hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de Scriba - januari 2016

kerkenraadHet bezwaar dat een gemeentelid had aangetekend tegen het besluit van de kerkenraad, die op 23 april het Beleidsplan 2015-2019 vaststelde is op18 november door het RCBBG (Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen) ongegrond verklaard. De indiener kon tegen deze uitspraak beroep aantekenen. Inderdaad is op 17 december bij het GCBBG (Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen) beroep aangetekend.

 

Op de kerkenraadsvergadering van 7 december presenteerden onze drie kerkelijk werkers (Yvonne Smit, Marja Lit en Jerke de Vries) de uitkomsten van de enquête75+. Het was goed om als kerkenraad stil te staan bij de meningen van de oudere gemeenteleden. Niet dat het allemaal nieuw voor ons was, maar zo werden we er nog duidelijker bij bepaald. In het vorige kerkblad hebt u er ook kennis van kunnen nemen in een uitgebreid artikel.
De kerkenraad ging akkoord gaan met de begrotingen 2016 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen. Ook het collecterooster 2016 werd goedgekeurd.
In het gesprek over de toekomstige inzet van kerkelijk werkers in onze PGA bleek dat we op grond van ons ledenaantal zouden moeten inkrimpen. Maar eigenlijk was iedereen wel van mening, dat we gezien de leeftijdssamenstelling van onze gemeente goede pastorale zorg voor de ouderen niet kunnen waarmaken zonder kerkelijk werkers. In een volgende vergadering komt dit weer aan de orde.
De kerkenraad sprak ook over Delta, het gebouw voor de jeugd. De Stichting Delta heeft gevraagd om een verhoging van de bijdrage vanuit de PGA, voor achterstallig onderhoud en een beter jaarlijks financieel plaatje. Op de vraag of wij Delta belangrijk vinden en willen ondersteunen stemden de meeste ambtsdragers voor. Het is de bedoeling dat in de volgende kerkenraadsvergadering dit wordt afgehandeld.

Op 7 februari is de dienst voor het (her)bevestigen van ambtsdragers en afscheid nemen van de gemeenteleden die stoppen met het ambt. Bij het afscheid nemen zullen ook dankwoorden worden uitgesproken, voor alle tijd en energie die men in het ambt heeft gestopt. Het was echt niet alleen maar hosanna. De kerkenraadsleden hebben ook de verantwoordelijkheid voor de gemeente gedragen in de afgelopen jaren, waarin veel zeer ingrijpende beslissingen zijn genomen.
Tegenover de 16 aftredende ambtsdragers kunnen we tot nu toe slechts één nieuwe ouderling noemen. We zoeken nog wel verder; vooral met het oog op de Taakgroep Jeugd&Jongeren.
Toch hoeft het feit dat er zoveel ambtsdragers aftreden, niet desastreus te zijn. Als niet-ambtsdrager kun je ook actief zijn en je steentje (blijven) bijdragen. Dit geldt voor alle gemeenteleden!

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!
Met groet, namens de kerkenraad
Willem Meijer, scriba.