Pasen en de aanloop daar naar toe, is voor mij het hoogtepunt in het kerkelijk jaar en mijn persoonlijk geloofsleven. Inmiddels weet ik dat dit voor meerdere gemeenteleden geldt. Ook dit jaar weer veel belangstelling voor de aanloop naar Pasen met o.a. vespers, en de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. In de Immanuelkerkzaal klinken delen van het oratorium ‘Als de graankorrel sterft...’ van Marijke de Bruijne door gemeenteleden en begeleiders. Anno Bos schreef hier al over.

Mijn gezin en ik vasten ook tijdens de veertigdagentijd, deze periode staat in het teken van bezinning en matiging. Door tijdelijk af te zien van bepaalde luxe of gewoontes proberen we ruimte te maken om meer en gerichter bezig te zijn met God en de mensen om ons heen. Niet altijd even makkelijk om niet met je zelf of gezin bezig te zijn, maar juist ook met een ander. Wij kiezen allemaal zelf een eigen manier om te vasten en we doen iets gezamenlijks. Het levert af en toe waardevolle (korte) gesprekken met onze kinderen op, maar ook met mijn collega’s die vragen waarom ik geen koffie drink. Dat valt dus op. Benieuwd wie er nog meer vasten en op welke manier. Zoek elkaar eens op en praat erover, mooi startpunt voor verdieping (ook als je niet vast overigens!).

De wijkkerkenraad heeft op 15 februari vergaderd en daaruit zijn de volgende punten gekomen die ik graag doorgeef:

 • De wijkkerkenraad heeft ingestemd met de geactualiseerde vacaturetekst voorzien van kleine aanpassing en die is weer gepubliceerd. We zoeken naar een predikant voor 0,5 - 1,0 fte. Wanneer een kandidaat uit de beroepingsprocedure niet de volledige predikantsplek (1,0 fte) kan of wil invullen dan wordt voor de resterende uren een passende invulling gezocht.
 • Komende periode loopt er weer een aantal ambtstermijnen af van ambtsdragers. Een ouderling voor het pastoraat heeft per februari aangegeven te stoppen en per september leggen twee diakenen hun ambtstaak neer. Beide werkgroepen zoeken naar gemeenteleden die hun plekje over willen nemen. Heb je interesse of ben je er nieuwsgierig naar, laat het mij of een van de voorzitters dit dan even weten.
 • 2024 is een jubileumjaar, het is namelijk alweer 40 jaar geleden dat de eerste kerkdienst, in 1974 dus, in ons huidige gebouw plaatsvond. Daar willen we aandacht aan gaan besteden en we zoeken gemeenteleden om mee te denken en organiseren hoe dit te doen. Gerard Kluft pakt dit initiatief op en zal een groep vormen.
 • Het jaarthema van de PKN voor 2024 wordt ‘Ga mee’. In afstemming met de werkgroep eredienst sluiten wij hier ook bij aan het volgende kerkelijke seizoen, startend op de startzondag op 10 september 2023.
 • Omdat het preekrooster van 2024 al vroeg in het jaar wordt gevuld nodigen we de preekvoorziening uit op de volgende wijkkerkenraad om met elkaar van gedachten te wisselen over de wensen van (andere) invulling en beter bekend te worden met de procedure om te komen tot het preekrooster. Dit ook met het oog op de beroepingsprocedure die nog loopt.
 • Om het contact tussen de wijkkerkenraad en de verschillende (werk)groepen te bevorderen en verduidelijken krijgt ieder lid van het dagelijks bestuur een taak- en/of werkgroep toegewezen . Deze indeling is veranderd. Hieronder een overzicht van de nieuwe verdeling:
  Carine: Eredienst, Pastoraat, Financiën/fondwerving,
  Petra: Kinderwerk, Kindercatechese, Jeugd- en Jongeren, Vorming en Toerusting,
  Rinus: Kerk naar Buiten, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Diakonie,
  Ferdinand: PR & Communicatie, Blije Mare Praktisch, ARK, Algemene Kerkenraad.

Namens het dagelijks bestuur en de wijkkerkenraad wens ik ons allen een verdiepende, inspirerende en helende veertigdagentijd, stille week en paasfeest toe. Ik hoop dat we, net zo uitbundig als in dit filmpje op YouTube (van de Morgensterkerk), kunnen zeggen ‘De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!’.

Carine van der Eerden-Borsboom
Voorzitter wijkkerkenraad Noord

Afbeelding van Ambroz via Pixabay

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links