hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - december 2015

voorzitterHet waren drukke en intensieve weken, met name voor het CvK.
Na de eigendomsoverdracht van de Terp aan BOEi is er inmiddels ook een intentieverklaring van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar met betrekking tot overname van de Kapelkerk. Indien dat laatste definitief gaat lukken zijn onze beide monumentale gebouwen behouden voor stad en nageslacht, blijven ze toegankelijk voor het publiek, waarbij ook het huidige gebruik maximaal overeind kan blijven. Dit is geheel volgens de volgorde in aanpak uit het gebouwenbesluit:


1. Verkopen aan een ander kerkgenootschap
2. Overdracht aan een stichting tot behoud van monumentaal, cultureel erfgoed
3. Particuliere, commerciële verkoop
Zowel voor de Terp als de Kapelkerk is optie 1 niet realiseerbaar gebleken. Binnen optie 2 is het huidige het hoogst haalbare. Dit is wel een dure optie, hierbij gaat de kost voor de baat uit. Veelal moet een onderhoudssubsidie (ook wel eens bruidsschat genoemd) worden meegegeven, die pas over meerdere jaren wordt terugverdiend door het wegvallen van onderhoudskosten. Maar dit is toch wel even wat anders dan verpaupering, de sloopkogel of een beddenzaak, situaties die maar al te vaak voor komen in den lande. Optie 3 moeten we niet willen; deze zou wel het meeste geld genereren, maar is niet goed voor de samenleving en de toekomst.
Voor de Kapelkerk zal de komende maanden moeten blijken of alle partijen tot een overeenkomst met elkaar kunnen komen en er daadwerkelijk een eigendomsoverdracht kan gaan plaatsvinden.
In het NoordHollands Dagblad heeft reeds over beide gebouwen een artikel gestaan. Omdat u ook recht heeft op de oorspronkelijke persberichten zullen deze ook in deze Samen Verder worden afgedrukt.
Op de gemeenteavond over de begrotingen van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters waren, op een enkeling na, veel ouderen aanwezig met bezorgde vragen over onze situatie en vooruitzichten. Zie het verslag elders in dit blad. Zonder de aanwezigheid van de lagere en middenleeftijdsgroepen lijkt de tijdas van onze toekomst maar erg kort...
Dit nummer van Samen Verder is al weer het laatste van dit jaar. Op de kerkkalender zijn we overgegaan van de laatste zondag van het kerkelijk jaar naar Advent, van de herinnering aan oud naar nieuw, van verleden naar toekomst. De tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Advent is de periode waarin we extra stil staan bij die verwachting, nu en over alle tijden heen: God met ons. Ook wanneer er zoveel loos is in de wereld.
Daarna gaan we op de jaarkalender over van oud naar nieuw. De tijd gaat snel.
Ik wens u allen gezegende Kerstdagen en een goede en veilige jaarwisseling.

Cor Docter