hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - februari 2014

Sinds 2012 streven we naar één centrale dienst voor het bevestigen en afscheid nemen van ambtsdragers. Volgens het jaarrooster zijn in de dienst van 9 februari in de Immanuelkerk onze nieuwe ambtsdragers bevestigd en zij die langer aanblijven herbevestigd; tevens is afscheid genomen van hen die er mee stoppen. Gelukkig zijn er weer mensen beschikbaar, want het oude begrip roeping wordt meer en meer een roep om versterking.

Over het ambt valt veel te zeggen, sommigen pakken dit aan uit bestuurlijke betrokkenheid, anderen uit pastorale of diaconale bewogenheid en er zullen er zijn die het doen uit weer andere, persoonlijke motieven; maar allen uit liefde voor de kerk. We zijn verschillende types: progressief, behoudend, rustig, vasthoudend, pragmatisch, praktisch, (on)gecompliceerd, visionair, inspirerend, systematisch, organisatorisch, bewakend, noem maar op, maar allen met liefde voor de kerk.

Zo is de kerkenraad een smeltkroes van velerlei eigenschappen, achtergronden en belangen. Aan zo’n groep is het leidinggeven toevertrouwd. Door alle tijden heen heeft zij de conflicten moeten oplossen, vroeger meer over geloofszaken, tegenwoordig meer over bestuurlijke zaken. Soms liep het goed af, soms ook helemaal niet; het was, is en blijft een spannend gebeuren.
Natuurlijk oogst het ook kritiek, nou ja, natuurlijk ? Voordeel is dat het ook scherp houdt. Het is dan zaak om eerst de vraag te stellen of het wel echt belangrijk is, of het werkelijk bijdraagt. Soms mag en moet je als geroepene er boven staan.

Onze kerkorde zegt in artikel V dat het ambt er is om de gemeente bij het heil te bepalen en bij haar roeping in de wereld te bewaren. De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor de dienst van woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, het beheer en andere arbeid tot opbouw van de gemeente. De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikanten, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente.
Grote woorden, maar zo is het wel, het geeft aan dat het om meer, om iets hogers gaat dan een functie in het bestuur van een willekeurige vereniging. In die geest zijn de bevestigingsvragen gesteld en beantwoord. Mogen we in nieuwe samenstelling een goede tijd beleven, door God gestuurd.

Rest nog de gebruikelijke update in de gebouwenproblematiek:
Op 26 januari heb ik de laatste dienst in de Terp bijgewoond. Laat mij hier volstaan met de woorden waardig en indrukwekkend, zowel de dienst zelf als de nazit in de Wijkplaats. Elders is en wordt er zeker meer over geschreven.
Richting RCBBG hebben we als moderamen namens de kerkenraad een verweerschrift tegen het bezwaarschrift ingediend, een standaardstap in deze procedure.

Cor Docter