hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - april 2014

In de kerkenraadsvergadering op 17 februari werden de vertegenwoordigers uit de stadsbrede Taakgroepen naar de Kleine Kerkenraad gekozen. In de meeste gevallen betrof het een herverkiezing. Ook de leden van het moderamen werden herkozen. De samenstelling van de Kleine Kerkenraad is nu alfabetisch:

Marieke de Bruin (Eredienst),
het duo Robert de Graaf/Jeroen Otto (Jeugd & Jongeren),
Arjen Groenenberg (Communicatie),
Bernard van Dam (College van Diakenen),
Cor Docter (voorzitter),
Marijke Hoetmer (College van Kerkrentmeesters),
Nielspeter Jans (predikant),
Willem Meijer (scriba),
Edith van Tiel (2e scriba/notuliste),
Geertje Visser (Pastoraat),
Dian Voet (Kerk naar Buiten),
Jerke de Vries (Vorming & Toerusting)

Omdat er binnenkort alweer begonnen wordt aan het invullen van het preekrooster voor 2015, werd aan de kerkenraadsleden gevraagd hoe men dacht over het aantal preekplekken volgend jaar. Gaan we van drie naar twee? Geconstateerd kon worden dat men de noodzaak hiervan onderschreef. Vraag blijft nog of de dienst in Zuid dan in een steeds wisselend kerkgebouw gehouden gaat worden (zolang de gebouwen nog in bezit zijn van de PGA), of dat de dienst voortaan op één plaats zal zijn. Een tussenvorm is ook nog niet uitgesloten. Op de volgende kerkenraadsvergadering komen we hier op terug, waarna we op een gemeenteavond alle gemeenteleden informeren en dan kunnen we vernemen wat u er vindt.

Het laatste punt was de vraag van de Taakgroep Jeugd & Jongeren, om de aanstelling van een JOP-medewerker voor drie jaar mogelijk te maken. Hier kwamen we niet uit. Vanwege het terechte belang van de jeugd werd er aangedrongen op zo’n dienstverband. Maar vanwege de financiële positie van onze gemeente zal een langdurige verplichting misschien wel een te zware last blijken te zijn. Daar komt nog bij, dat we nu nog niet weten welke taken ten opzichte van de jeugd de nieuw te beroepen predikant op zich kan nemen. Een besluit over de JOP-medewerker werd nog niet genomen.

In de vergadering van de Kleine Kerkenraad op 17 maart hebben we eerst tijd vrij gemaakt voor een bezinning. Aan de hand van de Latijnse beurtzang “Attende Domine” (Luister, Heer, en heb medelijden, want wij hebben tegen U gezondigd) stonden we stil bij “zonde”en “boete”. Zelf heb ik dit ervaren als: even tijd voor iets anders dan de zakelijke kerkzaken, waar we deze twee jaar zo ontzaglijk druk mee zijn geweest en nog zijn.

Vanuit de stadsbrede Taakgroepen kregen we informatie over wat er reilt en zeilt. Op veel plekken is er duidelijk sprake van nieuwe lente-energie. Als het goed is, merkt u allemaal dit ook in de komende maanden. En als er activiteiten bedacht en georganiseerd worden: doe mee! Als er hulp gevraagd wordt: participeer! Als u zelf iets weet: deel het!

Nog een mededeling: onze PGA-vertegenwoordigers in de ARK (Henk Bruins, Henk Laarman en Anne Zuidenga) willen dit werk nog wel een tijdje blijven doen. Mooi zo.

Tot slot wens ik u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!
Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.