hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Vooruitblik

Het jaar 2015 wordt voor onze gemeente een belangrijk jaar.
In het nieuwe jaar zal men in sectie Noord weer enthousiast samenwerken om het missionair-protestantse profiel zichtbaar te maken. In de secties Oudorp, Oost en West komt er hopelijk een even intense samenwerking op gang van gemeenteleden die zich willen voegen in een nieuwe sectie: ‘Zuid’.

In de komende maanden zal over dit plan (om een sectie ‘Zuid’ te vormen uit de huidige secties ‘Oudorp’, ‘Oost’ en ‘West’) in kerkenraadsvergaderingen, op een gemeenteavond en in de wandelgangen veel gepraat kunnen worden. Over de voors en tegens. Na dit gemeente-brede overleg zal de kerkenraad een besluit kunnen nemen. Hier alvast een gedachtebepaling.

 Tot nu toe zijn er in de bestaande secties nog aparte overlegorganen: een sectieoverleg of een kerngroepoverleg. Het idee is, dat er in de nabije toekomst in Zuid één sectieteam komt met mensen die direct betrokken zijn bij het kerkenwerk. Deelnemers aan dit overleg zijn gemeenteleden uit de drie ‘oude’ secties. In elk geval een ouderling, diaken, kerkrentmeester, koster, kerkelijk werker, predikant, iemand van de werkgroep Eredienst, vertegenwoordigers van de kindernevendienst en diverse taakgroepen. Het vaststellen van het beleid blijft, net zoals nu, de verantwoordelijkheid van de kerkenraad; het sectieteam geeft er handen en voeten aan.
Het grote voordeel is, dat de communicatielijnen kort zijn: in het sectieteam zijn alle ambten, taakgroepen en vertegenwoordigers van de werkers in het veld aanwezig. Natuurlijk blijft het mogelijk dat er daarnaast lokale groepen aan het werk zijn. Bijvoorbeeld een werkgroep Pastoraat voor Oudorp, een werkgroep Taizé-vieringen (om maar twee van de vele voorbeelden te noemen).
Deze vorming van één sectieteam in Zuid is een opdracht voor de komende tijd. Het is m.i. voor de eenwording van ‘Zuid’ zeer wenselijk. De samenvloeiing van de drie secties vergt nog meer aandacht.
Van groot belang zijn twee vragen.

 1. Hoe kunnen we mensen uit Oudorp, Oost en West (en zij die buiten deze secties wonen en zich willen aansluiten bij het oecumenisch-protestantse profiel) het gevoel geven dat ze bij elkaar horen, dat ze een hechte groep rondom Gods Woord vormen, dat ze samen iets kostbaars delen?
 2. Hoe kunnen we in Zuid één worden zónder de band met de gemeenteleden van sectie Noord te verliezen? Want we zijn en blijven immers één PGA!

We hebben ruim een jaar de tijd om aan deze eenwording te werken. Er zijn verschillende mogelijkheden. De eerste afspraken zijn al gemaakt.

 1. Binnenkort komen er twee ontmoetingsbijeenkomsten: een middag en een avond waarop over een geloofsthema gesproken wordt. Vroeger noemden we deze bijeenkomsten ‘groothuisbezoeken’. We hopen dat gemeenteleden uit heel Zuid zich opgeven. Bij grote belangstelling zullen deze bijeenkomsten vaker georganiseerd worden.
 2. Aan het eind van elke maand zijn er in Zuid gemeenschappelijke diensten, afwisselend in de Trefpuntkerk en de Vrijheidskerk. Hopelijk leren we dat het goed is om bij elkaar over de vloer te komen.
 3. Het veertigdagentijdproject komt in beide kerken op dezelfde wijze aan de orde. Er is één verbindend thema.
 4. De paascyclus viert Zuid samen met de lutheranen. En ook negen zomerdiensten rondom de Tien Geboden.
 5. In de komende veertigdagentijd worden er op elke woensdag sobere maaltijden aangeboden. Iedereen is van harte welkom.
 6. Er komt weer een week van de Oecumene (tussen Pinksteren en de zondag daarop). Allerlei samenbindende activiteiten staan op de rol.
 7. Met de nieuwe JOP-medewerker, Alexander Noordijk, gaan we de jongvolwassenen van Zuid (twintigers en begin-dertigers) uitnodigen voor gesprekken over ‘geloof, kerk en leven’. De bestaande ‘jongvolwassenengroep’ (van inmiddels 30-plussers) komt in februari weer drie keer bijeen.
 8. Belijdeniscatechisatie wordt in Noord en Zuid gezamenlijk aangeboden.
 9. Plannen ter revitalisering van de gemeente worden gesmeed. Welke bronnen kunnen we aanboren? Hoe treedt de kerk in Zuid naar buiten? Is er speciaal transitiepastoraat nodig voor mensen die te maken krijgen met kerksluiting en taakverschuivingen?
 10. Tijdens de komende filmmiddagen kunnen mensen uit alle secties (en daarbuiten) aanschuiven. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere gesprekskringen en leerhuizen, bijvoorbeeld de avond over Peerke Donkers of de ‘Bijbel in gewone Taal’ of de activiteit ‘Wandelen…. samen thuis!’. In de folder van de Taakgroep Gemeenteopbouw staat nadere informatie. Samen scholing!
 11. De leiding van de kindernevendienst van de nu nog bestaande secties zal bijeengeroepen worden voor nadere afspraken.
 12. Nieuwe diaconale projecten staan op stapel.

Zal het ons lukken om in Zuid over een jaar een hechte gemeenschap te vormen? Het zal alleen lukken, indien gemeenteleden van ‘Zuid’ zich hiervoor willen inzetten. Wie ideeën heeft om de eenheid te bevorderen, melde zich bij de kerkenraad/scriba of ondergetekende. Wie zich onverhoopt niet wil aansluiten kan dit natuurlijk ook aangeven. Een afspraak voor een gesprek is gauw gemaakt.
Ik besef heel goed, dat er mensen zijn die teleurgesteld zijn over de huidige gang van zaken of moe worden van alle veranderingen.
Misschien is ‘bidden’ daarom wel het eerste dat we dienen te doen, bidden om nieuw elan, om de kracht van de Heilige Geest. We geloven immers niet in een hokjesgeest, maar laten ons inspireren door de Geest van God, die ons hart verruimt, onze blik mild maakt en onze vertrouwen versterkt.

‘Kom, o Geest van God, hier zijn we.
Geef ons kracht en moed.
Ja, schenk ons aan elkaar.
Door Jezus Christus, uw Zoon
en Heer van ons allen.
Amen.’

Nielspeter Jans