hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - maart 2016

kerkenraadOp 10 februari kwam de kerkenraad bijeen. Het was een “extraatje” en bedoeld om alle ambtsdragers informatie te geven over de op handen zijnde verkoop van de Kapelkerk. De Stichting Vrienden van de Kapelkerk was, op eigen verzoek, uitgenodigd om toelichting te geven over hun plannen met de Kapelkerk en vragen te beantwoorden.
Na de pauze werd de vergadering besloten voortgezet, om ieder in de gelegenheid te stellen vrijuit te kunnen spreken en er was ruimte voor vragen en antwoorden. Het College van Kerkrentmeesters, bij monde van voorzitter Marijke Hoetmer, lichtte de hele gang van zaken toe, om tenslotte uit te komen bij het voorstel de Kapelkerk te verkopen aan de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar.

 

De kerkenraadsvergadering van 22 februari begon met bezinning. Nielspeter Jans ging met ons door de Bijbellezing voor 6 maart, halfvasten: Lukas 15 vers 10-32. Bij de meeste mensen bekend als de gelijkenis van de verloren zoon. Maar ons werd duidelijk, dat er veel meer titels aan gegeven kunnen worden en dat er heel veel verwijzingen zijn naar andere bijbelverhalen, bijvoorbeeld naar Mozes en de farao, Jakob en Esau, Jezus’ dood en opstanding.

Vanwege de aanwezige gasten werd het agendapunt van de Kapelkerk hierna aan de orde gesteld. Ruim een week voor deze vergadering kwam van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Alkmaar het bericht dat men de Kapelkerk wilde kopen. Aansluitend werd een bod uitgebracht. Er waren gesprekken en het College van Kerkrentmeesters kon met een gerust hart adviseren met deze koper in zee te gaan.
De GKV houdt in de Kapelkerk al vele jaren haar kerkdiensten, maar had tot nu toe aangegeven het gebouw niet te willen kopen. De voorgestelde verkoop aan de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar (met de Karavaan als hoofdgebruiker) heeft de GKV op het laatste moment doen besluiten toch een bod te doen.
Na de schriftelijke stemming kon worden meegedeeld dat met 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen de hele kerkenraad unaniem "ja" zei tegen de verkoop aan de GKV.
Deze uitkomst komt overeen met de eerste optie uit het Gebouwenbesluit -verkopen aan een ander kerkgenootschap- en werd door allen zeer toegejuicht.
Het is nu aan het CvK om met de GKV dit proces af te ronden.

Verdere punten van deze vergadering:

  • Drie nieuwe ambtsdragers kunnen voorgesteld worden aan de gemeente.
  • Bij het bespreken van de samenstelling van de Kleine Kerkenraad een ambtsdrager aan dat zij er voorlopig bij komt, namens de taakgroep Jeugd & Jongeren.
  • De vijf leden van het moderamen werden met algemene stemmen herkozen.
  • De kerkenraad ging akkoord met het openen van de vacature voor 0,5 fte kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat boven 75 jaar in Sectie Zuid, ingaande 1 september. Twee maanden voor de afloop van het jaarcontract zal bekeken worden of het nog een jaar verlengd wordt.
  • De kerkenraad ging akkoord met een extra bijdrage aan de Stichting Delta van € 2.000,= 4 jaar lang, voor achterstallig onderhoud. De Stichting Hervormd Jeugdfonds heeft toegezegd Delta met hetzelfde bedrag te steunen.
  • Gevraagd werd of er meer ambtsdragers of gemeenteleden geïnteresseerd zijn in een cursus voor het leiden van een uitvaartdienst. Bij voldoende deelname is het misschien mogelijk de cursus naar Alkmaar te halen.
  • De reactie op het beroep van een gemeentelid zal aan het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen gestuurd worden. (Daags na de ontvangst van onze reactie heeft de indiener gemeld zijn beroep in te trekken. Dit is niet los te zien van de laatste ontwikkelingen rond de Kapelkerk.)
  • Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.