hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - juli 2014

Op 26 mei begonnen we de kerkenraadsvergadering met een bezinning. Dit keer bespraken we in kleine groepjes het begin van de christelijke kerk, beschreven in Handelingen 1. Het was goed om de avond met deze bezinning te starten.

Daarna werd de vergadering voortgezet en al snel kwam de harde, verdrietig stemmende, werkelijkheid ter sprake: het bezwaar tegen het gebouwenbesluit van mei 2013. De voorzitter deed uitgebreid verslag van het hele mediationproces, dat deze middag zonder resultaat was beëindigd.

 De kerkenraad ging akkoord met de Jaarrekeningen 2013 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen. Een woord van dank aan de desbetreffende penningmeesters was zeer op z’n plaats.
In een schriftelijke stemming werd door de kerkenraad unaniem besloten mevrouw Sibilla Verhagen te beroepen tot predikant van onze PGA. Het beroep op haar zal uitgebracht worden, zodra dit volgens de kerkregels is toegestaan. Met mevrouw Verhagen wordt overlegd over een kennismakingsavond voor haar en de gemeente. Meer hierover: in het volgende kerkblad, net na de zomer.
Natuurlijk en graag stemde de kerkenraad in met de aangevraagde doop van Samuel en met het doen van belijdenis van zijn moeder. Dit doop- en belijdenisfeest is gepland op 17 augustus in de Immanuëlkerk.
Ook de doop van Luc Visser in de Vrijheidskerk kon op aller instemming rekenen.
Tot slot kwam het afscheid van Jerke de Vries. Omdat hij per 1 juli in dienst treedt van de PGA (voor het pastoraat van gemeenteleden van 65 jaar en ouder in West), kan hij geen ouderling blijven, want de Kerkorde staat dit niet toe. De kerkenraad ging akkoord met deze ontheffing uit het ambt en de voorzitter sprak de beëindigingswoorden en bedankte Jerke voor het kerkenraadswerk.

Op 16 juni was de laatste vergadering van de Kleine Kerkenraad. We hadden voorzitter Wim van Houten en secretaris Ria de Rijke van de Alkmaarse Raad van Kerken uitgenodigd. Om eens door te praten over allerlei zaken: de uitgangspunten van de ARK; de oecumenische feestweek die net was afgesloten met een dienst in het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap; de nieuwe statuten; de financiële bijdrage van de deelnemende kerken; het schuldhulpproject; de inhoud van de jaarlijkse gezamenlijke kerkdienst; de vertegenwoordiging van de kerken in de ARK; de lijntjes tussen de ARK en de protestantse gemeente. Over en weer werd informatie uitgewisseld en de kennis van/bij elkaar vergroot. De voorzitter bedankte Van Houten en De Rijke voor hun aanwezigheid en inbreng.
Op de agenda stond ook het vaste punt van de Taakgroepen. Ze lichtten toe waar ze de laatste tijd mee bezig waren en welke plannen er liggen voor de toekomst, na de zomer.
De Kleine Kerkenraad stemde van harte in met de huwelijksinzegening van Elma Doornbos en Freddy Bruggeman, op 10 september in Winterswijk, door dominee Marius Braamse.

Nog even iets heel anders: Als je mensen bij een kerkelijke activiteit fotografeert, is het goed te weten dat sommige mensen niet willen dat hun foto gepubliceerd wordt in het kerkblad of op de website of op Facebook e.d. Wil je daar alsjeblieft rekening mee houden?

Tot slot wens ik u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!
Met groet, namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.