hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Renovatie/opknappen Vrijheidskerk

De afgelopen jaren heeft er weinig onderhoud plaatsgevonden aan de Vrijheidskerk, alleen het hoognodige is gedaan. Hiervoor is gekozen omdat het in die periode niet duidelijk was met welke kerkgebouwen wij door zouden gaan. Want veel investeren in een gebouw dat misschien afgestoten wordt, is geen verstandige zaak.
Zoals u weet heeft de kerkenraad in mei 2013 besloten verder te gaan met de Vrijheidskerk en de Immanuëlkerk (De Blije Mare). Door een bezwaarprocedure is pas sinds augustus van dit jaar (2014) de weg vrij om het zgn. gebouwenbesluit uit te gaan voeren: het afstoten van De Terp, De Kapelkerk en ’t Trefpunt. Ook aan het opknappen van de Vrijheidskerk kan nu invulling gegeven worden, waaronder het uitvoeren van het uitgestelde onderhoud.

In oktober is er een werkgroep samengesteld om dit opknappen, de renovatie, vorm te gaan geven. De werkgroep bestaat uit Piet Bogaards, Peter Bak, Fred ter Horst, Ditta Voetberg, Steve Geel en Marijke Hoetmer.
Tijdens de eerste bijeenkomst is een prioriteitenlijst met noodzakelijkheden en mogelijke wensen doorgenomen. Het hele gebouw is bekeken zodat eenieder kon zien wat waar zou moeten en kunnen gebeuren. Het meest noodzakelijk was het verbeteren van de geluidsinstallatie. Dit is direct ter hand genomen en binnen een paar weken was deze installatie geheel vernieuwd. Op dit moment vindt nog fine-tuning plaats om de laatste oneffenheden te verwijderen c.q. op te lossen. Daarna zal er een goed werkende geluidsinstallatie zijn die voldoet aan de wensen en normen van de huidige tijd.
Naast het aanpakken van de geluidsinstallatie is de renovatie opgedeeld in blokken: de toiletgroepen incl. mindervalidentoilet, de keuken, het beter toegankelijk maken van het gebouw voor mindervaliden (hoofdentree en zaal 5), de verlichting in de kerkzaal (energiebesparend) incl. elektriciteitskast, vloeren hal + kerkzaal en de buitenbestrating ingangen en de kosterswoning waarin het kerkelijk bureau zal worden ondergebracht. Zodoende kan per onderwerp bekeken worden wat de (on-)mogelijkheden zijn en wat het bijbehorende kostenplaatje is. Onderzoek naar de verwarming heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat er op dit moment een dermate hoog rendement is dat de ketel niet vervangen hoeft te worden.
Eind november is de groep voor de tweede keer bij elkaar geweest. De eerste gegevens zijn met elkaar doorgenomen. Er zijn diverse offertes aangevraagd die hopelijk voor de kerst binnen zijn. Half januari komt de groep weer bij elkaar om deze te bespreken.
De afgelopen jaren is steeds geld gereserveerd voor het niet uitgevoerde onderhoud aan de Vrijheidskerk. Hiervoor is dus een reserve opgebouwd in het onderhoudsfonds. Voor de overige aanpassingen zal geld worden vrijgemaakt uit de algemene reserve. Uiteraard zullen wij zeer zorgvuldig de kosten doorspreken en kijken wat wel en wat niet realiseerbaar is.
In Samen Verder zullen wij u op de hoogte houden van de vorderingen van de werkgroep. Zodra er een concreet plan is met de daarbij te verwachten kosten zal dit aan de gemeente gepresenteerd worden tijdens een informatieavond.

Namens de werkgroep,
Marijke Hoetmer