hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Rgeling Sectieteam Zuid

sectieteam zuidOnze gemeente is momenteel opgedeeld in twee secties: sectie Alkmaar Noord en sectie Alkmaar Zuid (bestaande uit de vroegere secties/wijken Oudorp, Oost en West).
In Alkmaar-Zuid heeft het sectieteam een regeling opgesteld. Deze is inmiddels in de kerkenraad besproken. We maken u er ook graag deelgenoot van, zodat u weet hoe e.e.a. geregeld is. Gaandeweg zullen we hier en daar nog wel wat moeten aanpassen (suggesties zijn altijd welkom!), maar de uitgangspunten zijn nu in elk geval duidelijk.

Namens het sectieteam Zuid,
Nielspeter Jans

 

Regeling sectieteam Alkmaar-Zuid

Profielen

De kerkenraad van de PGA heeft gekozen voor twee profielen: een missionair-protestants profiel en een oecumenisch-protestants profiel.
De dagelijkse praktijk laat zien dat het missionair-protestantse profiel hoe langer hoe meer gestalte krijgt in en rondom De Blije Mare in Alkmaar-Noord en het oecumenisch-protestantse profiel in en rondom de Vrijheidskerk in Alkmaar-Zuid.
Gemeenteleden van de PGA kunnen kiezen voor het ene of het andere profiel. Wanneer men zich bijvoorbeeld aangetrokken voelt tot het missionair-protestantse profiel en men woont in Alkmaar-Zuid, kan men zich bij Alkmaar-Noord aansluiten, en andersom. Ook de ‘vrienden van de PGA’ (Alkmaarders die zich betrokken voelen bij de PGA, maar niet ingeschreven staan) en de ‘buitenpoorters’ (mensen die lid zijn van of zich betrokken voelen bij de PGA, maar niet in Alkmaar wonen) kunnen dit doen.
Gemeenteleden die zich willen aansluiten bij het andere profiel dienen hun voorkeur, voor zover nog niet bekend, te melden aan het kerkelijk bureau. De pastorale zorg zal dan voortaan vanuit de voorkeurssectie verricht worden. De overige zaken, zoals de distributie van Samen Verder, blijven binnen het geografisch woongebied geregeld.

Secties

Om de profielen in en rondom beide vierplekken gestalte te geven en uit te bouwen en om de dagelijkse zaken ter plekke te kunnen regelen is de gemeente (opnieuw) opgedeeld in twee secties:
Alkmaar-Noord en Alkmaar-Zuid (hierna afgekort tot ‘Noord’ en ‘Zuid’). ‘Opnieuw’, omdat de sectie-indeling sterk lijkt op de oude wijkindeling, met dien verstande dat in sectie Zuid de drie voormalige wijken Oudorp, Oost en West zijn samengevoegd.
In beide secties functioneren zgn. sectieteams.
Een sectieteam is het platform waarop gemeenteleden (ambtsdragers en niet-ambtsdragers) die verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van het gemeentewerk elkaar ontmoeten. Het grote voordeel van een beraad van het sectieteam is de adequate en snelle wijze waarop gecommuniceerd wordt (de ‘korte lijnen’). Ook ontstaat in het gezamenlijk overleg van de werkers in het veld gauw een gevoel van saamhorigheid (‘we staan er samen voor’).
Een nadeel kan zijn, dat hierdoor de band met de andere sectie minder gevoeld en onderhouden wordt. Gemeenschappelijke Alkmaar-brede activiteiten (Eerste adventsdienst; dienst met afscheid en bevestiging ambtsdragers; vormingsactiviteiten, e.d.) kunnen ingezet worden om deze band te verstevigen. Omdat van beide sectieteams een vertegenwoordiger zitting heeft in de kleine kerkenraad, blijft men voortdurend op de hoogte van elkaars activiteiten.

Het sectieteam

 • is een orgaan met een eigen beslissingsbevoegdheid waar het om profiel- en sectiegebonden aangelegenheden gaat;
 • is verantwoordelijk voor het werk dat in de sectie verricht wordt en voor de activiteiten die voortvloeien uit het oecumenisch-protestantse profiel;
 • stelt hiertoe jaarlijks een werkplan op (dat voortbouwt op en rekening houdt met het beleidsplan dat voor de hele PGA geldt) en dient dit in bij de kerkenraad ;
 • stelt jaarlijks een begroting, passend bij het werkplan, op ;
 • accordeert het preekrooster van Zuid (opgesteld en ingediend door de werkgroep eredienst Zuid in . . . overleg met de predikant en preekregelaar);
 • coördineert plannen van taak- en werkgroepen, voor zover deze Zuid aangaan en betreffen ;
 • houdt voeling met gemeenteleden die bij de sectie horen;
 • evalueert het gedane werk.

Samenstelling en vertegenwoordiging
In het sectieteam van Zuid hebben zitting een vertegenwoordiger van:

 • het college van kerkrentmeesters
 • de Evangelisch-Lutherse Gemeente
 • de taakgroep jeugd & jongeren
 • de taakgroep kerk naar buiten
 • de taakgroep vorming en toerusting
 • de werkgroep eredienst Zuid
 • de ambtsdragersgroep Zuid
 • de groep kosters.

Voorts:

 • de predikant(e) van de sectie
 • een sectie-secretaris
 • een penningmeester.

De vertegenwoordigers worden door hun eigen college, werk- of taakgroep benoemd en kunnen zich laten vervangen door een ander die hiervoor door het desbetreffende college, werk- of taakgroep benoemd is.
Indien er geen vertegenwoordiger of reserve-vertegenwoordiger benoemd is (of kan worden), dient de communicatie schriftelijk te geschieden. Dat berichten, plannen, mededelingen van werk- of taakgroepen gemeld worden is van groot belang, want afstemming geschiedt in de vergadering van het sectieteam.
Omdat sectie Zuid uit de voormalige wijken Oudorp, Oost en West bestaat, is het verstandig dat gemeenteleden uit deze voormalige wijken zitting hebben in het sectieteam. Het specifieke geluid van Oudorp, Oost en West blijft hierdoor hoorbaar. Indien vertegenwoordiging uit de voormalige wijken niet mogelijk is, dient het sectieteam het specifiek-eigene van de wijken zelf naar beste weten in het werkplan op te nemen.
De kerkmeester vertegenwoordigt het college van kerkrentmeesters, maar kan zich laten vervangen door andere leden van dit college.
Een van de ambtsdrager-leden heeft zitting in de kleine kerkenraad, zodat berichten over en weer snel doorkomen.
De Evangelisch-Lutherse Gemeente is in het sectieteam Zuid vertegenwoordigd.
De ambtsdragersgroep Zuid vaardigt een ouderling en een diaken naar het sectieteam af.
Omdat de pastorale zaken van de sectie in het overleg van de ambtsdragersgroep aan de orde komen, nemen de kerkelijk werker en de ouderenpastor deel aan dit overleg. De ambtsdragersgroep regelt en bespreekt het bezoekwerk.
De ambtstermijn voor ambtsdragers geldt ook voor niet-ambtsdragers: een termijn van vier jaar met een eventuele verlenging. Na de eerste termijn kan men nog maximaal twee termijnen lid zijn van het sectieteam.
In de werkgroep eredienst Zuid zijn de leiding van kindernevendienst en crèche vertegenwoordigd.
De Bijbelse tuin valt onder de verantwoordelijkheid van het sectieteam.
Het sectieteam kan gemeenteleden uitnodigen om deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering, wanneer dit nodig geacht wordt i.v.m. de organisatie van een bepaalde activiteit of vanwege specifieke kennis en ervaring.

Gang van zaken

De leden van het sectieteam kiezen een voorzitter, een tweede voorzitter, een sectie-secretaris en een penningmeester. Aan het begin van elk kalenderjaar evalueert het sectieteam de vergaderwijze (ingaande januari 2017).
De sectie-secretaris stuurt het verslag van de vergaderingen naar de leden van het sectieteam en aan het moderamen van de kerkenraad.
Wat vertrouwelijk besproken wordt, houdt men binnenskamers. De leden van het sectieteam die geen ambtsdrager zijn, leggen hiertoe bij hun aantreden een belofte af. Voor de ambtsdrager-leden van het sectieteam geldt de belofte van geheimhouding die zij uitgesproken hebben bij de aanvaarding van hun ambt.
De begroting bestaat uit verschillende onderdelen: ‘pastoraat’, ‘eredienst’, ‘gemeentevorming Zuid’ (onder auspiciën van het sectieteam) en ‘onvoorzien’.
De Alkmaar-brede taakgroepen dienen hun eigen begroting bij het college van kerkrentmeesters in, waarin ook specifieke, sectie gebonden activiteiten begroot worden. Afstemming (door het CvK) van de begrotingen van taakgroepen en het sectieteam is daarom noodzakelijk.
De kleine kerkenraad heeft in haar vergadering van 15 juni 2015 besloten dat het sectieteam leidend is. Indien een Alkmaar-brede taakgroep een activiteit wil organiseren in Alkmaar-Zuid dient het sectieteam hiervan in een pril stadium op de hoogte gebracht te worden. In goed overleg wordt dan besproken of het plan overeenkomt met het werkplan van de sectie en past bij het profiel van de sectie.

Voor nieuwe initiatieven staat het sectieteam uiteraard altijd open.