hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Verslag gemeenteavond

Op november 2017 was er in de Immanuëlkerk een gemeenteavond over de begrotingen 2018 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen.
Ruim 30 gemeenteleden worden hartelijk welkom geheten door Cor Docter, de voorzitter van de kerkenraad. Hij wijst er op dat geld geven aan en in de kerk gezien kan worden als het delen met elkaar van wat God ons heeft toevertrouwd.

Hij benadrukt ook dat we, ondanks alle genomen maatregelen in de afgelopen jaren, verder moeten denken over wat we achterlaten en doorgeven aan de volgende generatie. Bij het nadenken over de toekomst is die volgende generatie dus onmisbaar.

De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters noemt eerst de hoofdpunten: a) er is voorzichtig, maar wel realistisch begroot, b) de salariskosten zijn de grootste uitgavenpost, gevolgd door de gebouwen, c) er is een verschil van twee ton tussen inkomsten en uitgaven, dat we door onttrekkingen uit de fondsen en reserveringen tot € 82.750 (dat bedrag is later door aanpassingen € 79.750 geworden) hebben kunnen verlagen. We leven dus boven onze stand.
De meerjarenbegroting van het onderhoudsfonds laat zien dat er sprake is van een stabiele situatie: er worden voor de komende jaren geen hoge kosten verwacht.
De ingediende begrotingen van de taakgroepen en sectieteams zijn door het CvK overgenomen, voor zover zij volgens het college reëel zijn, de andere begrotingen zijn aangepast.
Er zou binnenkort een groep of commissie gevormd moeten worden om zich te bezinnen op de vraag “waar/hoe willen we over tien jaar met de PGA zijn?” Denk hierbij aan de kerkgebouwen, de predikanten, de secties, e.d. We hebben voor die bezinning niet jaren de tijd.

Opmerkingen/vragen:

  • Als je kijkt naar de gemiddelde bijdrage van de leden van de PGA, dan is dat erg laag, vergeleken met andere gemeenten en met andere kerkgenootschappen. Voor de verhoging van de bijdragen moet actie ondernomen worden.
  • We moeten ons inspannen om de middengroep en de jongeren niet kwijt te raken. Als we hen enthousiast kunnen maken, zullen er minder afhakers zijn.
  • In plaats van afhaken zou het beter zijn de schouders er onder te zetten.
  • De brief bij de actie Kerkbalans is positief van toon en met verschillende versies wordt geprobeerd de gemeenteleden nog persoonlijker te benaderen.
  • Het klopt dat er in Noord een tekort is aan ophalers van de antwoorden op Kerkbalans. Een gedeelte van de gemeente kan de antwoordenvelop zelf inleveren in de kerk, op een aantal genoemde adressen, of opsturen naar het Kerkelijk Bureau. (Dit geldt ook voor het oud-Oost gedeelte van de sectie Zuid.)
  • Waarom toch een post begroot voor een JOP-medewerker, terwijl begin december de jeugdwerker Alexander Noordijk uit de bediening wordt gesteld? Het begrote bedrag is bestemd voor een interim-jeugdwerker die de vacante periode opvangt die nu ontstaat en duurt totdat er een nieuwe kerkelijk werker is aangesteld. Daarnaast is er rekening gehouden met een overlap in dienstverbanden zodat er een goede overdracht en/of inwerkperiode kan plaatsvinden.
  • Kunnen, om de kosten te drukken, de kosterstaken en (een deel van) de administratie door vrijwilligers gedaan worden? Hier wordt ook in het CvK aandacht aan geschonken.

De begroting wordt nog op een paar plekken aangepast, maar dat zijn geen grote wijzigingen. Daarna wordt op de vergadering van 14 december aan de kerkenraad gevraagd om akkoord te gaan met de begroting.

De penningmeester van het College van Diakenen neemt de diaconie-begroting door en licht veel punten toe. De diaconie spant zich in om financiële steun te geven aan mensen in Alkmaar, in Nederland, in Europa en in de wereld. Daarvoor komt voldoende geld binnen via de collecten en het positieve resultaat van de aandelenportefeuille.
Onze bijdrage aan het Freedom House in de Vrijheidskerk is een stuk lager begroot. Dit is mogelijk, omdat de financiële steun van de gemeente Alkmaar aanmerkelijk is gestegen.
Er is geen bijdrage begroot voor het Isba.
De ondersteuning op lokaal gebied is aan De Zwaan.
De opbrengsten van collecten voor een bepaald doel zijn wel begroot, maar worden (natuurlijk) geheel doorgesluisd naar het beoogde doel.
Ook voor deze begroting wordt aan de kerkenraad op 14 december een akkoord gevraagd.

Voorzitter Cor besluit de avond met het lezen van Lied 253: De zon daalt in de zee. Hij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en het meepraten en wenst allen: wel thuis.

Willem Meijer, scriba