hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter: De toekomst van de kerk

voorzitterZoals de scriba in het vorige nummer reeds vermeldde heeft dit onderwerp binnen uw kerkenraad als bezinningsonderwerp gediend. Om meerdere redenen. Omdat het actueel is, veel kerkgenootschappen zijn er landelijk mee bezig, de PKN heeft een nota 2025 uitgebracht en omdat voor het lokale beleid het nodig is verder te kijken dan de zaken van vandaag en morgen. Tien jaar is gebruikelijk voor een lange termijn planning. Het is een nooit afgerond, maar steeds doorgaand, proces. Een heel verhaal, maar u hoeft het niet in één keer uit te lezen.

Samengevat gaat het, naast enkele algemeenheden, over de lokale behoefte aan een bindende gemeenschap, de waardering voor het pastoraat, de verdere profilering, de inbreng van jeugd en jong-volwassenen en de accenten in het kerkenwerk. Wilt u reageren, aarzel niet, zo komen we samen verder.

Als kerk zijn we een minderheid geworden in onze samenleving. Ooit waren er de grote protestantse kerken, maar lidmaatschap van een kerk is niet meer relevant. Die zuil is afgebrokkeld, maar onze identiteit hebben we nog wel. Israël dacht tijdens de ballingschap in Babel, na de verwoesting van de tempel, God te zijn kwijtgeraakt, maar zij (her)vond daar juist haar identiteit.
Bij de wegblijvers is de kerk uit het systeem geraakt, het past niet meer in de denkpatronen, de kerk is niet meer iets dat er automatisch bij hoort. De kerk is nog slechts één van de vele opties voor vrijetijdsinvulling, waarbij men - ten onrechte - denkt steeds minder vrije tijd te hebben.
Het persoonlijk geloof is het belangrijkste. De kerkgang, en daarbij de ontmoeting, communicatie en activiteit met andere gelovigen, houden het geloof levend en geven aanzet tot nadenken. Het samen zijn en samen leven geeft de horizontale relatie, vanuit de bijbel krijgen we daarbij de verticale relatie. Voor de toekomst moeten we beide banden, met God en met elkaar, behouden.
De kerk in de toekomst: is dat een dienstverlenende instantie of een lidmaatschapsorganisatie?
Voor beide is wat te zeggen. Aan de ene kant is de kerk er niet voor zichzelf, maar als een dienst aan de samenleving. Jezus trok niet rond om kerken te stichten, maar om mensen te dienen. De hele wereld is de doelgroep van de kerk en het beleid moet zich richten op het zoveel mogelijk bereiken van zoveel mogelijk mensen en zorgen dat de diensten die worden aangeboden van goede kwaliteit zijn. Je moet het aanbod afstemmen op de vraag en zo weinig mogelijk drempels opwerpen om erbij te komen. Uitgangspunt is een vrije markt. Het beleid vertrekt vanuit de vraag, niet vanuit het aanbod. Anderzijds is de kerk een lidmaatschapsorganisatie. Dan valt de nadruk meer op de eigenheid van de gemeente: we horen bij elkaar, dragen zorg voor elkaar en we vragen bijdragen en inspanningen van de leden, ook om te snappen wat er gebeurt. De gemeente van Jezus Christus is een gemeenschap rond iets kostbaars dat niet zomaar als product in de markt aangeboden kan worden. Het duurt even voordat je ‘dat product’ werkelijk verstaat. Jezus koos zich een kleine kring van discipelen die bij elkaar kwamen om zijn verhalen te vertellen en de tafel te vieren. Er is een lange traditie van rituelen en gebruiken gegroeid die een wijsheid dragen. Daarom moeten de vormen van kerk-zijn niet zomaar aan de mode aangepast worden. Het denken over beleid gaat hierbij niet in termen van doelgroepen, maar van leden en achterban.