hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Gemeenteavond 23 mei jl.

immanuelkerkIn De Blije Mare waren deze avond drieëntwintig gemeenteleden aanwezig en dhr. Den Dikken van het Kantoor der Kerkelijke Administraties.
Voorzitter van de kerkenraad, Cor Docter, heet allen welkom en leest een geloofsbelijdenis.
Luuk Hilbrands, penningmeester van het College van Diakenen, geeft een samenvatting van de jaarrekening en geeft daar waar nodig uitleg.
Zo vertelt hij dat de beleggingen zijn aangepast. Er is verkocht en een andere, grotere portefeuille gekocht. Doel is een hoger rendement te behalen.
In het beleggingsbeleid van de diaconie zijn alle beleggingen maatschappelijk verantwoord.
Het positief resultaat over 2015 is € 3.109,= en zal voor een deel voor vluchtelingenhulp gebruikt gaan worden.
Op de vraag welke criteria gesteld worden aan doelen die de diaconie steunt, antwoordt Luuk dat deze doelen in de diaconale vergaderingen worden besloten.
Het beleid van de diaconie is het vermogen in stand te houden en de rentes te gebruiken.
Hierna neemt penningmeester Fred ter Horst het woord met een nadere toelichting op de jaarcijfers van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Doel en taak van het CvK is in materiële zin voorwaarden te scheppen voor het goed functioneren van de kerkelijke organisatie van de PGA. De beoordeling van de jaarrekening en de administratie 2015 van het CvK van de PGA is door twee onafhankelijke personen geschied. Zij verklaren dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015.
Het werkelijke jaarresultaat over 2015 is een tekort van € 99.049,= Het tekort was begroot op € 145.300,= Dit lijkt een gunstige ontwikkeling, maar het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) stelt dat het tekort in 2018
€ 0,= moet zijn. Dit in verband met de solvabiliteitsverklaring.
Op 31 december 2015 was het aantal kerkleden met 7.9% gedaald ten opzichte van 2014. Dit leidt tot een verminderde opbrengst van de vrijwillige bijdrage. Daarentegen zullen de onderhoudskosten van de Kapelkerk, voor een deel ook uit de eigen bijdragen bekostigd, door de verkoop aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, voortaan niet meer op de PGA drukken.
Opgemerkt wordt, door dhr. Van Leeuwen, dat de onderhoudskosten van de kerkgebouwen op een hoger bedrag uitkomen dan begroot. Dit komt onder andere door de verbouwing en aanpassing van de Vrijheidskerk, waar geld reeds voor gereserveerd was én de subsidie van De Terp, waarvan een deel door de burgerlijke gemeente is terugbetaald.
Dhr. Van Steenbergen spreekt bemoedigende woorden in de vorm van een algemene dank aan de financiële beheerders. Hij plaatst daarbij ook vragen, onder andere ten aanzien van de beveiliging en inventaris van de Trefpuntkerk, de actie Kerkbalans en de digitalisering hiervan.

Voorzitter Cor Docter sluit deze gemeenteavond met een avondgebed.