hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - december 2015

kerkenraadOp 18 november heeft het RCBBG (Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen) uitspraak gedaan. Door een gemeentelid was bezwaar aangetekend tegen het besluit van de kerkenraad, die op 23 april het Beleidsplan 2015-2019 vaststelde. Het RCBBG verklaarde het bezwaar ongegrond. De indiener van het bezwaar kan tot 30 dagen na de uitspraak beroep aantekenen tegen deze beslissing.
Op de kerkenraadsvergadering van 19 november lag de nadruk op het bespreken van de begrotingen 2016 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen.
Daarnaast moesten er twee besluiten worden genomen met betrekking tot De Terp in Oudorp: het verkopen van De Terp aan BOEi en het betalen van subsidie voor de restauratie en het onderhoud. De kerkenraad ging unaniem met beide voorstellen akkoord.
De vergadering van de Kleine Kerkenraad was op 26 november. Een belangrijk deel van de vergadering werd besteed aan de twee Sectieteams. Zowel in Noord als in Zuid is het gelukt een actief en enthousiast team bij elkaar te krijgen. Het is iedereen wel duidelijk dat in de praktijk moet blijken hoe het gaat en wat aangepast moet worden. Dit geldt niet alleen de organisatorische kant maar bijvoorbeeld ook de financiën.
De diaconie heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met: de eigen identiteit van de diakenen; met de ZWO-commissie is vergaderd; er is aandacht voor de asielzoekers die in januari naar Alkmaar komen.
De taakgroep Kerk naar Buiten is natuurlijk druk met de organisatie van de kerstwandeling. Op 20 december wordt in De Blije Mare een kerstmusical opgevoerd. Een dag eerder is de volkskerstzang in de Grote Kerk.
De taakgroep Communicatie streeft naar een zekere uniformiteit van alle uitgaande post van de PGA. De groep is ook bezig met privacyreglementen. En er is aandacht voor de berichtgeving uit de voormalige sectie Oost, na het sluiten van de Trefpuntkerk.
Het ministerie van beroepskrachten heeft een boekje gemaakt rond overlijden en uitvaart, om uit te delen aan gemeenteleden. Verder zijn ze al weer bezig met de voorbereiding van de feestweek voor de oecumene, volgend jaar.
De gemeenteavond op 30 november werd bezocht door bijna 40 gemeenteleden. Zij konden kennis nemen van de begrotingen 2016. Voor meer info over deze gemeenteavond: zie het verslag van Edith.
Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.