hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - oktober 2015

kerkenraadOverkomt u dit ook wel eens of wel vaker? Dat je in de kerk iets zingt waar je niet achter staat, of waar je moeite mee hebt. Als je nadenkt over wat je zingt, zou je soms meteen je mond kunnen of willen houden. Maar is dat wel de juiste reactie? Als iedereen zo reageert, zouden er bij de gemeentezang vaak stemmen ontbreken. En eigenlijk moet je dan voor de dienst alle liederen goed doorlezen, op zoek naar onwelgevallige woorden en zinnen. Is het huichelachtig als je wel meezingt en er bij denkt: dat zou ik zelf zo niet verwoord hebben?

Op 14 september kwam de kerkenraad bijeen.
- In het half uur bezinning luisterden we eerst naar Sibilla die het scheppingsverhaal toonde in een verhalenkast. Daarna spraken we in kleine groepjes over het milieu, onze verantwoordelijkheid voor de hele schepping, en de komende klimaatloop.
- Het moderamen deelde mee, dat we aan de Joodse Gemeente in Alkmaar een gift hebben gegeven van € 108. Zij zijn bezig met geld te verzamelen voor de aanschaf van een tweede Thora-rol. Ieder kan letters adopteren á € 18 per letter. De grootte van onze gift is gebaseerd op het woord shalom of sjalom, dat zes letters heeft.
- Het College van Kerkrentmeesters praatte de kerkenraad bij m.b.t. de kerkgebouwen. Er zit schot in de verkoop van De Terp, er zijn gesprekken over de Kapelkerk en het Trefpunt, er wordt hard gewerkt aan de opknapbeurt voor de Vrijheidskerk, er is een plan voor de Immanuëlkerk.
- De kerkenraad ging akkoord met het herinrichtingsplan van de Immanuëlkerk en de kosten daarvan. Wel werd opgemerkt, dat er nog niet veel informatie over het hele plan bekend was bij de kerkenraadsleden.
- Bij het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen is door een gemeentelid bezwaar aangetekend tegen het besluit van de kerkenraad, die op 23 april het Beleidsplan 2015-2019 vaststelde. Op 5 oktober is er een hoorzitting in Haarlem.
- De kerkenraad stemde in met de doop van Aaron Elia Dubero, Peter Tuinman, Kristian Jari van Son en Vigo van Pelt. Ook werd besloten dat voortaan het moderamen de doopaanvragen bekijkt en accordeert. In een volgende vergadering kan dit dan aan de kerkenraad worden meegedeeld.
- Ook deze vergadering hebben we tijd besteed aan de vormgeving van de Sectieteams en de ambtsdragerswisselingen. Heel veel ambtsdragers zijn aan het einde van hun ambtsperiode gekomen en een groot deel van hen zwaait inderdaad af. Nou hoeft niet elke ambtsdrager vervangen te worden door een nieuwe ambtsdrager. Het betreffende werk kan vaak ook gedaan worden door een gemeentelid die in naam geen ambtsdrager is, maar wel met hart en ziel aan de slag gaat. Voor de voortgang van de wekelijkse vieringen zijn natuurlijk wel ouderlingen en diakenen nodig.

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.