hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Gemeenteavond 1 december 2014

Deze gemeenteavond is gehouden op 1 december 2014 en ging Over de begrotingen van het College van kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Aanwezig waren ongeveer 35 gemeenteleden.

De voorzitter van de kerkenraad Cor Docter heet iedereen van harte welkom en opent deze gemeenteavond met het lezen van vers 1 t/m 10 uit Jesaja 11.

Piet de Boer licht de begroting van het College van Diakenen toe. De begroting laat een daling van baten zien van € 6.000,=. De lasten zijn aan dit bedrag aangepast en baten en lasten corresponderen hierdoor met elkaar.

Piet beëindigt zijn uitleg met het melden dat dit de laatste keer is dat hij als penningmeester van het CvD optreedt. Na 8 jaar stopt hij hiermee. Enthousiast vraagt hij of er in de zaal eventuele opvolgers zitten, wat op dit moment nog niet het geval is.

Tammo Udema doet namens het College van Kerkrentmeesters verslag betreffende de begroting 2015 en geeft, daar waar nodig, toelichting. Hij vertelt dat een begroting o.a. tot stand komt door verschillende aannames. Baten zijn het moeilijkst in te schatten.
De begroting laat nog steeds een tekort in het jaarresultaat zien, maar dit tekort is € 35.100 minder nadelig dan de begroting van 2014. Het negatieve verschil in de bijdrage levend geld zit in de lagere opbrengst van kerkbalans en collecten. Afname van het aantal gemeenteleden brengt over het algemeen ook financiële afname met zich mee.
De situatie op dit moment is dat de PGA nog vijf gebouwen in bezit heeft in plaats van twee. Mede hierdoor is het hoge bedrag van € 145.300 aan onttrekkingen aan de reserves noodzakelijk, om ten slotte de begroting boekhoudkundig op nul te laten uitkomen. Dit was ook een eis van het RCBB voor het verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring, nodig om een nieuwe predikant te kunnen beroepen.
Er waren diverse vragen, op - en aanmerkingen. Wilco de Dikken, aanwezig namens de KKA (kantoor der kerkelijke administratie) kon een en ander uitleggen en verklaren.
Het CvK werd bedankt voor haar tomeloze inzet om de financiën zo goed mogelijk te beheren en de
gemeenteleden te informeren. Dit College verricht al het werk ten dienste van hen.

Cor Docter sloot de avond met een gedicht n.a.v. Jesaja 11.
Edith van Tiel, notuliste.