hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - december 2014

Onze nieuwe predikant merkte iets op over actief zijn in de kerk. Vrij geciteerd: doe in de kerk waar je goed in bent of wat je ligt; laat je niet strikken voor iets wat je niet kunt of wilt. Vraag aan alle lezers van deze woorden: doe je / doet u al iets in de kerk wat in overeenstemming is met de aan jou/u gegeven talenten?

Op 20 november kwam de Kerkenraad bijeen.
De begroting 2015 van het College van Kerkrentmeesters werd toegelicht en besproken. Er is helaas nog steeds sprake van een tekort: € 145.300. Toch is hier ook iets positiefs over op te merken: de aanpassingen in beleid en het teruggaan in zowel het aantal predikanten als het aantal gebouwen gaat zijn vruchten afwerpen. Het tekort voor 2015 is al € 35.100 kleiner dan wat er voor 2014 was begroot. We hadden gehoopt dat het tekort sneller weggewerkt zou zijn, maar door de verwikkelingen rond het gebouwenbesluit is dat meer dan een jaar verlaat.

De begroting van het College van Diakenen gaat al jaren uit van geen tekort, maar ook geen batig saldo. Wat bijeen gebracht wordt, wordt als het even kan hetzelfde jaar nog uitgegeven. In de begroting 2015 staat aangegeven waar het geld naar toe gaat.

Na de begrotingen discussieerde de Kerkenraad over het verbetervoorstel voor de organisatie van de PGA. Bij het opstellen van een nieuw beleidsplan is het wel belangrijk hoe we de kerk organiseren. Natuurlijk zullen we daarbij wel rekening moeten houden met de Kerkorde.

Tot slot wens ik u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!
En ook: goede Kerstdagen!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.