Dit is een verslagje van twee vergaderingen van de ARK: de laatste vergadering van 2023 en de eerste vergadering van 2024.
Wat kwam er aan de orde?
De begroting 2024, waarin nu ook de Laatdiensten en de Volkskerstzang zijn opgenomen, is goedgekeurd. De reserve voor de Volkskerstzang is voldoende om het evenement in 2024 te kunnen organiseren. Voor de periode daarna zal de betreffende commissie op zoek gaan naar mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies. Op de Volkskerstzang is met voldoening teruggekeken. Ondanks het feit dat het evenement plaatsvond op een doordeweekse dag (woensdag) was er een goede opkomst in een sfeervolle kerk.

We maakten kennis met Jan Zwart. Nadat hij in het verleden al een periode voorganger van het Apostolisch Genootschap was, heeft hij deze taak, na landelijk werkzaam te zijn geweest, in 2022 weer opgepakt. Hij heeft zich ook aangesloten bij het Oecumenisch beraad van pastores.
Op initiatief van het Apostolisch Genootschap is in Alkmaar een Ambassade van de Vrede gevestigd. Op uitnodiging van de gemeente Alkmaar heeft de Ambassade met een groot aantal andere organisaties deelgenomen aan een vredesbijeenkomst (op initiatief van de burgemeester) op het Stadhuis op 14 november 2023. Deze bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van de gebeurtenissen op 7 oktober 2023. Tijdens een tweede bijeenkomst heeft men met elkaar bij het Apostolisch Genootschap een vervolggesprek gevoerd over de vraag hoe de dialoog open te houden en respect en begrip voor elkaars geloofsovertuiging te waarborgen. Het resultaat van deze besprekingen is dat er een aanbod naar de scholen komt voor lessen om jongeren bekend te maken met verschillende geloofsculturen. De Ambassade van de Vrede zal jongeren betrekken bij de organisatie van de Vredesweek.

De stichting De Zwaan en de stichting voor Stadspastoraat Alkmaar (De Steiger) zijn
gefuseerd tot de stichting Alkmaar Thuis. Sybren Rozendal lichtte deze fusie toe.
Ruth de Bruin, in dienst bij Alkmaar Thuis, vertelde op bevlogen wijze over het inloophuis en de verdere activiteiten. Het werk heeft een christelijk fundament: het geloof dat God de mensen liefheeft en vanuit die liefde het werk handen en voeten geven. De missie van Alkmaar Thuis is het liefdevol betrokken zijn op mensen, het een warm en welkom thuis bieden en het mogelijk maken van onderlinge ondersteuning. Mensen horen erbij en kunnen meedoen.

Het brengen van de adventsgroet van de ARK is overal positief ontvangen. We gaan er dus mee door. En de paasactie is weer van start gegaan. Daarover leest u in uw blad (waarschijnlijk) meer.

Aan het eind van de eerste vergadering in 2024 werd het glas geheven en een toost uitgebracht op het nieuwe jaar:
Laten we proosten op sámen
Op de kracht en het geluk van delen met elkaar
Laten we proosten op de LIEFDE
En deze wáarmaken ook in dit nieuwe jaar!

Ria de Rijke

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links