hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Verslag gemeenteavond van 30 november 2015.

gemeenteDe voorzitter van de kerkenraad Cor Docter heet de bijna 40 gemeenteleden hartelijk welkom. Hij leest een deel uit Mattheus 6 wat gaat over aalmoezen. De titel is: de Vader ziet in het verborgene.

Begroting 2016 van het College van Diakenen

Penningmeester Luuk Hilbrands van het CvD licht de begroting toe.
In grote lijnen verklaart hij hoe de begroting tot stand is gekomen:


• De lagere opbrengst van obligaties komen door verlaging van de rente van de verwachte 5% naar 3%. De gehanteerde waarde van de beleggingen is de aanschafwaarde.
• In de bijdrage aan plaatselijke instanties staat een bedrag van € 500 t.o.v. € 2.000 in de begroting van 2015. Dit verschil van € 1.500 staat onder nieuwe projecten bij de post ,'nieuwe activiteiten'.
• De diaconie heeft in het verleden afgesproken dat zij de diensten in het Rekerheem financieren zal. Deze kosten staan vermeld onder 'seniorenactiviteiten'.
• De diaconie heeft een beleggingsportefeuille die door de bank beheerd wordt. Geadviseerd wordt meer te investeren in microkredieten, wat ± 3,5 % oplevert.

Begroting 2016 van het College van Kerkrentmeesters

De penningmeester van het CvK, Joan Maljaars, licht de begroting toe.
Belangrijke gebeurtenissen die resulteren in deze begroting:
• het vervreemden van de kerkgebouwen;
• de investeringen en het onderhoud van gebouwen;
• het in stand houden van de pastorale zorg.
In een grafiek komt tot uiting dat 75% van de inkomsten bestaat uit kerkelijke bijdragen (levend geld).
De belangrijkste oorzaken van het, nog steeds, negatieve resultaat zijn:
• lage rente,
• teruglopende bijdragen,
• hoge lasten kerkgebouwen,
• hoge salariskosten.
Dit is de oorzaak dat we langzaam interen op het vermogen.
Hoe moet het nu verder? We moeten de schouders eronder zetten! Daarbij zouden bijvoorbeeld de bijdragen met 25% omhoog moeten en de kosten van gebouwen en salarissen met 27% moeten afnemen. Een en ander zal onderzocht worden. Nog opgemerkt wordt, dat als alle maatregelen genomen zijn t.a.v. het afstoten van gebouwen, het nog vijf/zes jaar duurt voordat het in de resultaten zichtbaar wordt.

Naar aanleiding van vragen vanuit de gemeente:
• Is het niet overzichtelijker als er bij de begroting ook een balans zichtbaar is? Dan is het mogelijk om het resultaat tot nu toe beter te vergelijken met de begroting 2016. Antwoord: dit is binnen de PKN niet gebruikelijk. Deze begroting is met grote zorgvuldigheid samen met de KKA (kantoor van de kerkelijke administratie) samengesteld.
• Aan een nieuwe meerjaren-onderhoudsbegroting wordt gewerkt. Bouwkundige vrijwilligers om deze begroting op te stellen zijn nog niet gevonden.
• Bij de baten van de Kapelkerk is voor een halfjaar de huuropbrengst van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt meegerekend.
• Bij de Vrijheidskerk is ingecalculeerd dat, na de verbouwing, de verhuur zal stijgen. Lastig is wel, dat er in de nabije omgeving ruimtes goedkoper te huren zijn. Vanuit de burgerlijke gemeente krijgen deze buurt-accommodaties subsidie.
• De Blije Mare heeft een aparte beheerscommissie die de inkomsten en uitgaven behartigt. Bij deze exploitatie zijn de kosten helaas ook hoger dan de baten.
• Meegedeeld wordt dat het CvK rekening houdt met het betalen van bruidsschatten bij het vervreemden van kerkgebouwen en het overdragen aan stichtingen. Bij De Terp is dit reeds een bekend bedrag: € 100.000. Voor de Kapelkerk wordt (conform het gebouwenbesluit) € 160.000 gereserveerd.
• Een gemeentelid heeft een aantal punten genoteerd en leest die voor. Hij wijst er op dat we boven onze stand leven: twee vierplekken is teveel. De begroting hoort gebaseerd te zijn op het Beleidsplan; is dat nu ook zo?
• Ook de indiener van het bezwaar tegen het Beleidsplan 2015-2019 leest voor wat hij op schrift heeft gezet. Hij memoreert het door hem ingediende bezwaar en het feit dat dit door het RCBBG ongegrond is verklaard. De kerk moet in het centrum aanwezig blijven en geen rand-kerk worden. Bij eventuele afstoting van de Kapelkerk zou een terugkoop-clausule opgenomen moeten worden.
• Na een vraag over de begrotingen voor de sectieteams wordt uitgelegd dat sectieteam Noord evenveel ontvangt als Zuid. De begrotingen van Pastoraat, Eredienst en kinderen onder de 12 jaar zijn opgeteld, met een correctie vanwege de sluiting van de Trefpuntkerk, en door midden gedeeld. Voor 2016 is het een voorlopige keuze om deze verdeling te maken. Nu is namelijk nog niet duidelijk hoeveel gemeenteleden van Oudorp, na sluiting van de Trefpuntkerk, zich bij Noord zullen voegen. De Alkmaar-brede taakgroepen houden hun eigen begroting.
• Er is een mooi boekje samengesteld over levenseinde en uitvaarten. Dit zal bij bezoeken aan gemeenteleden worden overhandigd. De totale kosten hiervan zijn ongeveer € 1.250. Vraag is of dit alsnog op de begroting 2016 kan komen. Deze vraag wordt meegenomen naar het CvK.
• De gemeentezondag staat begroot op € 0 hoe kan dit? Antwoord: er is wel degelijk een gemeentezondag in 2016, op de 1e adventzondag. Zo’n gemeentezondag is, door giften van gemeenteleden, kostendekkend.
• De administratieve kosten door derden is een post van € 34.000 (incl. BTW) voor het KKA (Kantoor Kerkelijke Administratie). Dit bureau verzorgt voor een groot deel de financiële administratie van de PGA en houdt toezicht. Bovendien zijn zij onmisbaar voor wat betreft de kennis van kerkelijke financiën.

Tot slot:
De beide begrotingen 2016, van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters, zullen aan de kerkenraad op 7 december 2015 worden voorgelegd ter goedkeuring.
Cor bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdragen aan deze avond. Daarna leest hij een avondgebed naar Maarten Luther en wenst iedereen een 'wel thuis'.

Edith van Tiel, notuliste.