hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Gemeenteavond 28 november

Gemeente

Verslag gemeenteavond van 28 november 2016.
Ongeveer 40 gemeenteleden worden hartelijk welkom geheten door Cor Docter, de voorzitter van de kerkenraad. Al deze gemeenteleden zijn geïnteresseerd in de begrotingen, het huishoudboekje van de kerkrentmeesters en de diaconie.

Joan Maljaars, penningmeester van het CvK, laat zien dat er nog steeds een tekort is: het is voor 2017 begroot op € 83.200. Hoewel het tekort jaar na jaar kleiner wordt, moeten we zeer zorgvuldig omgaan met het vermogen en de tering naar de nering zetten. Om dit te bereiken zullen we anders moeten denken, kijken en schenken, ook via actie kerkbalans.
Er wordt door taakgroepen en sectieteams al veel gedaan aan activiteiten die geld opbrengen.
De bijdragen levend geld zijn dé belangrijkste baten van de kerk, maar dekken nog steeds niet de uitgaven.
De lasten, streng bewaakt en zo veel als mogelijk teruggedrongen, zijn nog steeds hoger dan de baten. De tekorten op de begroting worden onttrokken aan de algemene reserve.
Met de actie kerkbalans volgen we momenteel een pilot: er is professionele begeleiding voor de actie in 2017, die landelijk van start gaat op 21 januari. Twee verschillende folders zullen worden uitgegeven, één voor de jongeren onder de 35 jaar.
Nog een geopperd idee: vertoon deze begrotingspresentatie op een zondagmorgen, na de kerkdienst. Veel gemeenteleden zijn betrokken en willen graag meedenken over hoe we de kosten kunnen drukken en de inkomsten (levend geld) kunnen verhogen.

Penningmeester Luuk Hilbrands, penningmeester van het CvD, heeft een kleiner tekort te melden. De begroting van de diaconie laat een exploitatietekort zien van € 9.000,=. Dit bedrag wordt aan de reserves onttrokken.

Verder wordt nog gesproken over de vernieuwde Plaatselijke Regeling. Deze Plaatselijke Regeling is afgeleid van de kerkorde, maar aangepast aan onze eigen (plaatselijke) situatie.

De verkoop van de Trefpuntkerk wordt genoemd. Na de officiële overdracht, begin december, zullen verdere bijzonderheden, bekend worden gemaakt.

Ds. Rozendal meldt nog dat voortaan de kerkdiensten in De Vleugels onder verantwoording van de ARK vallen.

Cor Docter bedankt iedereen voor zijn / haar inspirerende aanwezigheid en sluit deze avond af met een tekst van
Luther: ,,Kom tot ons, de wereld wacht’’.

Edith van Tiel, 2e scriba/notuliste