt de vakantieperiode zich wel uit te strekken van maart tot en met oktober. Toch breekt nu een periode van even niet-vergaderen aan, nog steeds gekoppeld aan de schoolvakanties.

Lees meer...

Van de scriba - juni 2017

Vakantietijd! Voor de meeste mensen aangenaam. Je kunt even wat anders gaan doen, heel vaak is dit ook meteen ergens anders. Het is een tijd voor re-creatie, voor jezelf, je gezin, je lief en dierbaren, je omgeving.
Vakantietijd! Voor veel vergaderwerk en organisaties onaangenaam. Je kunt vaak niet verder, want veel mensen zijn niet in de gelegenheid te komen of mee te werken.

Lees meer...

Van de voorzitter - juni 2017

Wegens vakantie dacht ik ditmaal niets te hebben, maar dan gebeurt er toch weer wat leuks.

Op 23 mei was er de feestelijke opening van de expositie 500 jaar Grote Kerk. Jasper Krabbé hield een schitterende lezing over hoe hij, van buiten komend, de Grote Kerk reeds boven het landschap zag uitrijzen en hoe hij bij binnenkomst werd geroerd door de eenvoudige schoonheid.

Lees meer...

Van de voorzitter - mei 2017

De financiële jaarcijfers zijn weer gepresenteerd. De kerkrekening toont nog steeds een negatief beeld, zij het dat het elk jaar iets beter wordt. We zijn er dus nog niet, maar wel op de goede weg. Het maant nog tot voorzichtigheid. Anderzijds hebben we een goed gevulde spaarpot, die uitnodigt tot verantwoord ondernemen en investeren in de toekomst.

Lees meer...

Van de scriba - mei 2017

Informatie aan de gemeente: een goede opkomst, bijna vier keer zo hoog als volgend jaar; mooi zo. Jarenlang was er een gemeenteavond waar de gemeente kennis kon nemen van het financiële reilen en zeilen van de kerk. De aanwezigheid van gemeenteleden op die avonden werd steeds minder. Dit jaar was het geen avond maar een bijeenkomst tijdens/na het koffiedrinken op zondag 7 mei.

Lees meer...

Van de scriba - april 2017

De laatste jaren worden de gemeenteavonden over de financiële jaarverslagen niet druk bezocht. Vorig jaar mei kwamen er 23 mensen, waarvan zeker de helft als ambtsdrager de week daarvoor in de kerkenraadsvergadering de jaarverslagen al had besproken. Dit jaar willen we het anders aanpakken. Niet ’s avonds, maar op zondag na de kerkdienst. Dan geven de Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters een presentatie over de financiële zaken van 2016.

Lees meer...

Van de voorzitter - april 2017

Gelukkig is ds Nielspeter Jans weer onder ons, up and running, zoals dat tegenwoordig heet. Het is echter niet waar dat daarmee de beroepskrachten weer op volle sterkte zijn, want eind mei gaat Yvonne Smit ons helaas verlaten. Voor ons is dat jammer, het betekent weer een aderlating, maar voor Yvonne is het mooi en goed om elders weer haar vleugels uit te kunnen slaan. Ik wens haar daarbij veel succes en arbeidsvreugde.

Lees meer...

Van de scriba - maart 2017

Ons College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit ambtsdragers en niet-ambtsdragers. 
Voor de afgetreden secretaris (niet-ambtsdrager Dick de Boer) is Juul Rijpkema in het CvK gekomen. Hij is in februari bevestigd als ouderling.
Een gemeentelid is bereid gevonden toe te treden tot het college, als niet-ambtsdrager. Dit horen we volgens de kerkorde eerst aan de gemeente bekend te maken.

Lees meer...

Kerk, dat ben je samen

Terwijl ik dit schrijf speelt Ajax tegen Kopenhagen. Ze doen er alles aan om in de Europaleague te blijven. Voetbal is een teamsport, je kunt het niet alleen.
Ik kan zo wel een paar voetbalkreten bedenken die ook voor de kerk opgaan:

Lees meer...

Van de voorzitter - maart 2017

We komen uit politiek roerige tijden. De landelijke verkiezingen zijn weer geweest, waarbij alle partijen en kandidaten alleen maar het beste voor hebben en het volk alleen maar het beste wil en eist. Men heeft graag een streepje voor, met veel rechten en minder plichten.

Lees meer...

Van de voorzitter - februari 2017

voorzitter

Per 5 februari is de kerkenraad weer gedeeltelijk ververst, een jaarlijkse aangelegenheid, zie de details in het stuk van de scriba.

Lees meer...

Uitvaarten

uitvaart

Ouderling Gerard Kluft (sectie Noord) heeft met instemming van de kerkenraad bij de landelijke PKN-kerk de cursus “Leiden van uitvaarten door gemeenteleden” gevolgd en met goed resultaat afgesloten.

Lees meer...

Van de scriba - februari 2017

scriba

Op 5 februari werd in een gezamenlijke dienst afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers en de nieuwe kerkenraadsleden bevestigd. Het was een feestelijke goede dienst in een goedgevulde Vrijheidskerk.

Lees meer...

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling

In de vergadering van de kerkenraad van 15 december j.l. is de Plaatselijke regeling 2017 goedgekeurd. De regeling vindt u op deze website in archief > documenten > kerkenraad of via deze link.

Actie Kerkbalans

kerkbalans

Van 21 januari t/m 5 februari
In de week voorafgaand aan 21 januari ontvangt ieder gemeentelid een verzoek van de kerk om een financiële bijdrage te leveren. Als u heeft gekozen voor Kerkbalans Digitaal dan ontvangt u een e-mail.

Lees meer...

Van de scriba - januari 2017

De bezinning op de kerkenraadsvergadering van 15 december bestond uit een aantal vragen uit de nationale protestantentest. Dit leverde in de groepjes geanimeerde en verrassende gesprekken op.

Lees meer...

Van de voorzitter - januari 2017

voorzitter

Een nieuw jaar, ik wens eenieder alle goeds onder Gods zegen. Oud en nieuw was een moment van terugblikken en vooruitkijken. We sloten af wat is geweest en lieten 2016 achter ons, met al zijn mooie en minder mooie momenten.

Lees meer...

Van de scriba - december 2016

Scriba

Op de kerkenraadsvergadering van 21 november kon worden meegedeeld dat de verkoop van de Trefpuntkerk een feit is. Zo is na drie en een half jaar een einde gekomen aan de uitvoering van het gebouwenbesluit.

Lees meer...

Verleden, heden en toekomst.

Verleden, heden, toekomst

Ditmaal eens geen “van de voorzitter”, maar een bestuurlijk-pastorale co-productie. De focus lijkt deze keer wat meer op de gebeurtenissen in Zuid te liggen, maar het betreft toch de gehele gemeente.

Lees meer...

De Trefpuntkerk verkocht!

Trefpuntkerk

De kans is groot dat u al op de hoogte bent van het feit dat de Trefpuntkerk verkocht is. Graag geven wij u een korte samenvatting van het proces.

Lees meer...

Gemeenteavond 28 november

Gemeente

Verslag gemeenteavond van 28 november 2016.
Ongeveer 40 gemeenteleden worden hartelijk welkom geheten door Cor Docter, de voorzitter van de kerkenraad. Al deze gemeenteleden zijn geïnteresseerd in de begrotingen, het huishoudboekje van de kerkrentmeesters en de diaconie.

Lees meer...

Verkoop Trefpuntkerk

Trefpunt

De verkoop van het Trefpunt is zo goed als rond.
Na een procedure via Makelaardij Van der Borden zijn 5 biedingen bij de notaris binnengekomen.
Het CvK heeft deze biedingen, inclusief de ontwikkelplannen, besproken en besloten de Trefpuntkerk te gunnen aan

Lees meer...

Overname inventaris

St-Pancras

In het voorjaar van dit jaar is de 1e fase van de verbouwing van ons Kerkelijk Centrum De Regenboog te Sint Pancras ter hand genomen. Ook diende de inventaris in de kerkzaal te worden vernieuwd en toeval daarbij was, dat de Alkmaarse Trefpuntkerk inmiddels was gesloten.

Lees meer...

Gezocht: een niet-actief gemeentelid

De landelijke Protestantse Kerk in Nederland heeft een panel, om regelmatig de mening te peilen over ideeën die in de Dienstenorganisatie van de kerk opkomen. Dat is buitengewoon waardevol. Alle contacten gaan digitaal.

Lees meer...

Van de scriba - november 2016

Vorige maand schreef dominee Sibilla Verhagen in haar column over de verplichte nascholing van haar, als beginnende dominee.
Vorige maand was er een kerkenradendag, georganiseerd door de PThU

Lees meer...

Van de voorzitter - november 2016

Hervormingsdag ligt alweer achter ons, maar ook weer niet helemaal. Want onze landelijke kerk viert en herdenkt -met vele anderen- een jaar lang het 500 jarig bestaan van het protestantisme.

Lees meer...

Van de scriba - oktober 2016

Er is een verzoek tot doop in de viering van 16 oktober 2016 in de Immanuëlkerk van Amir. Amir is de man die samen met Nastaran vanaf februari dit jaar bij ons binnen is gekomen en regelmatig de vieringen in De Blije Mare bezoekt. Hij heeft o.a. de cursus ‘De boodschap van de Bijbel’ bij Ane Mulder gevolgd.

Lees meer...

Van de voorzitter - oktober 2016

Het weer aanlopen na een lange rustige zomer liet wat op zich wachten, maar inmiddels is de trein weer volop gaande. Het voordeel van een veelkleurige, pluriforme gemeente is dat er altijd wat te doen is; dat kan trouwens ook een even zo groot nadeel zijn.

Lees meer...

Kerkbalans Digitaal

kerkbalans digitaalEnkele jaren gelden is er een start gemaakt met het digitaliseren van Actie Kerkbalans. Dat wil zeggen dat in plaats van een brief met het verzoek om de jaarlijkse bijdrage er een e-mail met het verzoek wordt gestuurd aan de leden van de kerk.
Inmiddels heeft bijna één derde deel van alle leden zich daarvoor aangemeld. Daar zijn we blij mee!
Het betekent dat er minder vrijwilligers nodig zijn om de enveloppen langs te brengen en weer op te halen maar het scheelt natuurlijk ook in de kosten. Er hoeft immers niets meer te worden afgedrukt.

Lees meer...

Uw financiële bijdrage voor “Samen Verder”

samenverder'Samen Verder' is het blad van de Protestantse Gemeente te Alkmaar en de Evangelisch- Lutherse Gemeente Alkmaar en wordt gratis bezorgd. Ook is het mogelijk een e-mail abonnement te nemen op de digitale editie via de site www.pg-alkmaar.nl. Het is onmisbaar voor de informatie en communicatie binnen onze gemeentes. "Samen Verder" wordt samengesteld, opgemaakt en verspreid door vele vrijwilligers. Alleen het drukken wordt uitbesteed en dat kost geld.
Er is niet gekozen voor een betaal-abonnement. Jaarlijks wordt daarom een beroep op de lezers gedaan voor een vrijwillige bijdrage. Dat beroep is tot nu toe niet tevergeefs geweest. De bijdragen dekten de jaarlijks gemaakte kosten.
U begrijpt het al, ook dit jaar vragen wij u om een vrijwillige bijdrage. Als uw financiële middelen dit toelaten vragen wij van u een bijdrage van € 10,-.

Lees meer...

Verkoopproces Trefpuntkerk

trefpuntGraag brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het verkoopproces van de Trefpuntkerk. Na diverse oriënterende gesprekken zijn wij een contract aangegaan met makelaar Van der Borden om deze kerk voor ons te verkopen. Deze heeft een uitgebreide informatiebrochure opgesteld die door geïnteresseerde partijen kan worden opgevraagd. Eind augustus is dit kenbaar gemaakt aan diverse potentiële kopers. Een ieder die interesse heeft om het pand te kopen kan dit kenbaar maken via een gesloten inschrijving bij een notaris.

Lees meer...

Van de scriba - september 2016

kerkenraadDe zomermaanden zijn voor het moderamen een rustige tijd: geen vergaderingen en weinig andere contacten, via mail of telefoon. Er waren wel een aantal plezierige en hoopgevende zaken. Twee jongeren trouwen op 09-09-16. We wensen hen niet alleen een goede trouwdag, maar ook veel geluk voor de toekomst. De twee doopaanvragen van hebben we natuurlijk toegejuicht en ons akkoord gegeven. De doop is op 25-09-16 in de Vrijheidskerk.

Lees meer...

Van de voorzitter - september 2016

voorzitterIn het vorige nummer stonden veel grote en kleine artikelen, die bij lezing opvallend veel op elkaar aansloten. Er is voldoende geschetst over onderwerpen voor de naaste toekomst, er is genoeg te doen en te beleven, we gaan het meemaken. Respons sijpelt langzaam binnen; reageren kan altijd, alsnog.

Na een rustige vakantieperiode, aan het begin van een nieuw seizoen eerst nog even iets over het pastoraat, daar zijn de jongste ontwikkelingen, volgende keren zijn andere items aan de orde. Binnen de groep beroepskrachten-pastoraat hebben zich een aantal mutaties voorgedaan. Belangrijk is nu het verdere vervolg. Binnen de KR is uitgesproken het pastoraat - in de volle breedte - zeer belangrijk te vinden.

Lees meer...

Kerkelijk werkers

kerkenraadIn verband met de contractbeëindiging met Jerke de Vries eind juni en de aanstaande pensionering van Marja Lit per medio september, heeft uw kerkenraad op 22 februari besloten een vacature te starten voor 0,5 fte kerkelijk werker per 1 september, voor bepaalde tijd, voor het ouderenpastoraat in werkgebied Zuid.
Er is een sollicitatiecommissie benoemd, bestaande uit Simon Binnendijk (vz), Geertje Visser, Akke Wiersma, Marieke de Bruin en Bernard van Dam. Zo waren alle gewesten vertegenwoordigd.
De commissie is voortvarend te werk gegaan: er is een advertentie geplaatst in Kerkinformatie, op onze eigen website en op de website van kerkelijk werkers. In samenspraak met het moderamen en Sectieteam-Zuid is de profielschets opgesteld. In totaal hebben acht personen gereflecteerd.

Lees meer...

Van de scriba

de hand schrijven met balpen 318 34729Op 30 mei en 13 juni vergaderde de kerkenraad. De bezinning over de toekomst van onze kerk heeft voorzitter Cor Docter verwerkt in een uitgebreide notitie, elders in deze Samen Verder.
De noodzaak van twee vergaderingen zo snel na elkaar lag in het feit, dat er een sollicitatieprocedure was om een nieuwe kerkelijk werker te vinden. Voor de afronding daarvan is een beslissing van de kerkenraad onmisbaar. Zie ook het artikel verderop in dit kerkblad.
De kerkenraad ging verder akkoord met: de aangevraagde doop van Evert Jesse de Gier (geb. 12-03-2016), de Jaarrekeningen 2015 van de kerkrentmeesters en de diaconie, het beleggingsstatuut van het CvK, het redactiestatuut van het kerkblad en de website, het privacyreglement, een wijziging in de verdeling van de kosten van De Blije Mare en de herinrichting van de Immanuëlkerk en tot slot nog het plaatsen van een kruis op De Blije Mare.

Lees meer...

Van de voorzitter: De toekomst van de kerk

voorzitterZoals de scriba in het vorige nummer reeds vermeldde heeft dit onderwerp binnen uw kerkenraad als bezinningsonderwerp gediend. Om meerdere redenen. Omdat het actueel is, veel kerkgenootschappen zijn er landelijk mee bezig, de PKN heeft een nota 2025 uitgebracht en omdat voor het lokale beleid het nodig is verder te kijken dan de zaken van vandaag en morgen. Tien jaar is gebruikelijk voor een lange termijn planning. Het is een nooit afgerond, maar steeds doorgaand, proces. Een heel verhaal, maar u hoeft het niet in één keer uit te lezen.

Lees meer...

Nieuwe bestemming orgel Trefpuntkerk

Trefpunt 002 CustomHet orgel is in 1968 gebouwd als opus 692 door de firma Pels & Van Leeuwen (Alkmaar) onder advies van Piet Kee. Financieel was dat mede mogelijk gemaakt door de ‘kwartjesactie’, een inzamelingsactie door de wijk.
Het is nu, na de sluiting van de Trefpuntkerk, verkocht aan de pastoor Van Ars Parochie in Haarlem. Op 21 juni is het gedemonteerd en op 28 juni is het afgevoerd. Inmiddels is het diezelfde week herplaatst om op zondag 3 juli al weer dienst te doen, alles in eigen beheer door een club vrijwilligers/organisten/orgelbouwers. De verwachting is dat het in september officieel in gebruik zal worden genomen.

Lees meer...

Kerkelijk Werkers

voorzitterI.v.m. de contractbeëindiging met Jerke de Vries eind juni en de aanstaande pensionering van Marja Lit per medio september, heeft uw kerkenraad op 22 februari j.l. besloten een vacature te starten voor 0,5 fte kerkelijk werker per 1 september, voor bepaalde tijd. Er is een sollicitatiecommissie benoemd en deze is voortvarend te werk gegaan. In de tussentijd heeft Yvonne Smit te kennen gegeven per 1 september minder te willen gaan werken, voornamelijk om haar studie weer op te pakken. Gelukkig kon de sollicitatiecommissie dit gegeven nog meenemen en er is iemand gevonden die deze uren ook kan invullen. Daarmee is de totale capaciteit van 1,0 fte kerkelijk werker vanaf 1 september gebleven en de verdeling Noord / Zuid zelfs beter geworden.
In de kerkenraadsvergadering van 13 juni heeft de sollicitatiecommissie voorgedragen de heer pastor Albert Kozijn, leeftijd 63 jaar en wonende te Heiloo. Met overgrote meerderheid heeft de vergadering met deze voordracht ingestemd.
In de volgende Samen Verder zullen nadere details worden vermeld, alsmede over het vervolgtraject en de afscheidsmomenten van Marja Lit en Jerke de Vries.
Cor Docter (voorzitter), Willem Meijer (scriba)

Gemeenteavond 23 mei jl.

immanuelkerkIn De Blije Mare waren deze avond drieëntwintig gemeenteleden aanwezig en dhr. Den Dikken van het Kantoor der Kerkelijke Administraties.
Voorzitter van de kerkenraad, Cor Docter, heet allen welkom en leest een geloofsbelijdenis.
Luuk Hilbrands, penningmeester van het College van Diakenen, geeft een samenvatting van de jaarrekening en geeft daar waar nodig uitleg.
Zo vertelt hij dat de beleggingen zijn aangepast. Er is verkocht en een andere, grotere portefeuille gekocht. Doel is een hoger rendement te behalen.
In het beleggingsbeleid van de diaconie zijn alle beleggingen maatschappelijk verantwoord.

Lees meer...

Van de voorzitter...

voorzitterHet aangewezen moment om de vrijheid te herdenken ligt al weer een maandje achter ons, maar eigenlijk is het zoiets groots dat we er elke dag even bij stil moeten staan. En toen was er opeens veel gedoe over vrijheid van meningsuiting; wat levert dat op? Het ging veel over beledigen. Vrijheid van meningsuiting is niet zomaar iets, die is er niet om te beledigen. Vaak zijn dat zomaar wat niet-onderbouwde kreten, hier in alle vrijheid geslaakt. Onderscheid tussen kwetsen en je gekwetst voelen, tussen aanstoot geven en aanstoot nemen bestaat dan even niet meer. Wat valt daar nou mee te winnen, wat voegt dat toe aan de oplossing van een probleem? In de vele discussies overheerst het recht op vrije meningsuiting, maar er is ook een recht om beledigd te zijn.

Lees meer...

Van de scriba

de hand schrijven met balpen 318 34729De kerkenraadsvergadering van 9 mei begon met een bezinning. Dit keer over de toekomst van de kerk. Eigenlijk zijn we daar als kerkenraad altijd mee bezig. Maar wel vaak voor de wat korte termijn. Nu werd er gediscussieerd over de lange termijn:
“de toekomst van de kerk PKN 2025”.
Enkele besproken vragen:
- Wat houdt je geloof levend en wat verwacht je daarvan in de toekomst?
- Hoe ga je om met kritiek op je christelijke levenskeuze?
- Wordt de kerk een geestelijke supermarkt of is er een bindende gemeenschap?

Lees meer...

Solidariteitskas?

SK2016Solidariteit: Bewust zijn van saamhorigheid. Kerkelijke gemeenten die voor noodzakelijke grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om de een of andere reden tijdelijk financiële hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten, dus ook vanuit de Protestantse Gemeent Alkmaar; samen dragen, samen delen. 

Lees meer...

Van de voorzitter - mei 2016

voorzitterHet pastoraat… ligt op straat. Ik bedoel dat voor ieder die wat wil en daarbij oren en ogen openhoudt er altijd wat te doen is. Ieder gemeentelid heeft pastorale gevoelens, immers de zorg voor de ander, het omzien naar elkaar in de naam van Christus is een aangeboren onderdeel van de kerk. Pastoraat is een kerntaak van het gemeentezijn en een pijler van de kerk.
Lange tijd was de zorg gericht op het geestelijk vlak, tegenwoordig komt daar door toenemende armoede en oplopende schulden meer en meer de zorg voor het materiële bij; pastoraat en diaconaat kunnen goed samengaan.

Lees meer...

Actie kerkbalans 2016

kerkbalans logoZo langzamerhand is het tijd om de balans op te maken en de resultaten met u te delen.
Allereerst willen we de lopers hartelijk bedanken voor alle inspanningen om de actie Kerkbalans 2016 mogelijk te maken. Het is niet de leukste klus maar wel een hele belangrijke; persoonlijk contact is altijd nog de beste manier om maximale resultaten te behalen. Bedankt dus!
En dan nu iets over de resultaten:

Lees meer...

Van de scriba - april 2016

kerkenraadOp het moment van schrijven is het de Stille Week voor Pasen. Een groot contrast met het “stille” van deze week: de aanslagen in Brussel, de voortdurende crisis voor de vluchtelingen, de niet-aflatende oorlogssituatie in veel landen.
In de dienst op Witte Donderdag werd natuurlijk gesproken over de uittocht uit Egypte en de daaraan voorafgaande Pesachmaaltijd. Dominee Sibilla vertelde de kinderen over die laatste haastige maaltijd: misschien wel pijn in je buik van het te snel eten of van de spanning, misschien moet je vannacht wel doorlopen, maar gelukkig zijn papa en mama vlak bij je…

Lees meer...

Uit de ARK - april 2016

arkDe Alkmaarse Raad van Kerken kwam op 15 maart 2016 bij elkaar en wij informeren u graag over wat daar aan de orde kwam.
Het vluchtelingenproject “Open Huis in de Vrijheidskerk” nam een groot deel van de tijd in beslag. Er is besloten het gebouw open te stellen op maandag t/m vrijdag van 14 – 16 uur. De Vrijheidskerk is dan niet alleen een gastvrije plek voor de bewoners van de AZC’s, maar is ook bedoeld als “Voorportaal” voor alle kerken in Alkmaar waar bekend gemaakt kan worden welke activiteiten er in en door die kerken worden georganiseerd.

Lees meer...

Van de Voorzitter - april 2016

voorzitterHoe open is de kerk ?

Deze vraag kent meteen twee gezichten: hoe open en duidelijk zijn we in onze diensten en wat doen we daarnaast, zowel binnen als buiten de kerk? Naast het beschutte eigen willen we ook graag naar buiten treden, in ieder geval voelen we de opdracht daartoe.
Het missionaire, kerk naar buiten zijn is binnen de PGA al een lang bestaand en bekend gegeven. Daarbij zijn veel details te onderkennen, zoals interesse in de omgeving, zorg voor ouderen, aandacht voor de jeugd, dienstbaarheid aan de ander, armoedebestrijding, ruimte voor variëteit in levensbeschouwing, etc. etc. Bestaande en bekende begrippen, maar toch vraagt het blijvende inspanning om ze vitaal te laten blijven.

Lees meer...

Hoe gaat het nu met De Terp?

terpZoals u eerder kon lezen, is De Terp overgegaan in handen van BOEi en is de Stichting Op De Terp er druk mee om de exploitatie van de grond te krijgen. Gelukkig beginnen we niet bij nul want Tammo en Atie Udema hebben er voor gezorgd, dat zowel in De Terp als in De Wijkplaats de verhuur doorging. Maar om de exploitatie rond te krijgen, hebben we meer verhuur inkomsten nodig. Het zou daarom fijn zijn als u reclame zou willen maken voor De Terp en De Wijkplaats! Ze zijn samen, maar natuurlijk ook onafhankelijk van elkaar te huur. De kerk is zeer geschikt voor een concert of als oefenruimte door haar intieme karakter en mooie akoestiek. Maar is ook een prachtige locatie voor een trouwceremonie of een afscheidsdienst.

Lees meer...

Opknappen Vrijheidskerk gereed!

vrijheidskerkEind februari is de werkgroep Opknappen Vrijheidskerk voor het laatst bijeen geweest. Omdat alle werkzaamheden inmiddels zijn afgerond heeft deze werkgroep zichzelf opgeheven. De verbouwing/renovatie is naar tevredenheid verlopen, behoudens wat oponthoud met het leggen van de vloerbedekking. Er is heel wat gebeurd: zaal 5 is een mooie ruime zaal geworden met een grotere gebruiksoppervlakte en doordat de trappetjes eruit zijn gehaald nu goed toegankelijk voor mindervaliden. In de complete nieuwe keuken is alles mooi overzichtelijk en ook als je met meerdere personen moet werken is er voldoende ruimte. Het geheel heeft een prachtige open uitstraling gekregen.

Lees meer...

Van de scriba - maart 2016

kerkenraadOp 10 februari kwam de kerkenraad bijeen. Het was een “extraatje” en bedoeld om alle ambtsdragers informatie te geven over de op handen zijnde verkoop van de Kapelkerk. De Stichting Vrienden van de Kapelkerk was, op eigen verzoek, uitgenodigd om toelichting te geven over hun plannen met de Kapelkerk en vragen te beantwoorden.
Na de pauze werd de vergadering besloten voortgezet, om ieder in de gelegenheid te stellen vrijuit te kunnen spreken en er was ruimte voor vragen en antwoorden. Het College van Kerkrentmeesters, bij monde van voorzitter Marijke Hoetmer, lichtte de hele gang van zaken toe, om tenslotte uit te komen bij het voorstel de Kapelkerk te verkopen aan de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar.

Lees meer...

Van de voorzitter - maart 2016

voorzitterVroeger ‘op school’ heb ik het nodige moeten leren, waaronder ook iets over de klassieke Griekse en Romeinse toneelspelen. Vaak liep men volledig vast in het verhaal en leek er geen uitweg met goede afloop meer mogelijk. Er werd dan een ‘deus ex machina’ (Latijn: god uit een machine) opgevoerd om het verhaal op bovennatuurlijke wijze tot een oplossing te brengen.
Hier moest ik wel even aan terugdenken bij de ontknoping van alle perikelen rond de verkoop van de Kapelkerk. Het werd wel heel spannend allemaal. Op een laat moment meldde de GKV zich om toch deze kerk over te nemen en in zeer korte tijd moest heel veel worden geregeld. Gelukkig kon dat allemaal nog net, alle dank daar voor aan ons CvK.

Lees meer...

Kapelkerk naar de GVK!

kapelkerkOp de kerkenraadsvergadering van maandag 22 februari heeft de kerkenraad besloten de Kapelkerk te verkopen aan de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Alkmaar.
De GKV houdt in de Kapelkerk al vele jaren haar kerkdiensten, maar had tot nu toe aangegeven het gebouw niet te willen kopen. De voorgestelde verkoop aan de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar (met de Karavaan als hoofdgebruiker) heeft de GKV op het laatste moment doen besluiten toch een bod te doen.
Na de schriftelijke stemming in de kerkenraad kon worden meegedeeld dat met 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen de hele kerkenraad unaniem "ja" zei tegen de verkoop aan de GKV.
Deze uitkomst komt overeen met de eerste optie uit het Gebouwenbesluit -verkopen aan een ander kerkgenootschap- en wordt door ons allen zeer toegejuicht.
Het is nu aan het CvK om met de GKV dit proces af te ronden.

Cor Docter, voorzitter

Actie kerkbalans

kerkbalansActie 2015

De opbrengsten van actie Kerkbalans 2015 zijn zo goed als bekend. De mensen die hun toezegging 2015 nog niet volledig hebben voldaan is verzocht dit alsnog over te maken. In totaal is er 320.500 euro toegezegd. Daarvan is nu (eind januari) 316.500 euro binnen. Hopelijk komt ook de laatste 4.000 euro nog binnen.
In de begroting voor 2015 is uitgegaan van een totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen van 330.000 euro. Op dit moment is er, inclusief extra stortingen (zonder toezegging of extra gestort boven de toezegging), een bedrag van ruim 321.000 euro ontvangen.
Iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat: Bedankt!

Lees meer...

Van de Scriba - februari 2016

kerkenraadNog een ambtsdrager! Nu kunnen we twee jonge gemeenteleden in de kerkenraad krijgen. De gemiddelde leeftijd van alle ambtsdragers bij elkaar gaat meteen jaren omlaag! Het spreekwoord zegt het al: als er één schaap over de dam is, volgen er meer…

Op 28 januari kwam de Kleine Kerkenraad bijeen:

  • We konden de aanstaande ouderling verwelkomen, die de Taakgroep Kerk naar Buiten zal vertegenwoordigen in de Kleine Kerkenraad
  • Het moderamen deelde mee, dat met vreugde ingestemd is met een aangevraagde doop.
  • Het College van Diakenen is de laatste tijd druk bezig met fietsen voor asielzoekers, de komst van vluchtelingen, de paaspakkettenactie van het ISBA. Ook wordt er gepraat over het meer activeren van de gemeente.

Lees meer...

Begroting 2016

huishoudboekjeBij dit artikel treft u een samenvatting aan van de begroting voor 2016 van onze gemeente.
Deze begroting is behandeld op de gemeenteavond van 30 november 2015 en goedgekeurd door de kerkenraad op 7 december 2015.
Opvallende zaken zijn de lagere bedragen bij onroerende zaken, zowel aan de baten- als aan de lastenzijde; de lagere bijdragen levend geld en de lagere lasten bij salarissen. Met uitzondering van de bijdragen van gemeenteleden zijn deze wijzigingen het gevolg van het vervreemden van gebouwen.

Lees meer...

De laatste dienst in de Trefpuntkerk

trefpunten het traject ernaartoe – vervolg.

De laatste dienst in de Trefpuntkerk zal worden gehouden op 17 jan 2016. Het kan zijn dat u net voor die datum dit nummer in huis hebt. Alle voorbereidingen zijn getroffen, de liturgie is gereed, alle taken zijn verdeeld. Na de dienst zullen enkele belangrijke onderdelen worden uitgedragen, denk daarbij aan de paaskaars, de kanselbijbel, de gedachtenisstenen en de kindernevendienstkaars. Bij het verlaten van de kerkzaal ligt een aandenken klaar; hierbij zullen de leden in de verzorgingstehuizen niet worden vergeten.

Lees meer...

Van de Scriba - januari 2016

kerkenraadHet bezwaar dat een gemeentelid had aangetekend tegen het besluit van de kerkenraad, die op 23 april het Beleidsplan 2015-2019 vaststelde is op18 november door het RCBBG (Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen) ongegrond verklaard. De indiener kon tegen deze uitspraak beroep aantekenen. Inderdaad is op 17 december bij het GCBBG (Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen) beroep aangetekend.

Lees meer...

Van de voorzitter - januari 2016

voorzitterOm te beginnen wens ik u allen een goed jaar toe, onder Gods zegen.
Dat zal niet voor iedereen even meevallen, 2016 wordt een jaar van enkele moeilijke uitvoeringen. De laatste dienst in het Trefpunt is aanstaande, dat zal zwaar vallen; net zoals - twee jaar geleden al weer - de laatste dienst in De Terp zwaar viel. We mogen er op vertrouwen dat ook dit een dienst zal zijn onder Gods nabijheid en dat er nadien weer toekomst is. Zo is er toekomst in Noord en Zuid, bij beide op eigen wijze. Moge het daar een vruchtbaar jaar worden, waar de PGA weer tekenen van voortgang en herstel ziet. God, zegen ons, dat we thuis zijn bij U.

Lees meer...

Van de voorzitter - december 2015

voorzitterHet waren drukke en intensieve weken, met name voor het CvK.
Na de eigendomsoverdracht van de Terp aan BOEi is er inmiddels ook een intentieverklaring van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar met betrekking tot overname van de Kapelkerk. Indien dat laatste definitief gaat lukken zijn onze beide monumentale gebouwen behouden voor stad en nageslacht, blijven ze toegankelijk voor het publiek, waarbij ook het huidige gebruik maximaal overeind kan blijven. Dit is geheel volgens de volgorde in aanpak uit het gebouwenbesluit:

Lees meer...

Van de scriba - december 2015

kerkenraadOp 18 november heeft het RCBBG (Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen) uitspraak gedaan. Door een gemeentelid was bezwaar aangetekend tegen het besluit van de kerkenraad, die op 23 april het Beleidsplan 2015-2019 vaststelde. Het RCBBG verklaarde het bezwaar ongegrond. De indiener van het bezwaar kan tot 30 dagen na de uitspraak beroep aantekenen tegen deze beslissing.
Op de kerkenraadsvergadering van 19 november lag de nadruk op het bespreken van de begrotingen 2016 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen.

Lees meer...

Verslag gemeenteavond van 30 november 2015.

gemeenteDe voorzitter van de kerkenraad Cor Docter heet de bijna 40 gemeenteleden hartelijk welkom. Hij leest een deel uit Mattheus 6 wat gaat over aalmoezen. De titel is: de Vader ziet in het verborgene.

Begroting 2016 van het College van Diakenen

Penningmeester Luuk Hilbrands van het CvD licht de begroting toe.
In grote lijnen verklaart hij hoe de begroting tot stand is gekomen:

Lees meer...

Actie Kerkbalans 2016.

kerkbalans logoHet lijkt nog ver weg: januari 2016 en de actie Kerkbalans. De kerk is druk in december. Druk met organiseren, ontmoeten, samen vieren, bezinnen, zingen en heel veel andere mooie dingen. Als Protestantse Gemeente Alkmaar zetten wij ons in om de geboorte van het Christuskind met elkaar te vieren, maar ook om dit gebeuren uit te dragen aan mensen om ons heen. We komen met velen samen in de Grote Kerk om te zingen en te overdenken.

Lees meer...

BOEi officieel eigenaar van De Terp

terpBOEi officieel eigenaar van ‘witte kerkje’ De Terp in Oudorp
De Protestantse Gemeente Alkmaar (PGA) heeft vandaag het eigendom van de kerk ‘De Terp’ overgedragen aan BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed. Een belangrijk moment voor Oudorp, omdat dit betekent dat de karakteristieke kerk definitief behouden blijft als beeldbepalend monument in de historische dorpskern. Het behoud van de kerk kon worden zeker gesteld dankzij de Protestantse Gemeente Alkmaar en talloze vrijwilligers, die zich gaan inzetten om de kerk voortaan te exploiteren.

Lees meer...

Rgeling Sectieteam Zuid

sectieteam zuidOnze gemeente is momenteel opgedeeld in twee secties: sectie Alkmaar Noord en sectie Alkmaar Zuid (bestaande uit de vroegere secties/wijken Oudorp, Oost en West).
In Alkmaar-Zuid heeft het sectieteam een regeling opgesteld. Deze is inmiddels in de kerkenraad besproken. We maken u er ook graag deelgenoot van, zodat u weet hoe e.e.a. geregeld is. Gaandeweg zullen we hier en daar nog wel wat moeten aanpassen (suggesties zijn altijd welkom!), maar de uitgangspunten zijn nu in elk geval duidelijk.

Namens het sectieteam Zuid,
Nielspeter Jans

Lees meer...

Van de voorzitter - november 2015

voorzitterEr zijn de laatste tijd nogal wat geschriften verschenen over de toekomst van de PKN, onder meer als reacties op uitgezette enquêtes. Bekendste zijn wel de enquête Kerk 2025 en de nota Kerk 2025: Waar een woord is, is een weg.
Centraal staat de term back to basics, terug naar de basis, naar de kern, zonder overtollige ballast. Wat is onze agenda, hoe ziet onze organisatie er uit, is alles nog hanteerbaar in de huidige tijd ? En wat is onze toekomstverwachting? Terechte vragen, waarop handreikingen worden geboden en soms antwoorden worden gegeven; waarbij ook wordt onderkend dat de ene plaats de andere niet is en dat de ene situatie de andere niet is. De kerk is niet meer zoals het was: grootschalig maar o zo onpersoonlijk. We zijn kleiner geworden; daarmee ook herkenbaarder en persoonlijker. Met achter de schermen nog meer de behoefte aan de zorg voor elkaar, het omzien naar elkaar.

Lees meer...

Van de scriba - november 2015

kerkenraad

  • Op 5 oktober zijn leden van het moderamen naar de hoorzitting van het RCBBG (Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen) in Haarlem geweest. Door een gemeentelid was bezwaar aangetekend tegen het besluit van de kerkenraad, die op 23 april het Beleidsplan 2015-2019 vaststelde. Tot nu toe hebben we nog geen uitspraak van het RCBBG mogen ontvangen.
  • In de Vrijheidskerk is het groot onderhoud uitgevoerd. Meest opvallend vind ik de prachtige keuken. De toiletten zijn vernieuwd; zaal 5 is gelijkvloers geworden; het kerkelijk bureau is ondertussen ook verhuisd.

Lees meer...

Info-avond herinrichting Immanuëlkerk

herinrichtingOp dinsdag 10 november 2015 organiseert de commissie “Herinrichting Immanuëlkerk” een speciale informatieavond over de op handen zijnde veranderingen in de Immanuëlkerk. Alle aspecten komen aan de orde. Van de aankoop van kerkmeubilair tot het maken van een nieuw liturgisch centrum en van de plaats voor een gedenkplek voor de overledenen tot het vinden van de juiste beeldapparatuur. In januari 2013 is de commissie gestart met haar onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van deze herinriching. Begin deze zomer werd een rapport met plannen ingediend bij de kerkenraad, die deze inmiddels heeft goedgekeurd. Nu deze fase is afgesloten willen wij u, als gemeente, graag informeren over de inhoud van deze plannen en de mogelijkheid bieden om vragen te stellen. Daarom op 10 november deze speciale avond. De commissie hoopt op een grote opkomst. Plaats van handeling is de Immanuëlkerk. Aanvang om 20.00 uur. Een uittreksel van het rapport is die avond voor iedereen beschikbaar.

Van de voorzitter - oktober 2015

voorzitterHoe gaat het verder met de kerk?
Een vraag die velen zich stellen, landelijk en lokaal, ook binnen de PKN en de PGA. Lokaal zitten we op hoofdlijnen aardig op de rit, maar daartussendoor zijn ook geluiden van bezorgdheid en ontevredenheid te horen. Alles is niet even leuk. Natuurlijk is het nodig om daarbij hoofd- en bijzaken te onderscheiden en als kerk mogen we daarin niet teveel een bedrijf worden. Toch moet er nog zoveel gedaan en er zijn veel onderwerpen die in de kerkenraad behandeld moeten worden. Deze komen via een strakke agenda weliswaar alle aan bod, maar ruimte voor brede discussies over meer is er amper. Ooit zullen rustiger tijden komen.

Lees meer...

Van de scriba - oktober 2015

kerkenraadOverkomt u dit ook wel eens of wel vaker? Dat je in de kerk iets zingt waar je niet achter staat, of waar je moeite mee hebt. Als je nadenkt over wat je zingt, zou je soms meteen je mond kunnen of willen houden. Maar is dat wel de juiste reactie? Als iedereen zo reageert, zouden er bij de gemeentezang vaak stemmen ontbreken. En eigenlijk moet je dan voor de dienst alle liederen goed doorlezen, op zoek naar onwelgevallige woorden en zinnen. Is het huichelachtig als je wel meezingt en er bij denkt: dat zou ik zelf zo niet verwoord hebben?

Lees meer...

Stappen in de uitvoering van het gebouwenbesluit

gebouwenbesluitHalf september 2015 is de koopovereenkomst getekend door de PGA voor vervreemding van de Terp. De koper is Boei, Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed, waar het CvK vanaf januari 2015 mee in gesprek is. Boei was geïnteresseerd in de Terp mits er een groep mensen zou zijn die zich voor de exploitatie van het gebouw zouden gaan inzetten. Die groep was en is er: de initiatiefgroep tot behoud van de Terp, bestaande uit leden van de PGA en gesteund door veel betrokkenen uit het dorp, wat resulteert in een breed draagvlak.

Lees meer...

Kerkbalans Digitaal 2016

kerkbalans digitaalIn 2013 heeft het College van Kerkrentmeesters een begin gemaakt met de digitalisering van Actie Kerkbalans. De afgelopen twee jaar hebben diverse mensen zich hiervoor aangemeld. Zo’n 290 leden van onze protestantse gemeente nemen nu deel aan Kerkbalans Digitaal. Doet u volgend jaar ook mee?

Hoe werkt Actie Kerkbalans Digitaal?
U stuurt een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin uw e-mailadres waarop u benaderd wilt worden voor de Actie Kerkbalans. U vermeldt in de mail tevens uw naam, adres en de wijze waarop u gewoonlijk uw kerkelijke bijdrage betaalt (via acceptgiro, automatische incasso of zelf overmaken). Van het kerkelijk bureau krijgt u dan een bevestigingsmail, met daarin uw gegevens. Via e-mail zult u daarna nader worden geïnformeerd over het vervolg.

Lees meer...

Van de scriba - augustus 2015

kerkenraadNa het vorige kerkblad is er geen vergadering geweest van de Kerkenraad of van de Kleine Kerkenraad. Binnenkort gaat het kerkseizoen weer van start.

We zullen al snel ons bezig houden met de “bemensing” van al onze activiteiten. Het is al bekend dat verscheidene ambtsdragers willen stoppen met hun ambt en ook bij de niet-ambtsdragers in de taak- en werkgroepen zal een behoorlijk verloop zijn. Het zou fijn zijn als veel gemeenteleden ons gaan helpen bij de zoektocht naar verse nieuwe krachten. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door namen van anderen te noemen of van uzelf…
Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.

Van de voorzitter - augustus 2015

Ik eindigde voor de vakantie met “Op bergen en in dalen…” Voor ons bleven die bergen en dalen beperkt tot de heuvels in Zuid Limburg en het platte land van Friesland; dat was voldoende. Een enkele greep:
In het vroege voorjaar, toen het eens goed had gesneeuwd, waren we enkele dagen in Friesland. Wat een stilte riep dat op, ook visueel.
Wat later waren we enkele dagen in Ouddorp, niet hier, maar daar, nog net in Zuid Holland. Door het oude centrum lopend voel je nog de sfeer van hersteld-hervormd en oud-gereformeerd.

Lees meer...

Vrijwilligers voor “De Blije Mare”.

Ben je toe aan iets anders en/of zoek je een uitdaging? Dan kan deze oproep iets voor je zijn! Het Kerkelijk Centrum De Blije Mare is gezamenlijk eigendom van de Protestantse Gemeente Alkmaar en de RK Parochie H. Maria. Wij zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers, naar mensen die houden van gezelligheid en af en toe eens willen inspringen achter de bar, koffie schenken, zaaltjes in orde maken en ga zo maar door. Er zit vast iets voor je bij. Als je dit ziet als een leuke ontspannende uitdaging, aarzel dan niet maar geef je op als vrijwilliger bij onze voorzitter M. Hemels (Telefoon 072-5642626) of bij Cees de Vries (06-46100798). 
De Blije Mare zit op jou te wachten!

De beheerscommissie “Blije Mare”

Van de scriba - maart 2015

Een aansporing/advies/opdracht van de psalmdichter over de lofzang. We zongen lied 107: “Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat! Houd dan de lofzang gaande voor God die leven laat.”

Op 16 februari kwam de kerkenraad bijeen.
JOP-medewerker Alexander Noordijk is sinds december aan onze gemeente verbonden. Wij hadden hem gevraagd voor de bezinning. Hij vertelde ons over jeugdwerk-in-het-algemeen en over Alkmaars jeugdwerk in het bijzonder.

Lees meer...

Beleidsplan 2015 - 2019

Het concept-beleidsplan 2015-2019 voor de gemeente-avond van 5 maart a.s. vindt u hier.

Van de scriba - februari 2015

Een open deur: de onderlinge band en participatie in elkaars wel en wee zijn belangrijk voor ons gemeenteleven. Dat wisten we eigenlijk al, maar het is goed om dat zo nu en dan nog ‘s tot ons door te laten dringen.

Op 15 januari kwam de Kleine Kerkenraad bijeen.
De aanwezige ambtsdragers meldden dat ze door willen gaan met hun werk als afgevaardigde van een taakgroep in de Kleine Kerkenraad. Op de eerstvolgende grote kerkenraadsvergadering zal dan ook voorgesteld worden hen te herkiezen. Ook de leden van het moderamen gaven aan beschikbaar te zijn voor de voortzetting van taak.

Lees meer...

Van de scriba - januari 2015

Aan het eind van de kerkdienst ontvingen we zoals gebruikelijk de zegen. Terug naar huis fietsend kwam deze gedachte op: gelukkig is er voor de ontvangen zegen geen “houdbaarheidsdatum”, geen vermelding van “houdbaar tot” of “te gebruiken voor”. Stel je voor dat de zegen maar een week zou gelden en dat je de volgende zondag niet naar de kerk komt omdat je verhinderd bent, of omdat je een andere reden hebt om niet te gaan. Trouwens, waarvoor en voor wie is die zegen bedoeld? Alleen voor jezelf of ook voor je huisgenoten? Of ook nog voor anderen? Hoe dan ook: wij zijn gezegende mensen!

Op 8 december kwam de Kerkenraad bijeen.

Lees meer...

Vooruitblik

Het jaar 2015 wordt voor onze gemeente een belangrijk jaar.
In het nieuwe jaar zal men in sectie Noord weer enthousiast samenwerken om het missionair-protestantse profiel zichtbaar te maken. In de secties Oudorp, Oost en West komt er hopelijk een even intense samenwerking op gang van gemeenteleden die zich willen voegen in een nieuwe sectie: ‘Zuid’.

In de komende maanden zal over dit plan (om een sectie ‘Zuid’ te vormen uit de huidige secties ‘Oudorp’, ‘Oost’ en ‘West’) in kerkenraadsvergaderingen, op een gemeenteavond en in de wandelgangen veel gepraat kunnen worden. Over de voors en tegens. Na dit gemeente-brede overleg zal de kerkenraad een besluit kunnen nemen. Hier alvast een gedachtebepaling.

Lees meer...

Renovatie/opknappen Vrijheidskerk

De afgelopen jaren heeft er weinig onderhoud plaatsgevonden aan de Vrijheidskerk, alleen het hoognodige is gedaan. Hiervoor is gekozen omdat het in die periode niet duidelijk was met welke kerkgebouwen wij door zouden gaan. Want veel investeren in een gebouw dat misschien afgestoten wordt, is geen verstandige zaak.
Zoals u weet heeft de kerkenraad in mei 2013 besloten verder te gaan met de Vrijheidskerk en de Immanuëlkerk (De Blije Mare). Door een bezwaarprocedure is pas sinds augustus van dit jaar (2014) de weg vrij om het zgn. gebouwenbesluit uit te gaan voeren: het afstoten van De Terp, De Kapelkerk en ’t Trefpunt. Ook aan het opknappen van de Vrijheidskerk kan nu invulling gegeven worden, waaronder het uitvoeren van het uitgestelde onderhoud.

Lees meer...

Herinrichting Immanuëlkerk

Na een periode van het uitproberen/ervaren van drie verschillende proefopstellingen in de kerkzaal heeft de commissie “herinrichting kerkzaal Immanuëlkerk” besloten om verder te gaan met één van deze opstellingen.
Maar voordat ik u daarover verder zal informeren wil ik eerst nog iets anders kwijt. Wij, leden van de commissie, zijn verheugd dat Alkmaar Noord weer een eigen predikante heeft en dat zij o.a. zitting heeft genomen in onze commissie. Het is van wezenlijk belang dat een voorganger direct betrokken is bij de ontwikkelingen van dit soort projecten. Om die reden maakte ds. Jan Willem Stam vanaf het allereerste begin deel uit van deze commissie. Bijkomende voordeel is natuurlijk dat Sibilla Verhagen een technische achtergrond heeft waarin zij zich o.a. bezighield met de totale inrichting van grotere ruimtes. Een kennis en ervaring waar wij graag gebruik van willen maken.

Lees meer...

Actie Kerkbalans 2015

Maakt u het mogelijk?

Van 18 t/m 31 januari 2015 vindt weer de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats. Zoals u weet vormt de opbrengst van deze actie de grootste inkomstenbron van onze gemeente. Voor dit jaar zijn de inkomsten uit deze actie begroot op € 330.000. In deze Samen Verder vindt u de begroting van baten en lasten over 2015 die op 1 december jl. aan de gemeente is gepresenteerd en op 8 december door de kerkenraad is vastgesteld. U kunt hierin zien dat er voor volgend jaar een tekort begroot is van zo’n € 145.000,-.

Lees meer...

Begroting 2015

Voor 2015 hebben we ons gebaseerd op de ontwikkeling van 2014 en is er gekeken naar 2013 en de plannen voor de toekomst. De inschatting van de inkomende gelden is daarbij als altijd het moeilijkste deel. De besparingen die we voor het jaar 2014 hadden bedacht werden niet op alle onderdelen gerealiseerd.
De aanpassingen in het onroerend goed ondervonden vertraging en hebben daarbij niet alleen gezorgd voor een aanslag op onze spaarpot in het afgelopen jaar, maar zullen ook de resultaten van de komende jaren beïnvloeden.
Met andere woorden; de opgelegde stop in de vastgestelde plannen inzake het afstoten van gebouwen hebben mede gezorgd voor een vertraging in de gang naar een sluitende begroting.
We verwachten een verdere beperking in kosten waardoor we toch ook hebben kunnen besparen.

Omdat we van mening zijn dat er ook moet worden geïnvesteerd in de bestendigheid van het gemeentewerk zijn de door de taakgroepen verwachtte uitgaven onverkort in de begroting overgenomen. Natuurlijk is dat niet een vrijbrief om de uitgaven op die planning af te stemmen.

Lees meer...

Gemeenteavond 1 december 2014

Deze gemeenteavond is gehouden op 1 december 2014 en ging Over de begrotingen van het College van kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Aanwezig waren ongeveer 35 gemeenteleden.

De voorzitter van de kerkenraad Cor Docter heet iedereen van harte welkom en opent deze gemeenteavond met het lezen van vers 1 t/m 10 uit Jesaja 11.

Piet de Boer licht de begroting van het College van Diakenen toe. De begroting laat een daling van baten zien van € 6.000,=. De lasten zijn aan dit bedrag aangepast en baten en lasten corresponderen hierdoor met elkaar.

Lees meer...

Van de scriba - december 2014

Onze nieuwe predikant merkte iets op over actief zijn in de kerk. Vrij geciteerd: doe in de kerk waar je goed in bent of wat je ligt; laat je niet strikken voor iets wat je niet kunt of wilt. Vraag aan alle lezers van deze woorden: doe je / doet u al iets in de kerk wat in overeenstemming is met de aan jou/u gegeven talenten?

Op 20 november kwam de Kerkenraad bijeen.
De begroting 2015 van het College van Kerkrentmeesters werd toegelicht en besproken. Er is helaas nog steeds sprake van een tekort: € 145.300. Toch is hier ook iets positiefs over op te merken: de aanpassingen in beleid en het teruggaan in zowel het aantal predikanten als het aantal gebouwen gaat zijn vruchten afwerpen. Het tekort voor 2015 is al € 35.100 kleiner dan wat er voor 2014 was begroot. We hadden gehoopt dat het tekort sneller weggewerkt zou zijn, maar door de verwikkelingen rond het gebouwenbesluit is dat meer dan een jaar verlaat.

Lees meer...

Van de voorzitter - december 2014

Eerst wil ik even terugkomen op het stuk van ds Nielspeter Jans in het oktobernummer van dit blad over de taakverdeling in Zuid-West en het ouderenpastoraat. Het heeft enige commotie opgeleverd, veel ouderen voelen zich door die beschreven taakverdeling onaangenaam getroffen. De inhoud van dit artikel is echter niet nieuw. Reeds in de nummers 2 en 4 van Samen Verder van dit jaar heeft hetzelfde gestaan. Het is jammer dat er pas wordt gereageerd, wanneer men met de feiten geconfronteerd wordt.

Binnen de PGA zijn we zeer noodzakelijkerwijs aan het bezuinigen en zoiets is nooit leuk en doet altijd pijn. Deze pijn treft alle (oude) secties, niet één uitgezonderd. Overal worden zware offers gebracht, maar laten we daar geen wedstrijd van maken. Noord is teruggegaan naar één predikant, Oudorp is de wekelijkse erediensten in de Terp kwijt, Oost raakt de Trefpuntkerk kwijt en West moet een deel van de predikant inleveren. Samengevat voor Zuid: men moet het doen met één predikant, die niet meer alleen van West is. Ter aanvulling is er pastorale zorg door Marja Lit en Jerke de Vries in Zuid en door Yvonne Smit in Noord.

Lees meer...

Van de voorzitter - november 2014

Op 19 oktober vierden we onze Gemeentezondag. Het was een mooie dag, goed bezocht. Veel gehoorde opmerkingen waren: “wat fijn om weer eens zo'n volle kerk te hebben” en “wat leuk om elkaar weer te zien en te spreken”. In die behoefte voldoet het dus zeker. Elders in dit blad staat een uitgebreid verslag, dus over de details hoef ik niet uit te weiden. Maar hier past wel een woord van dank aan de organiserende commissie onder leiding van ds. Nielspeter Jans en aan allen die door die commissie weer als vrijwilliger zijn ingeschakeld; er ontstond een hele piramide van medewerkers. Misschien heeft u tussen de middag wel uw eigen kommetje soep genuttigd. Van zo’n grote groep valt niemand met naam te noemen.

Lees meer...

Van de scriba - november 2014

Vergaderen: voor sommige gemeenteleden een leuke bezigheid, voor anderen een crime; voor de een meestal inspirerend, voor een ander soms ontmoedigend. Maar ook: tijdnemend of tijdrovend. Dit alles is natuurlijk ook afhankelijk van je karakter, van hoe je tegen de kerk aankijkt, hoe je eigen leefsituatie op dat moment is.

Lees meer...

Van de voorzitter - oktober 2014

Inmiddels heeft Sibilla Verhagen alle vereiste stappen doorstaan om predikant binnen de PKN te kunnen worden. De beroepsbrief is uitgebracht en het beroep is aangenomen. Op 16 november zal de bevestiging plaatsvinden door ds. Nielspeter Jans, een mooie uiting van de verbondenheid tussen PGA Noord en Zuid.

Mij wordt wel eens de vraag gesteld waarom er aan enig onderwerp in SV geen aandacht wordt besteed. Ik kan daar weinig anders op antwoorden dan ‘lever maar wat aan’. Uiteraard moet het onderwerp wel in de lijn liggen van de PKN, maar daar waakt de redactie wel voor.

Lees meer...

Van de scriba - oktober 2014

Hè hè, eindelijk kan ik weer eens een stukje inleveren voor ons kerkblad. Hoewel het genieten van vakantie ook wel fijn was. Al met al was het een drukke tijd in onze kerk geweest.
Maar in de zomermaanden stond niet alles stil.
Er werd door de bezwaarden (tegen het gebouwenbesluit van mei 2013) een pro forma beroep ingediend bij het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen. Gelukkig werd dit later ingetrokken. Nu kunnen we verder gaan met het uitvoeren van het gebouwenbesluit. 

Lees meer...

Van de voorzitter - augustus 2014

We gaan weer van start, een nieuw seizoen ligt voor ons.

Noord ziet uit naar de komst van de nieuwe predikant, mw Sibilla Verhagen; dat zal zoals het zich nu laat aanzien eind oktober / begin november worden. Hierover zal elders meer in dit blad te lezen staan. Daarna gaan we weer afscheid nemen van ds Marius Braamse, die ons meer dan goed geholpen heeft in de vacante periode.

De jeugd ziet uit naar de komst van de JOP-jeugdwerker.
Op 22 juni namen we op goede wijze afscheid van ds Jan den Hertog en ds Fokje van Roekel; ook hierover zal ongetwijfeld elders meer staan. Ik noem het hier en nu om aan te geven dat er veel beweging is en dat we daarmee op korte termijn reeds zullen komen tot het eindplaatje van de beroepskrachtenformatie.

Lees meer...

Kerkbalans Digitaal

Vorig jaar heeft het College van Kerkrentmeesters een begin gemaakt met de digitalisering van Actie Kerkbalans. Zo’n 160 leden van onze Protestantse Gemeente zijn inmiddels hiertoe overgegaan.
Hoe werkt Actie Kerkbalans Digitaal?
U stuurt een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin uw e-mailadres waarop u benaderd wilt worden voor de actie Kerkbalans. U vermeldt in de mail tevens uw naam, adres en de wijze waarop u gewoonlijk uw kerkelijke bijdrage betaalt (via acceptgiro, automatische incasso of dat u het zelf overmaakt). Van het kerkelijk bureau krijgt u dan een bevestigingsmail, met daarin uw gegevens. Via e-mail zult u daarna nader worden geïnformeerd over het vervolg.

Lees meer...

Verhuur van de Wijkplaats en de Terp

Mevrouw A. Nachbar beheerde de Wijkplaats en de Terp op een goede wijze. Ook na 1 januari 2014 is zij dit blijven doen. Mevrouw A. Nachbar wil dit in de toekomst ook blijven doen, waarmee wij (CvK) gelukkig zijn. Het huren van de Wijkplaats en de Terp kunt u alleen regelen via mevrouw A. Nachbar.
Zij is te bereiken per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefonisch (072-512 32 41).

Gebouwenbesluit - vervolg

Woensdag 6 augustus bereikte mij het bericht dat inmiddels alle bezwaarden afzien van verdere stappen. Het pro forma beroep bij het GCBBG is teruggetrokken en zal dus niet verder worden uitgewerkt.
Een bemoedigend en hoopvol bericht, we kunnen na de vakantie alle energie richten op de verdere ontwikkeling van en binnen de PGA.

Cor Docter

Gebouwenbesluit - vervolg

Op 16 juli hebben de zeven gemeenteleden uit Oost, die eerder bij het RCBBG bezwaar hadden aangetekend tegen het gebouwenbesluit van de kerkenraad, een pro forma beroep ingediend bij het Generale College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen (het GCBBG). Dit tegen de afwijzende uitspraak van het RCBBG. Men laat zich weer bijstaan door de advocaat T. van Kooten.

De indieners van het beroep moeten nu binnen een maand een nadere motivering van het beroep insturen. Na ontvangst daarvan zal de kerkenraad in de gelegenheid worden gesteld om op het beroepschrift te reageren.

Cor Docter

 

Van de voorzitter - juli 2014

Op dit moment is er weinig tot geen nieuws te melden. Ongeveer een jaar geleden, aan het begin van dit bijna afgelopen seizoen, schreef ik: ‘we gaan een druk seizoen tegemoet waarin nog veel moet worden afgemaakt en verder ontwikkeld. Hopelijk kunnen we alles zover afronden, dat we aan het eind kunnen constateren in een stabiele situatie te verkeren’. Welnu, dat was wat optimistisch en gewaagd. Er is op vele fronten zeker veel gebeurd en gepasseerd, soms nare ervaringen en ook goede ontwikkelingen, maar we verkeren nog niet in een stabiele situatie. Sommige zaken namen meer tijd en hadden daarmee een sterk vertragend effect op andere ontwikkelingen; het is en blijft zoeken naar een verstandig evenwicht. Dat kost tijd en stevig doorwerken, maar ook rustig blijven en niet in paniek raken, met oog voor het grote geheel en de details, met geloof en vertrouwen in de toekomst.

Lees meer...

Van de scriba - juli 2014

Op 26 mei begonnen we de kerkenraadsvergadering met een bezinning. Dit keer bespraken we in kleine groepjes het begin van de christelijke kerk, beschreven in Handelingen 1. Het was goed om de avond met deze bezinning te starten.

Daarna werd de vergadering voortgezet en al snel kwam de harde, verdrietig stemmende, werkelijkheid ter sprake: het bezwaar tegen het gebouwenbesluit van mei 2013. De voorzitter deed uitgebreid verslag van het hele mediationproces, dat deze middag zonder resultaat was beëindigd.

Lees meer...

Mediation Gebouwenbesluit

Op 27 mei 2013 heeft de kerkenraad een gebouwenbesluit genomen. Dit na eerst een voorlopig besluit te hebben genomen en hierover twee gemeenteavonden te hebben gehouden.
Tegen dit gebouwenbesluit is door zeven gemeenteleden uit oost een revisieverzoek ingediend, wat niet door de kerkenraad is gehonoreerd. Daarop is een formeel bezwaarschrift ingediend bij het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen (het RCBBG).
In de behandeling door het RCBBG is aan het eind van de hoorzitting op 24 maart 2014 zeer sterk aangedrongen op mediation. In het kort is mediation: toch samen een conflict proberen op te lossen, via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Het begrip is sterk in opkomst in de civiele rechtspraak alsook in de behandeling van kerkelijke geschillen.

Lees meer...

Van de scriba - juni 2014

Op 12 mei begonnen we met een korte extra kerkenraadsvergadering. Die was nodig om wat besluiten te nemen. Dat ging vlot, na een goed half uur had de kerkenraad besloten:

1. Op verzoek van de Taakgroep Jeugd & Jongeren kan er voor 3 jaar een JOP-medewerker aangesteld worden voor 8 uur per week.
2. In 2015 wordt gewerkt aan het verminderen van het aantal kerkdiensten in Zuid, zodat er vanaf begin 2016 steeds 1 dienst in Zuid is.
3. De kerkenraad besloot unaniem mevrouw Sibilla Verhagen te verkiezen tot predikant van onze gemeente.

Lees meer...

Van de voorzitter - juni 2014

Aan het einde van dit seizoen is het tijd voor aandacht bij afscheid. Het is en wordt her en der benoemd en er is al wat over geschreven, maar op een dag is het dan zover. Op 22 juni zullen we stilstaan bij het afscheid van ds Jan C. den Hertog en van ds Fokje E. van Roekel-Brouwer.

In de morgendienst in de Trefpuntkerk zal ik mij specifiek tot Jan richten, ’s middags tijdens de inloop in de Wijkplaats zullen we speciale aandacht geven aan Fokje.
De kerk spreekt de ziel aan, althans zo kijkt Jan in algemene zin naar de kerk. Het meest lief zijn hem de muziek en de rituelen, de kerkdienst dus. Belangrijk daarbij zijn zorgvuldig taalgebruik en ook de stilte en nadenken: wat bedoelen we? God is een geheim.

Lees meer...

Gemeenteavond 19 mei 2014

Het was een drukbezochte gemeenteavond: meer dan 60 personen waren aanwezig in De Blije Mare!

Dit keer was er, naast de bespreking van de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, allereerst een uitgebreid verslag van de beroepingscommissie.

De voorzitter van de commissie, Tjalling Alkema, deelt ons met veel enthousiasme mee dat de commissie de kerkenraad verzoekt een beroep uit te brengen op Sibilla Verhagen, 39 jr., woonachtig in Delft.
Hij geeft een uitgebreid verslag hoe de beroepingscommissie was samengesteld, hoe de procedure was, etc. en waarom de uiteindelijke keuze viel op mevrouw Verhagen.

Lees meer...

Van de voorzitter - mei 2014

Mijn aandacht werd onlangs getrokken door een artikel over leeftijdsopbouw. Als we in grote lijnen kijken naar de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking geldt dat de vijftigers het meest vertegenwoordigd zijn. Binnen de PKN ligt de verhouding anders, men is duidelijk gemiddeld wat ouder.

Als we meer in detail zouden kijken valt op dat er binnen de PKN over het algemeen bijna twee keer zoveel zestigers zijn als dertigers. Een ander opvallend verschil tussen het Nederlandse en het PKN-beeld is dat van de oudere generaties er relatief velen lid zijn van een kerk; van de jongere generaties is dat relatief weinig. Het gevolg hiervan is dat de kerk in theorie door natuurlijk verloop afstevent op een forse afname van het aantal leden. 

Lees meer...

Van de scriba - mei 2014

Donderdag 3 april: een extra kerkenraadsvergadering. Het moderamen deed verslag van de hoorzitting van het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen op 24 maart, in Haarlem. Dit College behandelt het ingediende bezwaar van enkele gemeenteleden tegen het gebouwenbesluit, dat de kerkenraad op 27 mei 2013 nam: sluiting en afstoting van de Trefpuntkerk, De Terp en de Kapelkerk.Op de hoorzitting konden beide partijen hun standpunt toelichten en de leden van het College stelden vragen.

Lees meer...

Beroepingscommissie

Op donderdag 10 april j.l. heeft de beroepingscommissie de kerkenraad medegedeeld dat zij tot een unanieme keus is gekomen over een kandidaat die naar haar mening voldoet aan het missionair-protestantse profiel van onze gemeente. Anders gezegd, de commissie verzoekt de kerkenraad een beroep uit te brengen op Sibilla Verhagen (39) uit Delft.
Na haar middelbare schoolopleiding, studeerde Sibilla Industrieel Ontwerpen aan de TU in Delft. Onder andere in dit vakgebied heeft zij haar werkzaamheden verricht. Daarnaast was Sibilla breed actief op de raakvlakken van kerk en samenleving. Sibilla hoopt in juni a.s. de masteropleiding predikant af te ronden. Vervolgens volgt nog een kerkelijk examen.

Lees meer...

Verhuur Delta

Ruimte nodig voor vergaderingen, koor, filmavond of andere (kerkelijke) bijeenkomsten?

Delta heeft nog enkele dagdelen en avonden beschikbaar.
Door de centrale ligging van het gebouw is het voor alle kerken in Alkmaar een interessante locatie.
Zo beschikt het gebouw over een vergaderruimte, een grote zaal met bar, en een ruimte speciaal ingericht voor jongeren. om te vergaderen of om (jongeren)activiteiten plaats te laten vinden. Wat dacht u van een filmavond? Alpha cursus? Vergadering? Kindercatechese? Kinderkoor? Delta geeft u de ruimte en mogelijkheden!

U kunt geheel vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden en beschikbaarheid via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Van de voorzitter - april 2014

Al lang geleden, al in 2005, werd gesteld dat de PG-Alkmaar op termijn verder zou moeten met twee preekplaatsen, twee predikanten, één of twee kerkelijk werkers en JOP ondersteuning voor de jeugd. Inmiddels zijn we zover dat we dit willen doen op twee locaties, in Noord en Zuid, met twee profielen, missionair-protestants en oecumenisch-protestants.

Nog veel verder terug in de tijd vertelt de Bijbel in Handelingen 2 over het leven van de eerste gemeente: ‘De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 

Lees meer...

Van de scriba - april 2014

In de kerkenraadsvergadering op 17 februari werden de vertegenwoordigers uit de stadsbrede Taakgroepen naar de Kleine Kerkenraad gekozen. In de meeste gevallen betrof het een herverkiezing. Ook de leden van het moderamen werden herkozen. De samenstelling van de Kleine Kerkenraad is nu alfabetisch:

Lees meer...

Ons huishoudboekje - april 2014

De stand van zaken of wat is de invloed van de veranderingen op onze kerkelijke financiën.
In de vorige weergave spraken we over hoe verschillend is gereageerd op de veranderingen in onze gemeente. We hebben mee laten spreken wat ons heeft beziggehouden in de afgelopen tijd. Teleurstelling, verdriet, boosheid en een sprankje hoop. Met het oog op de reactie die mogelijk zou komen op de te nemen maatregelen was in de begroting de verwachting dat de gemeente zich zou laten leiden door deze gevoelens al rekening gehouden met een lager bedrag aan toezeggingen.

In de begroting voor 2014 is een bedrag opgenomen van € 335.000,--
Inmiddels zijn er aan toezeggingen binnen:

Lees meer...

Sectieberaad Noord

Na de samenvoeging van de vier wijkgemeenten is de wijkkerkenraad verdwenen. Daarmee hebben we met elkaar ingestemd als wijkkerkenraad, immers we gingen één kerk van Alkmaar worden.
In de praktijk bleek al snel dat de lijnen verticaal liepen, dus de werkgroepen communiceerden wel naar de taakgroep en de kerkenraad en weer terug, maar de werkgroepen onderling binnen de sectie wisten niet goed meer waar iedereen mee bezig was. Voor de gemeenteleden was het ook niet meer duidelijk wie ze voor sectie-zaken aan moesten spreken. Er begonnen zaken door elkaar te lopen of werden dubbel gedaan. Dit was niet efficiënt, daarom is een klein overleggroepje ontstaan om de lijnen onderling kort te houden. Ondertussen zijn de ontwikkelingen verder gegaan en is gebleken dat dit overleg goed was, maar soms was er breder overleg nodig.

Lees meer...

Van de voorzitter - februari 2014

Sinds 2012 streven we naar één centrale dienst voor het bevestigen en afscheid nemen van ambtsdragers. Volgens het jaarrooster zijn in de dienst van 9 februari in de Immanuelkerk onze nieuwe ambtsdragers bevestigd en zij die langer aanblijven herbevestigd; tevens is afscheid genomen van hen die er mee stoppen. Gelukkig zijn er weer mensen beschikbaar, want het oude begrip roeping wordt meer en meer een roep om versterking.

Over het ambt valt veel te zeggen, sommigen pakken dit aan uit bestuurlijke betrokkenheid, anderen uit pastorale of diaconale bewogenheid en er zullen er zijn die het doen uit weer andere, persoonlijke motieven; maar allen uit liefde voor de kerk. We zijn verschillende types: progressief, behoudend, rustig, vasthoudend, pragmatisch, praktisch, (on)gecompliceerd, visionair, inspirerend, systematisch, organisatorisch, bewakend, noem maar op, maar allen met liefde voor de kerk.

Lees meer...

Van de scriba - februari 2014

Op 16 januari was de Kleine Kerkenraad weer bijeen. Op de agenda voor deze avond stond niets verrassends. Hoofdpunt was: “informatie/vragen/voornemens uit alle zes Taakgroepen, twee Colleges en Ministerie”.

Een enkel punt hier uit:

Lees meer...

Ons huishoudboekje - februari 2014

Actie Kerkbalans 2013

Belofte maakt schuld
is een uitdrukking die de meeste mensen wel zullen kennen. Anders gezegd “Wat je beloofd moet je doen” of “Afspraak is afspraak”. Terugkijkend naar 2013 kan worden gezegd dat we als gemeente ons hebben ingezet om de prognose inzake de toegezegde vrijwillige bijdragen bijna gestand hebben gedaan. Hoewel we blij mogen zijn met het resultaat betekent dit nog niet dat we straks een jaarrekening kunnen laten zien met een batig saldo.

Lees meer...

Herinrichting kerkzaal Immanuelkerk

Na een stilte van ruim één jaar heeft de commissie “Herinrichting kerkzaal Immanuelkerk” haar werkzaamheden weer opgepakt. Eind 2012 werd besloten de werkzaamheden tijdelijk op te schorten omdat er op dat moment nog geen duidelijkheid bestond over het aanhouden en afstoten van gebouwen.

Nu daarover meer duidelijkheid bestaat (zoals het er nu naar uit ziet blijft De Blije Mare bestaan) heeft de kerkenraad PGA de commissie verzocht haar werkzaamheden weer op te pakken.

Lees meer...

Van de voorzitter - januari 2014

Ik wens eenieder voor dit nieuwe jaar alle goeds onder Gods zegen. Dat zal niet voor iedereen even meevallen. 2013 was een jaar van moeilijke besluiten, 2014 wordt een jaar van moeilijke uitvoering. Wanneer dit nummer uitkomt is de laatste dienst in de Terp in Oudorp aanstaande. Er is intensief naartoegewerkt en -geleefd, maar toch zal het zwaar vallen. We mogen er op vertrouwen dat ook dit een dienst zal zijn onder Gods nabijheid. Ik hoop en wens dat daarna ieder die het betreft een goed geestelijk onderdak zal weten te vinden en dat het niet het einde van een geestelijke betrokkenheid inhoudt. Het ‘ergens’ is belangrijker dan het ‘waar’.

Lees meer...