hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Verleden, heden en toekomst.

Verleden, heden, toekomst

Ditmaal eens geen “van de voorzitter”, maar een bestuurlijk-pastorale co-productie. De focus lijkt deze keer wat meer op de gebeurtenissen in Zuid te liggen, maar het betreft toch de gehele gemeente.

Samen zijn we één PGAlkmaar met gezamenlijke belangen, gezamenlijke besluiten en een gezamenlijke toekomst. Het gaat ons allen aan. De tijd waarin wij leven noodzaakt onze gemeente te hervormen en te reformeren, met andere woorden nieuwe vormen te zoeken en bestaande zaken aan te passen aan de realiteit. Met de verkoop van het Trefpunt is de sluitsteen gelegd van één van deze realiteitsaanpassingen, de zakelijke uitvoering van het gebouwenbesluit. Een besluit om onze gemeente in financieel opzicht toekomstbestendiger te maken.

Hoe ging het ook maar weer: Op basis van doorgaande jarenlange financiële tekorten, voor het overgrote deel veroorzaakt door afnemend ledental en afnemend kerkbezoek, heeft de kerkenraad in mei 2013 een ingrijpend gebouwenbesluit genomen. Ingrijpend en verdrietig voor hen die hun vertrouwde plaats in hun gebouw zagen wegvallen. Aan dit besluit is een intensief jaar voorafgegaan van wikken, wegen, overleggen en heroverwegen om uiteindelijk tot een besluit te komen.

Van de vijf gebouwen die wij als gemeente in bezit hadden werden er drie aangemerkt om te worden verkocht of anderszins te worden vervreemd: de Kapelkerk, De Terp en 't  Trefpunt, alles in Zuid.
De afgelopen jaren hebben zo hun sporen nagelaten, zowel bij diegenen die de besluiten namen en uitvoerden als bij diegenen die door de besluiten zijn geraakt. Een proces waar emoties soms de boventoon voerden. Een proces dat alle aspecten van menselijk handelen in zich had, waarin mensen elkaar over en weer beschadigden en beschadigd raakten, ondanks zorgvuldigheid en goede intenties. Voor Zuid blijft één plaats behouden waar wij als kerkelijke gemeente samen kunnen komen en ons kerkelijk leven kunnen vieren en vorm en inhoud mogen geven. Voor alle drie af te stoten gebouwen is inmiddels zorgvuldig een goede oplossing en toepassing gekomen, conform het gestelde in het gebouwenbesluit. Geen gebouw is aan de verloedering prijsgegeven, daar kunnen we ondanks het verlies positief op terugkijken. Hier mogen we dan ook een denkbeeldige lijn trekken; het zakelijke deel is afgerond.

Bij de sluitingen vroegen velen zich af: hoe zal het allemaal verder gaan ? Hoe gaat het nu met de mensen, met onze leden? Voor veel gemeenteleden die “hun huis” verloren brak een tijd van zoeken aan, een kleine diaspora (een verstrooiing over andere gebieden). In Westerhout en de Wijkplaats worden inloopmiddagen georganiseerd, waar men elkaar kan ontmoeten, herinneringen ophalen en pijn en verdriet delen. Voor de zondagse eredienst is de stap naar de Vrijheidskerk voor sommigen nog te groot, in ieder geval niet vanzelfsprekend. Maar ook daar zijn inloopmiddagen die de moeite waard zijn om in vrijere sfeer over de drempel te stappen. De inloopmiddagen hebben inmiddels hun waarde bewezen in het onderhouden van relaties en het samen werken en verwerken. Met oprecht uitgestoken handen in het verlangen samen verder te gaan, met vertrouwen in de toekomst van onze gemeente.

Gezien leeftijd en mobiliteit was het voor sommigen hèt moment om over te stappen naar de kerkomroep, anderen voelen zich beter thuis in de Immanuelkerk, weer anderen zochten het in kerkelijke gemeenten dichtbij hun woonadres en een deel is nog zoekende. Dat laatste kost tijd, tijd die genomen moet worden.
En nu staan we op een punt van bezinning. Bezinning hoe we als gemeente verder kunnen bouwen aan Gods koninkrijk met de mensen en de middelen die we hebben. De tijd van afbreken ligt achter ons. Het verleden moet wijken voor het heden met het oog op de toekomst. In de geest van Prediker: er is een tijd om te verlaten en af te breken en een tijd om te vinden en op te bouwen. Dat kost tijd, de vraag is hoe wij die tijd benutten. Wordt het een tijd van elkaar minder en minder ontmoeten en dus niet meer weten hoe het met elkaar gaat? Of zijn wij in staat om open te staan voor de ander en samen te zoeken naar gemeenschap?

Het is een groot goed om als gemeente elkaar in vrijheid te kunnen treffen en te bouwen aan een stukje van Gods koninkrijk in Alkmaar, zowel in Zuid als in Noord. Dat zal nooit zonder slag of stoot gaan, de gemeente bestaat uit leden van allerlei pluimage. Maar het ligt binnen onze verantwoordelijkheid als Christen om samen te leren werken, waar nodig de onderste weg te gaan en ons bewust te zijn van de rol die wij hebben in Gods plan. Met onze ervaringen uit het recente verleden willen wij ons nu bezinnen op hetgeen wij in de nabije toekomst gaan bouwen. Iedereen is daarbij nodig! Ondanks of dankzij het verleden mogen we ons verbonden weten in Hem die het ons mogelijk maakte weer in Gods nabijheid te verkeren en naar vermogen bij te dragen aan het leven en werken van Zijn gemeente.

Op de kerkkalender zijn we inmiddels overgegaan van de afsluiting van het oude kerkelijk jaar naar het nieuwe, naar Advent. Door het donker naar het licht van Bethlehem. Als Adventslied zingen we ‘Ver boven alle tranen, de ruzies en de strijd, brengt Hij de mensen samen. Er komt een nieuwe tijd.’ Binnenkort gaan we ook op de jaarkalender over van de herinnering aan oud naar de verwachting van nieuw, van verleden naar toekomst. Hopelijk vindt ieder in het heden voor zich voldoende rust tot een goede Advent- en Kerstperiode, met tijd om het bovenstaande nog eens te overdenken. Dan gaan we vol goede moed het nieuwe jaar in; niet alleen denkend over hoe te overleven, maar verder denkend over hoe verder te gaan.

Wij wensen u allen gezegende Kerstdagen en een goede en vooral veilige jaarwisseling.
Albert Kozijn en Cor Docter